2 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31911

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm başkanının önerisi üzerine Dekan veya eğitim komisyonu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Dekan: Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Eğitim Komisyonu: Dekan başkanlığında eğitimden sorumlu dekan yardımcısı ve her anabilim dalından bir öğretim üyesinden oluşan kurulu,

d) Fakülte: Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Klinik uygulama dönemi: Diş Hekimliği Fakültesinde dördüncü ve beşinci sınıflardaki anabilim dallarındaki klinik, ameliyathane ve polikliniklerde yapılan uygulamalı eğitimi,

g) Klinik uygulama yöneticisi: Klinik uygulama döneminde öğrencilerin klinik uygulama programlarından sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul-kayıt şartları

MADDE 5- (1) Fakülteye öğrenci kayıt ve kabul işlemleri, 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülür.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6- (1) Fakültenin normal eğitim süresi beş yıl olup azami süresi sekiz yıldır.

(2) Eğitimini azami sürede tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin eğitim sürelerine ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim programları ve türleri

MADDE 7- (1) Dersler; teorik, pratik, laboratuvar uygulama, klinik uygulama, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir. Klinik uygulamalar, Fakülte bünyesinde bulunan ilgili anabilim dalı kliniklerinde yapılır.

(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim-öğretim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Tüm dersler için devam zorunludur.

(3) Mesleki zorunlu derslerden herhangi birisinden kalan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Ancak mesleki zorunlu dersler dışında kalan ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler eğer devam sebebiyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıfa ve kaldığı ortak zorunlu derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı ortak zorunlu derslerin sadece ara sınavları, final ve bütünleme sınavlarına katılır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8- (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz. Yarıyıl/yılsonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Diş hekimliği programındaki toplam AKTS kredisi 300’dür.

(3) Klinik uygulama programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği esaslara uygun olarak Senato tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, klinik uygulama programı ve grupları akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir. İlgili anabilim dalının teklifi üzerine yılsonu sınavından sonra yaz klinik uygulama programları düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 9- (1) Eğitim ve öğretim planları; Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri ve klinik uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğretim dili

MADDE 10- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 11- (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yılı başlamadan önce eğitim komisyonunun önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulunca bölüm öğretim üyeleri arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar, öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla da görevlidir. Danışmanların görevlerine ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 12- (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %80'ine, pratik ve klinik uygulamaların en az %90'ına devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim üyeleri tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

(2) Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ancak raporlu olan süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

(3) Pratik ve klinik uygulamaların %10’undan ve teorik derslerin %20'sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir ara sınav ya da yılsonu sınavına alınmaz ve o dersten başarısız sayılır.

(4) Ortak zorunlu dersler dışındaki tekrarlanan derslerde, önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.

Kayıt yenileme

MADDE 13- (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen ya da Fakültece tebliğ edilen akademik takvime göre, akademik yılın başında belirlenen tarihler arasında kaydını yenilemek, ders kaydını yapmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. Ayrıca;

a) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci, danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

b) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

c) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin, mazeretini belgelemesi ve akademik takvimde gösterilen süre içinde dilekçe ile başvurması halinde kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinden öğrenci sorumludur.

ç) Kaydını yenileyen öğrenci, o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileyen öğrenci, sadece başarısız olduğu derslere kaydolmuş kabul edilir ve bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen usul ve şartlar çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Ders türleri

MADDE 14- (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulama dersleri, yaz klinik uygulamaları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleri olup her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak, Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Yönetim Kurulunca belirlenip Senato tarafından onaylandıktan sonra akademik yıl başlangıcında ilan edilir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.

ç) Uygulamalı dersler; mesleki zorunlu ders statüsündedir. Uygulamalı derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Fakültede uygulamalı derslerde her öğrencinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Akademik yıl başlamadan ilgili anabilim dalı, yaptırılacak telafi süresini her bir uygulamalı çalışmanın sonunda veya dönem sonunda gerçekleştirmek üzere ilan eder.

2) Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yılsonu sınavına alınmaz. İlgili anabilim dalı bütünleme sınavı öncesi çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler için yeni bir telafi süresi belirler. Bu telafi süresinde de çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz ve ilgili dersten başarısız sayılır. İlgili uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

d) Klinik uygulama dersleri; mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır. Ayrıca; diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. Herhangi bir klinik uygulamadan devamsız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında ilgili klinik uygulama dersini tekrar ederler. Klinik uygulamalarda o akademik yıl içerisinde hasta üzerindeki uygulamalı çalışmalardan başarılı olan öğrenciler, klinik uygulama boyunca ve/veya sonunda klinik uygulama dersi sınavlarından da başarılı oldukları takdirde ilgili klinik uygulamadan başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayan öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulamalı ders sayısı üçü geçmiyorsa yaz klinik uygulamasına kalır. İlgili anabilim dalı tarafından ilan edilen ödev/puan/klinik uygulama barajlarının %75’ini tamamlayamayan öğrenciler, ilgili klinik uygulama dersinden başarısız sayılırlar, bir üst sınıfa geçemezler ve dersi tekrar ederler.

