31 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31909

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÖÇ POLİTİKALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/4/2015 tarihli ve 29320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 16 ncı maddelerinde yer alan “Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “öğretim üyeleri” ibareleri “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4-  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde, “öğretim üyesinden” ibaresi “öğretim elemanından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.