15 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31924

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kabul ve kayıtlarına, uyum programı ve akademik danışmanlığa, eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Danışmanı olduğu öğrencilere, eğitim süresi boyunca akademik, sosyal ve kariyer planlama alanlarında danışmanlık yapmak üzere Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Anabilim dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

c) Ara değerlendirmeler: Ders kurulu, staj/staj bloğu ve dikey koridor programları süresince, öğrenmenin geliştirilmesi amacıyla, staj/staj bloğu sonu sınav notlarına katkı oranı %30’u geçmeyecek şekilde uygulanan kuramsal ve uygulamalı sınavları,

ç) Bütünleme dönemi: Dönem I-V için eğitim-öğretim yılı sonunda ve başlangıç ile bitiş tarihleri, akademik takvim kapsamında belirlenen bütünleme sınavlarının yapılacağı dönemi,

d) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders Kurulu: Dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan, birbirleriyle bağlantılı konuların uyumunu sağlayacak bir düzen içerisinde öğrencilere aktarıldığı kuramsal ve uygulamalı eğitimler bütününü,

f) Ders Kurulu Başkanı: Dekan tarafından görevlendirilen ve başkanı olduğu kurulun yapılandırılması ve işleyişinden sorumlu olan öğretim üyesini,

g) Dikey Koridor Programları: Program sonunda hedeflenen çıktılara ulaşmayı sağlayacak, öğrencilerin eğitim düzeyleri doğrultusunda dönemlere yayılmış, belirli bir tema içerisinde yapılandırılmış ders ve uygulamaları içeren eğitim programlarını,

ğ) Dönem: Tıp Fakültesindeki her bir sınıfı,

h) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından her bir dönem için görevlendirilen; ders, ders kurulları, staj/staj bloklarının programlarını ve sınavlarını koordine eden öğretim üyesini,

ı) Dönem Koordinatör Yardımcısı: Dekan tarafından her bir dönem için görevlendirilen; ders, ders kurulları, staj/staj blokları programlarının ve sınavlarının koordine edilmesinde dönem koordinatörüne yardımcı olan öğretim üyesini,

i) Eğitim-Öğretim yılı: Başlangıç ve bitiş tarihleri Eğitim Komisyonu önerisi ve Fakülte Kurulu onayı ile belirlenen, her dönem için en az otuz iki haftadan oluşan süreyi,

j) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini,

k) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

l) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

m) Gecikmeli öğrenci: Dönem V ve Dönem VI’da, ilgili döneme akademik takvim başlangıç tarihinde başlamaya hak kazanamayan/başlamayan öğrencileri,

n) İntörnlük (Aile Hekimliği) dönemi: Tıp fakültesi Dönem VI öğrencilerinin, hekimlik uygulamalarına yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek üzere öğretim üyeleri, tıp hekimleri ve diğer sağlık meslek mensupları ile birlikte klinik karar verme süreçlerine ve uygulamalarına, nöbet tutma dâhil sağlık hizmet sunumuna aktif katılımının sağlandığı ve kesintisiz on iki ay süreli, uygulamalı eğitim dönemini,

o) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilen, mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yönetilmesi ve geliştirilmesinde rol alan kurulların çalışmasını organize eden, kurullar tarafından alınan tüm kararları değerlendirip önerilerini Dekanlığa sunan komisyonu,

ö) Müfredat Geliştirme Kurulu: Fakültenin misyon, vizyon, mezun yetkinlikleri ve Program Değerlendirme Kurulu önerileri doğrultusunda mezuniyet öncesi tıp eğitimi programını geliştiren kurulu,

p) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,

r) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

s) Ölçme-Değerlendirme Kurulu: Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerini izleyen, değerlendiren ve öğrenme içerikleri ve eğitim yöntemlerine göre geliştirerek ilgili ders kurulu, staj ve staj bloklarına öneren kurulu,