e) Yaz klinik uygulamalarında; herhangi bir klinik uygulamanın devamını sağlamış ancak uygulama süresince yükümlülüklerini tamamlayamamış öğrenciler; en fazla üç klinik uygulama için Dekanlık tarafından belirlenen program dâhilinde, klinik uygulamaları gerçekleştirir. Öğrenci, belirlenen süre içinde ilgili klinik uygulama dersinden eksik kalan uygulama sayısının veya puanının %50 fazlasını tamamlamalıdır. Yaz klinik uygulamaları içerisinde de klinik sınavları gerçekleştirilir. Yaz klinik uygulama süresi normal klinik uygulama süresinin yarısından fazla olamaz. Öğrencinin yükümlülüklerini yerine getiremediği klinik uygulama sayısının üçten fazla olması halinde ve/veya yaz klinik uygulama programı sonrasında da başarısız olunan klinik uygulamalar, bir sonraki yıl tekrarlanır ve dördüncü sınıfta bulunan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Yaz klinik uygulamalarından başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin, bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılır. Tekrarlayan başarısızlıklarında ise bir sonraki yılı beklemeksizin takip eden klinik uygulama grubuna intibakı yapılır.

Ders muafiyetleri

MADDE 15- (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik yılın ilk on beş günü içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olma isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, kurulacak komisyonun ilgili derslerin öğretim üyelerinden alacağı görüş doğrultusunda durum Yönetim Kurulunca değerlendirilerek öğrencinin önceden başardığı derslerin hangilerinden muaf tutulacağı karara bağlanır.

(3) Öğrenci, intibak ettirildiği sınıfın programındaki diğer derslerden sorumludur. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

Sınavlar

MADDE 16- (1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, klinik uygulama sınavları, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önceden ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi, pazar günleri veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her teorik ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Pratik, preklinik uygulama ve klinik uygulama derslerinin sınavları tek final sınav şeklinde olabilir veya Dekanlığın ilan edeceği şekilde ara sınav yapılabilir. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden bir hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna etki etmek üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, klinik hasta başında tedavi ve değerlendirme sınavları, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Yönetim Kurulunca belirlenir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok üç dersin ara sınavı yapılır. Ancak Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

b) Yılsonu sınavı: Yılsonu sınavları, bir dersin tamamlandığı dönem sonu veya yılsonunda, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Uygulaması olmayan derslerin, her yarıyılda ara sınavlarına girerek not ortalaması 100 tam not üzerinden 85 olan öğrenciler, o dersin yılsonu sınavından muaf tutulurlar.

c) Klinik uygulama ders sınavları: Klinik uygulama ders sınavları sadece uygulama, sadece sözlü sınav, sadece yazılı sınav ya da bunların birkaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir. Klinik uygulama derslerinde, iki ara sınav ve bir yılsonu sınav notu hesaba katılır. Klinik uygulama sürecinde veya sonunda yapılan; her bir uygulama dersi için öğrencinin klinik düzeni, mesleki tutumu ve davranışları ile ilgili tüm değerlendirmeler kullanılarak puan hesaplanır ve bu puan öğrencinin yıl içi sınav notlarından biri olarak belirlenir. Klinik uygulama dersleri sürecinde yapılan; her bir uygulama dersi için öğrencinin tüm mesleki teknik, bilgi ve becerileri ile ilgili değerlendirmeler kullanılarak puan hesaplanır ve bu puan öğrencinin yıl içi sınav notlarından biri olarak belirlenir. Klinik uygulama dersleri sonunda yapılan sınav ise öğrencinin yılsonu sınav notu olur.

