14 Ağustos 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31923

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Üniversitenin öğretim üyesi kadrosunda bulunmayan kişiler, tez danışmanı olarak önerilemez. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.”

“(5) Tez önerisi aşamasını tamamlayan bir öğrencinin tez danışmanının Üniversiteden ayrılıp başka bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmesi halinde, ilgili öğretim üyesi EYK kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar tez danışmanlığını devam ettirebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Doktora programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Üniversitenin öğretim üyesi kadrosunda bulunmayan kişiler, tez danışmanı olarak önerilemez. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.”

“(6) Tez önerisi aşamasını tamamlayan bir öğrencinin tez danışmanının Üniversiteden ayrılıp başka bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmesi halinde, ilgili öğretim üyesi EYK kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar tez danışmanlığını  devam ettirebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili enstitü, tutanağa göre tez savunma tarihi ve sonucunu içeren EYK kararını Öğrenci Hizmetlerine iletir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin EYK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin EYK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir. Söz konusu altı aylık süre içerisinde akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme döneminde öğrencinin kaydını yenilemesi zorunludur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35- (1) Derslere devam koşulu ve bunun ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek dönem başında ilan edilir.

(2) Derse devam koşulu olması halinde, öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

(3) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili enstitü müdürü, sınav kâğıdının tekrar incelenmesini, dersin öğretim elemanından isteyebilir veya gerek gördüğü takdirde bu amaçla üç öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Dersin öğretim elemanı/elemanları bu komisyonda yer alamaz. Bu durumda inceleme, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırılır. Değerlendirme ilgili EYK’nın kararıyla sonuca bağlanır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.