ş) Program Değerlendirme Kurulu: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının tümünü değerlendirerek mevcut durumun iyileştirilmesi için strateji ve yöntemler belirleyen, eğitim ile ilgili kurullara ve Dekanlığa öneriler sunan kurulu,

t) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

u) Seçmeli Program: Ders, uygulama, staj, tıp dışı uygulamalar, özel çalışma modülleri gibi öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı vermek ve ilgi alanlarına uygun konularda daha derin çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak amacıyla oluşturulmuş, öğrencilerin seçerek katıldıkları eğitim programlarını,

ü) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

v) Staj: Dönem IV, V ve VI’da ilgili anabilim dalları tarafından yürütülen ve ağırlıklı olarak hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik hazırlanan eğitim programını,

y) Staj Bloğu: Dönem IV ve V’te, farklı anabilim dallarının yer aldığı, bütünsel bir yaklaşımla yürütülen ve ağırlıklı olarak hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik hazırlanan eğitim programını,

z) Staj Bloğu Başkanı: Dekan tarafından görevlendirilen ve başkanı olduğu staj bloğunun yapılandırılması ve işleyişinden sorumlu öğretim üyesini,

aa) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

bb) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıtlar, Yatay Geçişler, Uyum Programı ve Akademik Danışmanlık

Öğrenci kabulü

MADDE 5- (1) Tıp Fakültesine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir.

Kayıt işlemleri

MADDE 6- (1) Üniversiteye kayıtla ilgili bütün işlemler, 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Yatay geçişler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili Senato kararları uyarınca Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Ders intibakı

MADDE 8- (1) Tıp fakültesine kaydını yaptıran ve daha önce eğitim aldığı yükseköğretim kurumunda son beş yıl içerisinde başarılı olduğu dersleri bulunan öğrenciler, eğitime başladığı ilk beş iş günü içinde ders muafiyet başvurusu yapabilirler. Muafiyet ile ilgili iş ve işlemler Senato tarafından belirlenen esaslara göre Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda gerçekleştirilir. Süresi içinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.

Uyum programları

MADDE 9- (1) Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin herhangi bir döneminde öğrencilere eğitim programlarının, eğitim altyapılarının, sosyal alanların tanıtıldığı ve ihtiyaç halinde, uygulanacak eğitim yöntemleri ile ilgili uygulamalı eğitimleri de kapsayan programlardır. Bu programlar kredisiz eğitim çalışması olarak kabul edilerek değerlendirilir.

Akademik danışmanlık

MADDE 10- (1) Kesin kayıt yaptıran veya yatay geçişle gelen her öğrenciye, derslerin başlamasını takip eden on beş gün içinde, Akademik Danışmanlık Koordinatörlüğünün önerisi ile Dekanlık tarafından bir akademik danışman görevlendirilir.

Kayıt yenileme ve eğitim-öğretim çalışmalarına yazılma

MADDE 11- (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında bir önceki dönem başarı durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğer varsa belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek ve eğitim-öğretim çalışmalarına yazılmak zorundadırlar. Derslere ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarına yazılma ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak ilk kayıt sırasında kaydını yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfı derslerine, hazırlık sınıfından muaf olmaları durumunda ise birinci sınıf derslerine kayıtları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Öğrencinin yazıldığı eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin ders kayıtlarına ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu süreler içerisinde itiraz başvurusu yapmayan öğrencilerin kayıtları kesinlik kazanır.

(3) Gecikmeli öğrenciler başarılı oldukları dönem derslerinin bitiminde, bir sonraki döneme kayıtlarını yapmakla yükümlüdürler.

(4) Kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler.

(5) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi amacıyla her bir öğrenci için öğrenim durumu bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 12- (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her biri bir eğitim-öğretim döneminden oluşan toplam altı yıldır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi esaslarına göre öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere azami dokuz yıl içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(3) Eğitim-öğretim süresi ile ilgili diğer hususlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda uygulanır.

