8 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31917

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Fakülte Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ç) Öğrenci: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı her düzeydeki lisans öğrencisini,

d) ÖİDB: Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

f) Staj: Klinik uygulamaları,

g) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5- (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak stajlar gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim türleri ve dili

MADDE 6- (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7- (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavları dışında en az 14 haftadır. Ara sınav/yarıyıl/yıl sonunda uygulanan dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süreleri aşılabilir.

(2) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Resmî tatil günlerinde ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi 5 yıldır. Öğrenciler azami 8 yıl içerisinde programı tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, kayıt dondurma ve hazırlık programında geçen süreler dikkate alınmaz.

Fakülteye giriş ve kayıt

MADDE 9- (1) Fakülteye kayıt, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ÖİDB tarafından yürütülür. Türk ve yabancı uyruklu adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine göre ÖİDB tarafından yapılır.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazeret olmayan, kayıt için zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 10- (1) Fakültede döneme kayıt esastır. Öğrenciler, yıllık dersler ve güz yarıyılı dersleri için güz yarıyılı başında, bahar dönemi dersleri için bahar yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, derslere kayıt olmak/kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenciler, ÖİDB’nin internet sayfasından elektronik ortamda ders kaydını yapar, danışmanlarının ders kaydını onaylaması ile öğrencilerin kaydı yenilenir.

(2) İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde kayıt yenileyebilir. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybeder ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrenciler preklinik/klinik uygulamalara ve sınavlara giremezler; girilen sınavlar geçersiz sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreler devamsızlık sayılır.

(3) 31 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan durum dışında öğrencinin başarısız olduğu ders mevcut ise üst sınıfa kayıt yaptıramaz, ders alamaz.  Öğrenci başarısız olduğu derse kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

Eğitim-öğretim programları ve dersler

MADDE 11- (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, klinik öncesi (preklinik) uygulamalar, klinik uygulamalar ve gözlemci öğrenci uygulamaları şeklindedir. Eğitim-öğretim programları, akademik takvime uygun olarak eğitim-öğretim yılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Akademik takvim Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

Ders programı

MADDE 12- (1) Haftalık ders programı, akademik takvime uygun olarak eğitim-öğretim yılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Akademik takvim Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

Uygulama dersleri

MADDE 13- (1) Öğrenciler, dönem sonu sınavına girebilmek için devam etmekte oldukları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları uygulama (preklinik, klinik ve gözlemci öğrenci) çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki uygulama ve ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterleri ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurul kararı ile eğitim öğretim yılı başında ilan edilir.

(2) Mücbir sebepler, Fakülte şartları ve eğitimin durumuna göre gerektiğinde bu programlarda anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapılabilir ve Fakülte Kurulu kararıyla uygulamaya konulur.

(3) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf klinik öncesi (preklinik) uygulamaları Fakülte eğitim planı doğrultusunda preklinik laboratuvarlarında yüz yüze eğitimle gerçekleştirilir.

(4) 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri ilgili uygulamanın yer aldığı eğitim-öğretim döneminin başında ilan edilen uygulama programları doğrultusunda gruplar halinde kendilerinden istenilen gözlemci öğrenci uygulamasını ve klinik uygulamalarını tamamlarlar.

(5) 4 üncü ve 5 inci sınıf için klinik uygulama süreleri aşağıdaki şekildedir:

a) Protetik Diş Tedavisi: 45 iş günü.

b) Endodonti: 22 iş günü.

c) Restoratif Diş Tedavisi: 22 iş günü.

ç) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi: 22 iş günü.

d) Periodontoloji: 22 iş günü.

e) Pedodonti: 15 iş günü.

f) Ortodonti: 15 iş günü.

g) Oral Diagnoz ve Radyoloji: 15 iş günü.

(6) 4 üncü ve 5 inci sınıf için klinik uygulama süreleri gerekli görüldüğünde Fakülte Kurulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yeniden belirlenebilir. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Fakülte Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.

(7) Tüm öğrenciler klinik uygulamalar süresi boyunca, sorumlu öğretim elemanlarının denetim ve gözetiminde teorik ve/veya pratik eğitimlere ve hastaların muayene ve tedavisi gibi uygulamalara katılırlar.