ç) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre klinik uygulama dersleri hariç olmak üzere sadece bir dersten sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınavı hakkı verilir. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra üç iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavlardan alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlar Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Başarılı olamayanlar eğitim süresi olan azami sekiz yıl içerisinde bu dersi tekrar ederler.

d) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yılsonu sınavından en az on dört gün sonra yapılır. Bu sınava, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yılsonu sınavına girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre telafi süresinde pratik uygulamalarına katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Klinik uygulamalarda, akademik yılın başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamayan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin yılsonu sınavı tarihine kadar başarılı olarak tamamlayamadıkları takdirde yılsonu sınavına giremezler. Öğrenciler; yılsonu sınavı sonrasında ve bütünleme sınavından önce ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılın başında ilan edilen şartlara göre klinik uygulamalarına katılmak ve başarılı olmak kaydıyla yalnız bütünleme sınavına girerler.

e) Muafiyet sınavı: Öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu akademik yılın başında Rektörlük tarafından yabancı dil dersinden yapılabilir.

f) Mazeret sınavı: Senato tarafından belirlenmiş mazeretler ve Rektörlük tarafından görevlendirilme nedeniyle veya Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Yılsonu sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Dekanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludurlar. Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılmaz. Hastalık nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerin, bu durumlarını herhangi bir tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmesi gereklidir. Mazeret belgelerinin; düzenlendikleri tarihi izleyen bir hafta içerisinde Dekanlığa verilmesi zorunludur. Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde herhangi bir dersin sınavına giremez.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 17- (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim-öğretim yılında başarılı sayılmaları için ders başarı notunun en az 60 notuna ulaşması gerekir.

(2) Ders başarı notu; ara sınavların ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen nottur.

(3) Ders ve uygulamalardan zorunlu devam süresini sağlamış olup sınavlarda başarı için yeterli notu alamayan öğrenci başarısız sayılır.

(4) Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması gereklidir.

Değerlendirme

MADDE 18- (1) Bir dersin başarı notu; mutlak değerlendirme sistemi ya da bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak belirlenir.

(2) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları üçüncü fıkradaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır.

(3)Notlar şunlardır:

a)

Puan                  Not                  Katsayı

90-100              AA                    4.00

85-89                BA                    3.50

75-84                BB                     3.00

70-74                CB                     2.50

60-69                CC                     2.00

0-59                  FF                     0.00

b) Diğer notlar ve işaretler şunlardır:

1) B: Kredisiz dersler için başarılı.

2) K: Kredisiz dersler için kalır.

3) D: Devamsız.

4) G: Girmedi.

5) M: Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, en son izledikleri yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

c) Başarı notu belirtilmeyip M ve B olarak gösterilen dersler, GNO hesabında değerlendirmeye katılmaz.

ç) Kredisiz bir dersten K notu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır ve aynı dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar. Kredisiz dersler için dönem sonunda sadece bir not verilir. İnisiyatif kullanmak istemeyen öğretim elemanları 60 ve daha büyük notlar için B, 60 tan küçük notlar için K notu verir.

Not ortalamaları

MADDE 19- (1) Öğrencilerin başarı durumları; yılsonu not ortalaması ve GNO değerleriyle izlenir.

(2) Yılsonu not ortalaması; bir yılda alınan derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan başarı notlarının katsayılarının çarpımları toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. GNO; öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren tamamladığı yıl itibarıyla almış olduğu tüm dersler ve o derslerden almış olduğu geçerli son notlar dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen sonuçların yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane beşten küçükse, birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yapılır.

Sınavın geçerliliği

MADDE 20- (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 21- (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 22- (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa bildirir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 23- (1) Her türlü sınav evrakı ilgili anabilim dalı tarafından iki yıl süre ile saklanır.

İzinli sayılma

MADDE 24- (1) İzinli sayılma işlemleri hakkında Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

(2) Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

Değişim programları, değişim öğrencilerinin ders kaydı ve ders tamamlaması

MADDE 25- (1) Üniversite ile ulusal ve uluslararası bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programı kapsamında bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili bölümün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar 18 inci maddede öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci özlük dosyasına işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından danışmanın uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulunca onaylanan dersleri alır. Aynı değişim programı kapsamında üniversitelerden gelen öğrencilere de Fakültede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir. Uluslararası değişim çerçevesi ile giden öğrencinin almış olduğu derslerin orijinal isimleri transkripte aynen yer alır.

Yatay geçişler

MADDE 26- (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diploma

MADDE 27- (1) Öğrenci, diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmek için gerekli olan yıllık en az 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.

(2) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere “Diş Hekimliği Diploması” ile “Diş Hekimi” unvanı verilir. Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

İlişik kesme

MADDE 28- (1) İlişik kesme konularında; Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Disiplin

MADDE 29- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

Tebligat, adres bildirme

MADDE 30- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede öğrenci ilan panosunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Kıyafet ve düzen

MADDE 31- (1) Öğrenciler eğitimin gereği olarak klinik ve laboratuvarlarda diş hekimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarında isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartları takmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazının temizliği ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

(3) Klinik öğrencileri, hastaların tedavilerini bulundukları anabilim dalının göstereceği düzende yapmak zorundadır. Hastaların tedavi planlamaları ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33- (1) 23/11/2015 tarihli ve 29541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfta kayıtlı olan öğrenciler hakkında 33 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.