Hazırlık sınıfı

MADDE 13- (1) Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfı yabancı dil muafiyetine yönelik sınav(lar) ve değerlendirmeler Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler eğitimlerine Dönem I’den başlarlar. Muafiyet hakkı kazanamayan öğrenciler ise hazırlık sınıfına devam ederler.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 14- (1) Fakültede yabancı dil destekli Türkçe eğitim-öğretim yapılır.

Eğitim şekli

MADDE 15- (1) Fakültede eğitim Dönem I, II ve III’te temel olarak ders kurullarından, Dönem IV ve V’te staj/staj bloklarından ve Dönem VI’da uygulamalı klinik eğitimleri kapsayan stajlardan oluşur.

(2) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında Dönem I, II ve III’te bir seçmeli ders; Dönem IV, V ve VI’da her dönem için bir seçmeli staj almak zorundadır.

(3) Fakültede bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrenci Dönem I, II ve III’te başarısız olduğu dönemi; Dönem IV, V ve VI’da ise başarısız olduğu staj/staj bloğunu tekrarlar. Eğitim gördüğü döneme ait staj/staj bloklarını başarı ile tamamlayan öğrenci bir üst dönem staj/staj bloklarına devam edebilir.

(4) Öğrenciler Dönem I, II ve III’te her eğitim-öğretim yılında bir seçmeli ders; Dönem IV, V ve VI’da bir seçmeli staj almak zorundadır. Her öğrenci için alması gereken seçmeli ders/staj programı ile ilgili detayları (AKTS kredisi, süre, zaman, yer ve benzeri) Müfredat Geliştirme Kurulu ve Mezuniyet Öncesi Eğitimi Komisyonu önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(5) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri ve Seçmeli Programlardan başarısız olan öğrenciye bu ders veya programları, sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci bu dersler ve seçmeli programları aldığı dönemde devamsızlıktan kalmamışsa bu ders veya programları tekrarlaması halinde, devam mecburiyeti aranmadan ders ya da seçmeli program sınavlarına girebilir. Aynı seçmeli programın bir sonraki yıl açılmaması durumunda öğrenci aynı AKTS yükünde başka bir seçmeli programı alabilir. Öğrenciler, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri ve Seçmeli Programlardan başarılı olmadan intörnlük dönemine başlayamazlar.

(6) Fakültede staj yapma koşullarının sağlanamaması, ulusal/uluslararası öğrenci değişim programları veya öğrencinin farklı bir nedenle talep etmesi durumunda, stajın yurt içi veya yurt dışındaki başka bir kurumda yapılabilmesi için öğrencinin kurum dışında almayı planladığı staj/stajlara ait içeriği Fakülte Yönetim Kuruluna sunması ve Fakülte Yönetim Kurulunun bu başvuruyu onaylaması gereklidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 16- (1) Dönem I, II ve III’ te; bir ders kurulu süresince uygulamalı eğitimlerde devam durumunu ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı takip eder. Her bir Anabilim dalı için, ders kurulunda yer alan uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci ilgili ders kurulunun sonunda yer alan anabilim dalına ait uygulama sınav(lar)a giremez. Bu sınav(lar)dan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve o derse ait uygulama sınav notu sıfır olarak kaydedilir.

(2) Ders kurulundaki kuramsal derslerin toplamının %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci, o ders kuruluna ait ders kurulu sonu kuramsal sınav(lar)ına giremez. Bu sınav(lar)dan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve kuramsal sınav notu sıfır olarak kaydedilir.

(3) Dönem I, II ve III’te her ders kurulu programında veya seçmeli programlarda yer alan uygulamalı derslerde devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, mazereti fakülte yönetim kurulunca geçerli sayılan öğrencilerin devam etmediği uygulamalı eğitim faaliyetlerini (laboratuvar uygulamaları, temel hekimlik uygulamaları ve benzeri) ilgili birim, anabilim dalı veya öğretim üyelerinin planladığı günde ve saatte telafi etmeleri sağlanır.