Seçmeli dersler

MADDE 14- (1) Hangi seçmeli derslerin açılacağı ilgili yarıyılın başında ilan edilir.

(2) Seçmeli derslerde dersten başarılı olma şartı öğrencinin devam zorunluluğunu yerine getirmesidir. Seçmeli derslerden alınan notlar Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ) olarak transkripte yazılır. Öğrencinin seçmeli derslerin ara/dönem sonu sınavlarına girme zorunluluğu yoktur.

(3) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci almış olduğu seçmeli ders yerine açılan başka bir seçmeli ders alabilir.

Uygulama barajları

MADDE 15- (1) Klinik/klinik öncesi uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Fakülte Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.

(2) Klinik/klinik öncesi uygulama dersinde eğitim-öğretim yılı içinde tamamlanması zorunlu olan asgari klinik/klinik öncesi uygulama oranı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda belirlenir ve o ders için baraj olarak belirlenen klinik/klinik öncesi uygulama sayısının %70’inden az olamaz. Belirlenen sayıda asgari uygulamayı tamamlamayan öğrenciler dönem veya yılsonu sınavlarına giremezler.

(3) Eğitim-öğretim yılı içerisinde baraj puanları yükseltilemez, ancak ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ile düşürülebilir.

(4) 3 üncü sınıf öğrencilerinin aldıkları gözlemci öğrenci uygulamaları dersi içerisinde baraj uygulaması bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde, tek yüzlü okluzal dolgu, politür, geçici kron hazırlanması ve simantasyon, dental muayene ve ağız-içi röntgen alma, tek köklü kesici dişlere kanal tedavisi uygulamaları, lükse basit diş çekimi, dikiş alınması, hastadan ölçü alınarak model oluşturulması, hareketli ortodontik ve/veya protetik apareylerin yapılması, flor ve fissür örtücü uygulamaları ve benzeri basit uygulamalar yapabilirler.

Klinik/klinik öncesi uygulamalarının telafisi

MADDE 16- (1) Klinik/klinik öncesi uygulamalarında, öğrenci eğitim-öğretim yılı içinde belirli sayıda pratik çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/klinik öncesi uygulama çalışmasının asgari oranını tamamlayamayan öğrenciye eksik kalan klinik/klinik öncesi uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir.

(2) Telafi süresi, klinik/klinik öncesi uygulama çalışmasının sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek öğretim yılı içerisinde öğrencilere duyurulur.

(3) Klinik/klinik öncesi uygulamaların devam zorunluluğu şartlarını yerine getiremeyen veya devamı tamamlayıp belirlenen barajlarını tamamlayamayan öğrenciler dönem veya yılsonu sınavlarına giremezler.

(4) 5 inci sınıfa geçme hakkı kazanmış olan öğrenciler, güz dönemi eğitim sürecinin öncesinde ilgili anabilim dalının belirlediği zaman aralığı içinde klinik uygulama yaparak, klinik eğitimi aldığı anabilim dalında 5 inci sınıf eğitim sürecinde yapması gereken uygulama sayısının en fazla %50’sine sayılmak üzere  ile yaz döneminde staj yapabilir.

(5) Klinik uygulamalar/gözlemci öğrenci uygulamaları/klinik öncesi uygulama dersinden başarısız olması durumunda yeniden devam şartı aranır.

İntibak

MADDE 17- (1) Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişiklikler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uygulanır. Öğrencilerin bulundukları sınıftaki yeni programa intibakları esastır.

(2) Yatay geçişle Fakültenin herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın eğitim-öğretim programından sorumlu tutulur.

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 18- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak ve devam zorunluluğunu (teorik dersler en az %70, uygulama derslerinde ise en az %80) yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin devam durumları ders sorumlularınca izlenir ve ilgili belgeler, her dönem sonunda dönem sonu ve/veya yılsonu sınavlarından 1 hafta öncesinde Dekanlığa yazılı olarak teslim edilir.

(3) 31 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan durum hariç olmak üzere, dersten başarısız olunan bütün durumlarda yeniden devam şartı aranır.

