31 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31909

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretime, sınavlara ve kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS veya ECTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,

b) Dekan: Hukuk Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

ç) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

d) Fakülte: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

e) Ortak zorunlu dersler: YÖK tarafından belirlenen zorunlu dersleri,

f) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

g) Seçmeli dersler: Fakülte programında yer alan ve öğrencinin seçimine bırakılan dersleri,

ğ) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ı) Zorunlu dersler: Hukuk Fakültesinde öngörülen ve öğrencinin alması gerekli dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Fakülteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 5- (1) Fakültenin öğrenci sayısı ve giriş şartları; Dekanlığın teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir. Kayıtlar; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tespit edilen belgelerle ve yine ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre bizzat öğrenci tarafından yaptırılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Dekanlık tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Mazereti olan veya yurt dışında bulunan adayların kaydı, adayların mazeretleri belgelendirilerek kayıtta istenen belgelerin eksiksiz olması kaydıyla vekilleri tarafından yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşıldığında, öğrenciliklerinin hangi dönemlerinde olursa olsunlar bu öğrencilerin Fakülte ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti

MADDE 6- (1) Katkı payı veya öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre alınır.

(2) Katkı payı veya öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 7- (1) Kayıt yenileme ve ders kaydında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle ders kaydı yaptırırlar.

b) Öğrenciler her dönem veya ders yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde o dönem veya yılda alacakları derslere kayıt olmak/kaydını yenilemek zorundadır.

c) Ders kayıtları öğrenci tarafından, gerektiğinde danışman görüşü alınarak internet üzerinden yapılır. İnternet üzerinden yapılan ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci danışmanı tarafından onaylanır.

ç) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi ile ilgili birim yöneticisi tarafından her sınıfa yeterli sayıda danışman görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Dekanlık tarafından belirlenir.

d) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kayıt yenilemeyen öğrenciler o dönem derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

e) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren üç hafta içerisinde bölümlerine müracaat etmeleri ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi şartıyla karar tarihinden itibaren iki hafta içinde kayıt yenileme ve ders kaydını yaptırabilirler. Bu süreler dışında yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

f) Alt dönemlerden başarısız dersleri olanlar öncelikle başarısız oldukları dersleri almak zorundadırlar.

g) Ön koşullu derslere ders kaydı yaptırabilmek için, söz konusu ön koşulların karşılanmış olması gerekir.

ğ) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden tümüyle öğrenciler sorumludur.

Yatay geçiş

MADDE 8- (1) Fakülteye yatay geçiş yapmak isteyenlere; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş kontenjanları ilgili kurullarca tespit edilir ve süresi içerisinde Rektörlüğe bildirilir.

Dikey geçiş

MADDE 9- (1) Üniversitelerin önlisans diploma programlarından mezun olanların, Fakülteye dikey geçişleri ve intibak programları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Ders muafiyetleri

MADDE 10- (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretim döneminde derslerin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde başvurdukları sürede muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Ders tekrarı

MADDE 11- (1) Azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, gerekli görülmesi halinde, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı ilgili bölüm kurulunun önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 12- (1) Eğitim-öğretim yılı, birinci dönem ile başlar; birinci ve ikinci dönem ile yaz okulundan oluşur. Bir dönem, derslerin başladığı günden dönem sonu sınavlarının bittiği güne kadar geçen süreyi kapsar. Her dönemde dersler on dört hafta ve yetmiş iş gününde tamamlanır.

(2) Resmi tatil günlerine ders konulmaz.

(3) Akademik takvim, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 13- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın Fakülteyi azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(3) İlgili yönetim kurulunca mazeretler nedeniyle kabul edilen kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz.

Misafir öğrenciler

MADDE 14- (1) Belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla Fakültede açılan dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencilerine Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak dersleri izleme izni verilebilir. Misafir öğrenciler kayıt oldukları dersler için belirlenen kurallara uyarlar.

(2) Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birimce kendilerine durumlarını gösterir bir belge verilir. Misafir öğrenciler devam ettikleri derslerin toplam kredisine göre kredi başına belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öderler.

Özel öğrenci

MADDE 15- (1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, konuyla ilgili Senato kararıyla yürürlüğe konulan yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci değişim programları

MADDE 16- (1) Fakülte öğrencileri ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının aynı düzey diploma programlarından yararlanabilirler. Bu kapsamda almış oldukları derslere ait başarı notları, ilgili yönetim kurulu tarafından, başarı notları Fakülte not sistemiyle uyumluysa aynı, uyumlu değilse uyumlu hale getirilerek transkripte işlenmesine karar verilir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 17- (1) Bir dersin AKTS değeri; ders saatinin yanı sıra laboratuvar, hukuk klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamandan oluşur.