(4) Dönem IV ve Dönem V’te; her bir staj bloğu veya seçmeli programlar için kuramsal derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci staj bloğu sonu kuramsal sınav(lar)a ve staj bloğunun bütünleme sınavlarına giremez ve ilgili staj bloğu veya seçmeli programları tekrar eder. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve sınav notu sıfır olarak kaydedilir. Her bir anabilim dalı için, staj bloğundaki uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci staj bloğunda gerçekleştirilecek ilgili anabilim dalına ait uygulama sınav(lar)a giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve ilgili uygulama sınav notu sıfır olarak kaydedilir.

(5) Dönem IV ve V’te her staj bloğu programında veya seçmeli programlarda yer alan uygulamalarda devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, mazereti fakülte yönetim kurulunca geçerli sayılan öğrencilerin devam etmediği uygulamalı eğitim faaliyetlerini (klinikte hasta başı eğitim, temel hekimlik uygulamaları ve benzeri) ilgili birim, anabilim dalı veya öğretim üyelerinin planladığı günde ve saatte telafi etmeleri sağlanır.

(6) Yabancı dil dersleri için kuramsal derslerin %30’undan fazlasına veya uygulama derslerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci ilgili dersin yılsonu sınavına ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve sınav notu sıfır olarak kaydedilir.

(7) İntörnlük döneminde devam zorunludur. Öğrencinin mazeretli ve/veya izinli olduğu toplam süre, her staj için staj süresinin %20’sinden fazla ise öğrenci F1 notu alır ve o stajı tam süreli olarak tekrar eder.

Mazeretler ve mazeret sınavları

MADDE 17- (1) Mazeret sınavı; ders kurulu sonu kuramsal ve uygulama sınavlarında ve ara sınavlarda uygulanır. Yarıyıl sonu final sınavı, staj/staj bloğu sonu sınavları, seçmeli program sınavları ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Sınava giremeyen öğrenciye bu sınav ile ilgili mazeret sınavı hakkı verilebilmesi için;

a) Öğrencinin, sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini kapsayan rahatsızlığını Üniversite Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesinden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kuruluşundan alacağı rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ya da;

b) Sağlık sorunları dışındaki diğer mazeretlerini dilekçe ile bildiren öğrencilerin mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

gerekir.

(2) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretli olduğu süre içinde sınavlara giremez, derslere devam etse bile devamlılıktan sayılmaz.

(3) İntörnlük döneminde staja devam etmesini engelleyecek bir mazereti olan öğrenci bu mazeretini Fakülte Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, bu süre içinde staja devam etse bile devamlılıktan sayılmaz. Mazeretli olduğu süre staj süresinin %20’sinden fazla olduğu takdirde staj tekrarı yapar.

(4) Mazeretlerle ilgili müracaat mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Sekreterliğine yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen raporlar işleme konulmaz.

İzinler

MADDE 18- (1) Üniversiteyi, fakülteyi ya da ülkeyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, akademik faaliyetler, sanatsal ya da kültürel faaliyetlere katılacak olan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, görevli oldukları sürece izin verilir. Bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenciler izinli sayıldıkları süre içinde uygulanan ve giremedikleri ders kurulu sonu kuramsal, uygulama ve ara değerlendirme sınavları için mazeret sınavına alınırlar. İzinli sayıldıkları süre içinde giremedikleri diğer sınavlar ve not ile değerlendirilen küçük grup çalışmaları (Probleme Dayalı Öğrenim ve Olgu Temelli Öğrenim ve benzeri) için mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) İntörnlük dönemi süresince toplam on günü geçmemek kaydıyla öğrencinin talebi, ilgili staj başkanı ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenciye izin verilebilir.

(3) Öğrenciler talepleri halinde ve gerekçesi Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, bir seferde bir yıla kadar kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma hakkı eğitim süresi boyunca en fazla iki defa kullanılabilir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem Sınavları ve Başarı Durumuna İlişkin Hükümler

Dönem I, II ve III sınavları

MADDE 19- (1) Ders kurulu sonu sınav(lar)ı: Eğitim-öğretim dönemi içinde her ders kurulu sonunda kuramsal ve/veya uygulama sınav(lar)ı şeklinde yapılır.

