31 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31909

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/5/2013 tarihli ve 28634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 16 ncı maddelerinde yer alan “Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde” ibaresi “Üniversitede” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ibaresi “Üniversite” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin” ibaresi “Üniversitenin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.