4 Ağustos 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31913

YÖNETMELİK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI

 KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİ

KAPSAMINDA İTHALAT YOLUYLA YAPACAĞI TARIMSAL

ÜRÜN ALIMLARI İLE BUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI

İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik kapsamında 1/4/2022 tarihinden önce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmeler için 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı, 1/1/2022 - 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilmesi veya bu Yönetmelik kapsamında 1/1/2022 tarihinden önce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmelerin yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilerek tasfiye edilmesi hususlarında 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.