(2) Mazeret sınavı: Ders kurulu sonu notuna etki eden herhangi bir sınava giremeyen ya da ders kurulu içinde yapılan ara değerlendirmelere giremeyen ve sınava girememesine neden olan mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeret sınavları kuramsal ve/veya uygulama sınavları şeklinde yapılır.

(3) Yarıyıl sonu final sınavları: Güz ve bahar yarıyılı sonunda yapılan, ilgili yarıyıl içindeki ders kurullarının içeriklerini kapsayan sınavlardır. Bu sınavlar kuramsal ve/veya uygulama sınavları şeklinde yapılır.

(4) Yarıyıl sonu notu: Bir yarıyıldaki ders kurul sonu notlarının aritmetik ortalamasının %60’ı, o yarıyıla ait yarıyıl sonu final sınav notunun %40’ı toplanarak o yarıyıl için yarıyıl sonu notu elde edilir.

(5) Yılsonu notu: Her iki yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalaması alınarak yılsonu notu elde edilir.

(6) Yılsonu başarı notu: Dikey koridorlardan (temel hekimlik uygulamaları, iletişim becerileri ve benzeri) elde edilen notların belirli oranda yılsonu notuna eklenmesi ile elde edilir. Bu oran, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından karara bağlanır ve her eğitim öğretim yılı akademik takvimi başında öğrencilere duyurulur.

(7) Yılsonu başarı notunda ortaya çıkabilecek ondalıklı puanlar tam sayıya yuvarlanır. Ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmı 0,50’ye eşit veya büyük ise bir üst tam sayıya, 0,50’den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

(8) Yılsonu başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler o yıl için başarılı sayılırlar. Yılsonu başarı notu öğrenciye 25 inci madde hükümleri dikkate alınarak rakam ve harf notu olarak bildirilir.

(9) Bütünleme sınavları: Akademik takvimde belirlenen tarihlerde güz ve bahar yarıyılı bütünleme sınavları yapılır. Yarıyıl sonu notu 60 puanın altında olan ya da yarıyıl sonu final sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava girmeyen öğrenciler ilgili yarıyıla ait bütünleme sınavına girebilirler. Bu sınavlardan alınan not ilgili yarıyıl sonu bütünleme sınav notu olarak kaydedilir ve dönem sonu başarı notu hesaplanırken, ilgili yarıyıl sonu final sınavı notu yerine konularak değerlendirmeye alınır. Yarıyıl sonu notu 60 puanın altında olduğu halde güz ya da bahar yarıyıl sonu bütünleme sınavlarından herhangi birine girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu notu hesaplanırken, bütünleme sınavına girmediği yarıyıl sonu final sınavı notu değerlendirmede esas alınır. Bu sınavlar sadece kuramsal veya kuramsal ve uygulama sınavı şeklinde yapılır.

Dönem IV ve V staj bloğu sınavları

MADDE 20- (1) Dönem IV ve V staj bloğu sonu sınavları her staj bloğunun son gününü geçmemek kaydı ile kuramsal ve uygulama sınavları şeklinde yapılır.

(2) Staj Bloğu Başkanlıkları, kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu yöntemlerin staj bloğu sonu başarı notu değerlendirmesindeki oranlarını belirleyerek bağlı bulunduğu dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Ölçme Değerlendirme Kuruluna sunar. Ölçme Değerlendirme Kurulu önerisi ve Eğitim Komisyonu kararı ile belirlenen ölçme-değerlendirme yöntem ve oranları akademik takvim başında öğrencilere duyurulur.

