8 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31917

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

 SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kredi saati” ibaresi “kredi değeri” şeklinde değiştirilmiş, onuncu, on birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) 15 inci maddede belirtilen normal öğrenim sürelerini tamamlamış ve takip eden akademik yılda yaz dönemi sonunda mezuniyet durumu dikkate alınmadan mezuniyetleri için her yarıyıl en çok 12 kredilik dersleri kalmış ön lisans ve lisans öğrencileri (Tıp Fakültesi öğrencileri hariç) bu dersler için her yarıyıl kredi değeri üzerinden ödeme yaparlar. Öğrenciler mezun olamamaları durumunda takip eden akademik yılda/yıllarda bu hakkı kullanırlar. Kredi ücreti, ilgili fakültenin (Tıp Fakültesi hariç) izin verilen normal yıllık ulusal kredi yükü (20+20=40) esas alınarak öğrencinin kayıtlı olduğu programın uzatmalı yılı için açıklanan yıllık ücretin 40’a bölünmesi sonucunda hesaplanır. Ödenecek ücret, bu hesaplama sonucunda oluşan kredi değeri ile alınan dersin kredisi çarpılarak hesaplanır. Kredisi 0 (Sıfır) olan (Staj, İşyeri Eğitimi ve benzeri hariç) dersler için 1 (bir) kredilik ücret ödenir. Tıp Fakültesi uzatmalı öğrenciler için hesaplama yıllık 60 AKTS değeri üzerinden yapılır. Ödenecek ücret dersin AKTS değeri ile çarpılarak hesaplanır. Kredi başına yapılacak ödemelerde sadece ÖSYM ve APPLY BAU bursları geçerlidir.

(11) Sınamalı durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda 12 veya daha az krediye kayıt olmaları durumunda azami öğrenim süresince, bir defaya mahsus olmak üzere o yarıyıl için 10 uncu maddenin onuncu fıkrasında yer alan hesaplama yöntemine tabidirler.

(12) Tüm öğrenciler için, Yaz okulu ücretleri hesaplamasında bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hesaplama yöntemi esas alınır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yüzde onunu (%10)” ibareleri “yüzde yirmi beşini (%25)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “yüzde onunu (%10)” ibaresi “yüzde yirmi beşini (%25)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.