14 Ağustos 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31923

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerini,”

“p) Birim: Üniversitenin fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birimler, her bölüm/ana bilim/ana sanat dalı/programından mezuniyet için gerekli toplam kredi saatleri ile AKTS’lerini aşağıda yer alan miktarlar dâhilinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlerler:

Öğrenim Seviyesi                 Kredi              AKTS

Ön lisans                             80 ± 10              120

Lisans (4 Yıllık)                 140 ± 20             240

Lisans (5 Yıllık)                 225 ± 25             300 ”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ön lisans ve lisans programlarında bir öğrencinin bir yarıyıl/yılda alabileceği derslerin AKTS değerleri toplamı yarıyıllık/yıllık programlarda en fazla 40/80’dir. Belirlenen AKTS değeri, tekrar dersi olan veya AGNO’su 2,50’nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez.  Dördüncü fıkrada yer alan hüküm kapsamında olmak üzere AGNO’su 2,50 ve üzerinde olan bir öğrencinin alabileceği derslerin AKTS değerleri toplamı yarıyıllık/yıllık programlarda en fazla 45/90’dır.

(2) Yarıyıllık programlarda son sınıfın her bir yarıyılı, yıllık programlarda ise son sınıf için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri halinde AKTS miktarına ilaveten bir ders verilir.”

“(4) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibarıyla müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ilgili yarıyıl/yılda almaları gereken 30/60 AKTS’ye ilaveten ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden en çok 15/30 AKTS’ye kadar daha ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin AKTS miktarı kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 15 AKTS’ye kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan ilave derslerin AKTS miktarı, azami AKTS miktarını aşmamak üzere en çok 30 AKTS olabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her ders için yarıyıl/yılda en az bir ara sınav yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak, “bölüm/anabilim/anasanat dalı” ibaresi “bölüm/ana bilim/ana sanat dalı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üç yarıyıl” ibaresi “üç yarıyıl/iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.