9 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31918

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinin birinci bölümünün (5) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi hariç restoran ve yemekhane artıkları,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.