(3) Staj bloğu süresince, staj bloğu sonu sınav puanına etkisi %30’u geçmeyecek şekilde ara değerlendirmeler yapılabilir. Ara değerlendirmeler kuramsal ve/veya uygulama şeklinde olabilir. Ara değerlendirme tarihleri staj bloğu programı başında (ilk hafta içerisinde) duyurulur.

(4) Öğrencinin staj bloğundan başarılı sayılması için belirlenen ölçme-değerlendirme oranları doğrultusunda hesaplanan kuramsal sınav notunun en az 60 ve uygulama sınav notunun en az 60 olması gerekmektedir.

(5) Staj bloğu başarı notu: Kuramsal ve uygulama sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak elde edilir.

(6) Staj bloğu başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler o staj bloğu için başarılı sayılırlar. Staj bloğu başarı notu öğrenciye 25 inci madde hükümleri dikkate alınarak rakam ve harf notu olarak bildirilir.

(7) Mazeret sınavı: Staj bloğu içinde yapılan ara değerlendirmelere katılamayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Staj bloğu sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(8) Staj bloğu sonu sınavında başarısız olan ya da sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciler her staj bloğu için staj bloğu bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında, staj bloğu sonu sınavlarında olduğu gibi kuramsal ve/veya uygulama şeklinde yapılabileceği gibi, staj bloğu başkanlığının belirleyeceği çeşitli ölçme değerlendirme araçları/yöntemleri de kullanılabilir.

(9) Bütünleme sınavlarından geçme notu 60 puandır. Öğrenci bütünleme sınavında 60 puanın altında aldığı her bir staj bloğunu tekrar eder.

(10) Gecikmeli öğrenciler bütünleme dönemini beklemeksizin akademik takvim içerisinde başarısız olduğu, al(a)madığı staj bloğunu tekrar edebilir/alabilirler.

İntörnlük (Aile Hekimliği) dönemi başarı durumu

MADDE 21- (1) İntörnlük (Aile Hekimliği) döneminde öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde Üniversite mezun yetkinliklerine yönelik iş başı değerlendirmeleri göz önüne alınır. Bu yetkinlikler doğrultusunda Anabilim Dalı Başkanlığınca hazırlanan değerlendirme kriterleri, dönem VI koordinatörlüğü aracılığı ile Ölçme-Değerlendirme Kuruluna sunulur. Ölçme değerlendirme kurulu önerileri ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan değerlendirme kriterleri stajın başlangıcında öğrencilere bildirilir. Staj sonu başarısı 25 inci maddeye göre değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak, Zorunlu Ders ve Seçmeli Program Sınavları ve Başarı

Durumuna İlişkin Hükümler

Ortak ve zorunlu ders sınavları

MADDE 22- (1) Ortak ve zorunlu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir. Bu derslerden her yarıyılda ara sınav(lar) ve yılsonunda final sınavı yapılır.

(2) Bu derslerin başarı ve tekrarına ilişkin hususlar; Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler intörnlük dönemine geçemezler.

(3) Mazeret sınavı; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri ara sınavlarına giremeyen ve sınava girememesine neden olan mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için yapılır. Bu derslere ait final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Bütünleme sınavı; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil derslerinden başarısız olan veya bu derslerin yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavlara girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Bütünleme sınavından alınan not yılsonu sınav notu olarak kaydedilir ve değerlendirmeye alınır.

Seçmeli program sınavları

MADDE 23- (1) Seçmeli programlarda uygulanacak ölçme-değerlendirme araçlarının çeşitliliği, içeriği, uygulanan sınav çeşitlerinin ağırlık yüzdeleri (uygulama sınavları, laboratuvar sınavları, kuramsal sınavlar, küçük grup çalışmalarının değerlendirilmesi ve benzeri) ve başarılı sayılma kriterleri ilgili anabilim/bilim dalı veya öğretim üyesinin önerisi, Ölçme Değerlendirme Kurulunun değerlendirmesi sonrasında Mezuniyet Öncesi Eğitimi Komisyonunun kararı ile belirlenir.

