7 Ağustos 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31916

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/5/2017 tarihli ve 30074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) İşletmede mesleki eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse, 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Ancak işletmede mesleki eğitim uygulamasına geçen bölümlerde/programlarda ikinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse, 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 34 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “20” ibaresi “24” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.