(4) Öğrencilerin raporlu olduğu günler, devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz ve mazeret olarak kabul edilemez.

Mazeret beyanı

MADDE 19- (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç 7 gün içerisinde Dekanlığa vermek zorundadırlar. Haklı ve geçerli nedenlerle mazeretleri kabul edilen öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde teorik ders, ara sınav, dönem veya yılsonu, staj sonu, bütünleme ve tek sınavlarına giremezler, laboratuvar ve uygulamalara katılamazlar, klinik çalışmaları yapamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Ölçme-Değerlendirme ve Diplomalar

Sınavlar

MADDE 20- (1) Ara sınavlar, dönem veya yılsonu sınavları, staj sonu sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve mazeret sınavları; 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleşir.

(2) Sınavların hangi yöntemle yapılacağı dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından eğitim dönemi başından itibaren bir ay içerisinde Dekanlığa bildirilmek kaydıyla; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

Ara sınav

MADDE 21- (1) Ara sınav, ilgili eğitim öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır.

(2) Her ders için her yarıyıl bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı akademik takvime uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Dönemlik derslere ait ara sınavlar ilgili dönemin 7-8 inci haftalarında, yıllık derslerin ise 11-14 üncü ve 22-28 inci haftalarında yapılır.

(4) 4 üncü ve 5 inci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir; ancak anabilim dalının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile ara sınav yapılabilir.

(5) Klinik öncesi uygulama derslerinde her dönem için en az 1 ara sınav yapma zorunluluğu vardır. Bu dersin tüm sınavları uygulamalı (pratik) yapılır ve değerlendirilir. Bu dersin ilgili anabilim dalı ve Fakülte Kurulunca önceden belirlenen barajları, ara sınava girebilmek için bir ön şart değildir.

Dönem veya yılsonu sınavı

MADDE 22- (1) Dönem veya yılsonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yılsonunda gireceği sınavdır.

(2) Dönem veya yılsonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyıl/yılsonunda yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavından geçen, bütünleme sınavına giremez.

(3) Dönem veya yılsonu sınav tarihleri akademik takvime göre belirlenir.

(4) Bir dersin dönem sonu veya yılsonu  sınavına girebilmek için; yarıyıl/yıl başında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde en az 1 ara sınava katılmak, pratik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

Staj sonu sınavı

MADDE 23- (1) Klinik uygulama barajlarını süresi içerisinde tamamlayan 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen tarihlerde klinik uygulama sonu sınavına girerler.

(2) Klinik uygulama ve gözlemci öğrenci uygulaması sonu sınavları yılsonu sınavı niteliğindedir. Bu sınavlar yazılı, sözlü ve/veya pratik uygulama şeklinde yapılabilir. Teorik ve pratik sınavlar bir arada veya farklı zamanlarda yapılabilir ve alınan notların katkı yüzdeleri ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenerek dönem başında ilan edilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 24- (1) Dönem veya yılsonu/staj sonu sınavlarından başarısız olanlar bütünleme sınavına girerler.

(2) Bütünleme sınavları; eğitim-öğretim yılının sonunda yapılır. Dönem veya yılsonu sınavlarına girme hakkı elde edenlerden dönem veya yılsonu sınavlarında başarısız olan ve dönem veya yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girerler.

(3) Bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir.

(4) 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaya devamsızlık göstermeden klinik uygulama süresi içerisinde asgari baraj puanlarını tamamlamasına rağmen, baraj puanlarını tamamlayamamaları ve klinik uygulama sonu sınavlarına girememeleri durumunda; bütünleme sınavlarından 1 gün öncesine kadar, ilgili anabilim dalının belirlediği takvim çerçevesinde barajlarını tamamlayarak ilgili sınavlara girebilirler.

(5) Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

Tek ders sınavı

MADDE 25- (1) Tek ders sınavı; 5 inci sınıfta dönemlik teorik derslerden en fazla 1 tanesinden olmak koşulu ile devamsızlık göstermeden derse girerek dönem veya yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı hakkı kazanılması ama bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda yapılan sınavlardır ve bütünleme sınavlarını takip eden 1 ay içerisinde yapılır.

