31 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31909

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 18 inci maddelerinde yer alan “Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyesi” ibaresi “öğretim elemanı” şeklinde, “Öğretim üyeleri” ibaresi “Öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.