(2) Dönem I, II ve III’te seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Bütünleme sınavında da başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa geçer ancak aynı seçmeli dersi tekrar alır. Aynı seçmeli dersin bir sonraki yıl açılmaması durumunda öğrenci aynı AKTS yükünde başka bir seçmeli ders alabilir.

(3) Dönem IV ve V’te seçmeli stajlardan başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Bütünleme sınavında da başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Aynı seçmeli dersi başarılı oluncaya kadar tekrar alır. Aynı seçmeli dersin tekrar açılmaması durumunda öğrenci aynı AKTS yükünde başka bir seçmeli staj alabilir.

(4) Seçmeli programların ara değerlendirmelerine giremeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Uygulanması, Başarı Durumu ve Mezuniyet

Sınavların uygulanması

MADDE 24- (1) Sınav günleri ilan edildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararı ile değiştirilir.

(2) Öğrenciler belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen veya sınavın kuramsal ve/veya uygulama sınavları kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenci girmediği sınav için sıfır notu alır.

(3) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(4) Gerekli görüldüğü durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(5) Olağanüstü hallerde (pandemi, deprem ve benzeri durumlar) Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ölçme-değerlendirme tasarımı o anki koşullar doğrultusunda değişebilir.

(6) Sınav sonuçları en geç yedi iş günü içerisinde açıklanır.

(7) Sınav sorularına itiraz başvuruları sınav bitiminden sonraki üç iş günü içinde, sınav sonucuna itirazların sınav sonuçları ilan edildikten sonraki üç iş günü içinde yapılması gerekir.

(8) Sınavlara itirazlarda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Öğrencinin sınavlardaki; maddi, bilimsel, usul ve işleyiş hataları ile ilgili yapmış olduğu itirazlar Dönem I, II ve III’te ilgili ders kurul başkanlıkları tarafından, Dönem IV ve V’te staj ve staj bloğu başkanlıkları tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Ders kurulu ve staj/staj bloğu başkanlıkları gerekli durumlarda Ölçme-Değerlendirme Kurulundan soru ve sınav itirazları ile ilgili görüş alabilir.

b) Maddi ve bilimsel hatalar ile ilgili itirazlar başvuruyu izleyen beş iş günü, usul ve işleyiş ile ilgili itirazlar on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(9) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan dönem eğitim-öğretim çalışmaları başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme istemi, ilgili dönem koordinatörünün başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemlerinin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılması gerekir.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 25- (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

(2) Bu notlardan;

a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır.

b) FF notu alan öğrenci başarısız sayılır.

c) M: Muaf notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve genel not ortalaması (GNO) hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

ç) G: Geçer notu, başarılı olarak değerlendirilen ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda kullanılır.

d) K: Kalır notu, başarısız olarak değerlendirilir ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda kullanılır.

e) D notu, devamsızlığı ifade eder, GNO hesabında FF notu işlemi görür.

(3) Öğretim planlarında yer alan derslerin AKTS kredileri toplamı, her bir yıl için 60’ tır. Tıp Fakültesi eğitim-öğretimi toplam 360 ders kredisidir.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 26- (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için eğitim gördükleri ilk beş dönem (Dönem I-II-III-IV-V) notlarının ortalaması 3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,51-4,00 arasındaki öğrencileri yüksek onur öğrencisi sayılır ve bu durum diplomalarında belirtilir.

Diplomalar

MADDE 27- (1) Tıp doktorluğu diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

(2) Tıp doktorluğu diplomasında Dekan ve Rektörün imzası bulunur.

(3) Diploma verilinceye kadar isteği üzerine öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, mezun olduğuna dair bir belge verilir.

(4) Üniversiteden herhangi bir nedenle eğitim-öğretimini tamamlamadan ayrılan öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca durumlarını belirtir belge verilir. Öğrencinin aynı programa dönmesi halinde, kayıt sırasında bu belgeyi Üniversiteye geri vermesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kaydı yapılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29- (1) 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.