Mazeret sınavı

MADDE 26- (1) Ara sınava geçerli bir sebep ile katılmadıkları Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav dönemine kadar kullanırlar.

(2) Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci kez mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Dönem veya yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Sınavların geçerliliği

MADDE 27- (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 28- (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan edilir.

(2) Dinî ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günler de sınav yapılabilir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 29- (1) Öğrencilerin başarı notlarının belirlenmesinde 100’lük sayısal puan sistemi (mutlak not sistemi) kullanılır. 100’lük sistem başarı notlarının 4’lük sistem başarı not ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir:

100 puan üzerinden değeri                Katsayı                        Harf notu

        90 – 100                                       AA                                4.00

         80 – 89                                        BA                                3.50

         70 – 79                                        BB                                3.00

         65 – 69                                        CB                                2.50

         60 – 64                                        CC                                2.00

         50 – 59                                        DD                                1.50

         30 – 49                                        FD                                1.00

          0 – 29                                          FF                                0.00

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı olması için; başarı notunun en az CC olması ve dönem/yılsonu sınavından en az 60 puan alması gerekir. Tek ders sınavlarında ara sınav notlarına bakılmaksızın geçme notu 60’tır.

(3) Not belgesinde, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

a) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilmeyen kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

b) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan veya kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

c) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

(4) Teorik dersler için başarı notu, ara sınavların ortalamasının %50’si ve dönem/yılsonu sınavlarının %50'si alınarak hesaplanır.

(5) Klinik öncesi uygulama derslerinde not dağılımı; ara sınavların ortalamasının %30’u, ödev ve sene için preklinik uygulama işlerinin ortalamasının %20’si ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının %50’si alınarak hesaplanır.

(6) Klinik uygulama derslerinde yapılacak/değerlendirilecek işlemler, yapılacak sınav tipleri ve alınan notların katkı oranları anabilim dalları tarafından eğitim-öğretim döneminin başında belirlenir ve Fakülte Kurulunca onaylandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi öncesi öğrencilere bildirilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 30- (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler; ancak ara sınavlar, dönem veya yılsonu sınavları, bütünleme ve tek ders sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Dekanlığa yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı tarafından da incelenir. Sonuç, Yönetim Kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Ders tekrarı

MADDE 31- (1) Öğrenciler, sınavına girmediği veya girip de başarılı olamadığı dersi tekrarlamak zorundadır.

(2) Fakülte eğitim planında alan dersi olarak tanımlı dersler ve seçmeli dersler dışında kalan derslerden en fazla 1 tanesinden başarısız olan öğrenci ilgili dersi mezuniyete kadar üst sınıfa taşınabilir ve öğrenci üst sınıfa ders kaydı yaptırabilir, ders alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Değişim Programları ve Yatay Geçişler

Kayıt dondurma

MADDE 32- (1) Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez.

(2) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık ile ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan bağı bulunan akrabaların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen haller.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

ğ) Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenler ve belgeler ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolla işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yılbaşından öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

(5) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Değişim programları

MADDE 33- (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları; Senato kararları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Not ortalaması

MADDE 34- (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait yarıyıl not ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait genel not ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı notların katsayıları, dersin kredisi ile çarpılıp toplanarak hesaplanan toplam kredi puanı, alınan derslerin kredi değer toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilen dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar

MADDE 35- (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ön lisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimine devam edemezler.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 36- (1) Öğrenci diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için gerekli olan yıllık en az 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.

(2) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması ile diş hekimi unvanı verilir. Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersler başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

(3) Dereceye giren öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilir. Derecelendirme, Diş Hekimliği Programını beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır. Genel not ortalaması 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır.

(5) Diplomaların hazırlanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde ikinci nüsha (duplikata) olarak yeniden hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme

MADDE 37- (1) Aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin fakülte ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

Disiplin işleri

MADDE 38- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat, adres bildirme

MADDE 39- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu bağlı oldukları birimlere bildirmemiş olanlar veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin var olan adreslerine bildirimin gönderilmesi durumunda, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik     

MADDE 41- (1) 29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.