Çift anadal programı

MADDE 18- (1) Çift anadal programı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler Fakültede iki farklı diploma programındaki derslere eş zamanlı olarak devam ederek çift anadal programı kapsamında iki ayrı diploma alabilirler.

Yandal programları

MADDE 19- (1) Yandal programı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası verilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 20- (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı, ilgili kurulun önerisi ve Dekanlığın onayı ile açılabilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına ilişkin esaslar Dekanlık tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 21- (1) Öğrencilere karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yılı başlamadan önce danışman görevlendirilir. Öğrenci danışmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Dersler

MADDE 22- (1) Fakülte zorunlu dersleri yıllıktır; seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler bir dönem veya iki dönem süreli olarak düzenlenebilir.

(2) Öğrencilerin her bir dönem devam etmek zorunda olduğu derslerin toplam haftalık ders saati 36 saati geçemez.

(3) Genel not ortalaması en az 70 puan olan ve alt dönemlerdeki bütün derslerini başarmış olan lisans öğrencileri, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ikinci fıkrada belirtilen haftalık ders saatini aşmamak üzere yalnızca bir üst sınıftan ders alabilirler.

(4) Bir ders için ilgili yönetim kurulu kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir.

(5) Bir dönemin ders programında ilk kez alınacak derslerin saatlerinin çakışması durumunda öncelikle alt dönemlerdeki derslerin alınması gerekir.

(6) Fakültede bulunan bir zorunlu/seçmeli dersin, sonraki yıllarda programdan çıkarılması halinde; o dersin devam koşullarını yerine getirmiş, fakat başaramamış olan öğrenciler, kayıt yaptırmak koşuluyla o dersin sınavlarına girerler.

Derslere devam

MADDE 23- (1) Derslerin %70’ine devam edilmesi zorunludur.

(2) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Tekrarlanan derslerde önceki yıllarda devam koşulu yerine getirilmişse devam zorunluluğu aranmaz.

Sınavlar ve sınavların yapılışı

MADDE 24- (1) Fakültede aşağıda belirtilen sınavlar yapılır:

a) Kısa süreli sınav; yıl/dönem içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan sınavlardır.

b) Dönem sonu sınavı; dönemlik derslerden her dönemin sonunda yapılan sınavdır.

c) Yılsonu sınavı; bir yıl süreli derslerin bitiminde yapılan sınavdır.

ç) Bütünleme sınavı; dönem sonu veya yılsonu sınavında başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır.

d) Tek ders sınavı; mezun olabilmek için derse devam şartını yerine getirmiş, ancak başarısız olduğu tek dersi kalan öğrenciler için açılan sınavdır. Tek ders sınavında başarılı olabilmek için 50 puan almak gerekir.

e) Mazeret sınavı; geçerli mazeretinden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenciler mazeret belgelerini, mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa sunarlar. Mazeretleri yerinde bulunan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Ara sınav dışındaki sınavlarda mazeret kabul edilemez. Mazereti olan bir öğrenci ara sınavlara giremez, girse dahi aldığı not iptal edilerek o ders için açılan mazeret sınavına katılır. Bu sınavdan aldığı not ara sınav notu olarak kabul edilir. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

f) Yabancı dil muafiyet sınavı; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında ilk iki hafta içinde açılan sınavdır. Bu sınavdan en az 50 alan öğrenciler isterse yabancı dilden muaf sayılır. Bu öğrencilerin muafiyet sınavından aldığı notlar yabancı dil başarı notu olarak işlenir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına katılmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık programında başarılı olsalar bile, isterlerse yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Ancak bu durumda muafiyet sınavından alınan not geçerli olur.

(2) Dönemlik ve yıllık dersler için en az bir ara sınav yapılır. Yıllık derslerin ara sınavları birinci dönemin sonunda yapılır.

(3) Sınav programı, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacak şekilde planlanır ve başlangıcından on beş gün önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Resmi tatil günleri dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Aynı günde, aynı sınıfın ikiden fazla dersi için sınav yapılamaz.

(4) Sınavlara girebilmek için o döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmiş olması ve ders kaydının yapılmış olması gerekir.

(5) Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilan edilir.

(6) Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurarak girmek zorundadırlar.

(7) Sınavlara girebilmek için devam şartının sağlanmış olması gerekir.

(8) Sınava girebilme şartlarını sağlayamadığı halde herhangi bir dersin sınavına girmiş olanların sınav sonuçları ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

(9) Sınavlarda kopya çektiği, kopya çekmeye teşebbüs ettiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği disiplin soruşturması sonucunda kesinleşen öğrenci, o sınavdan sıfır puan almış sayılır.

(10) Her türlü sınav evrakı sınavların bitiminden itibaren Dekanlık tarafından iki yıl saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonucuna itiraz

MADDE 25- (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen sürede öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Dekan ilgili itiraz kapsamında dersi yürüten öğretim elemanına sınav evrakını tekrar incelettirir. Sonuç, beş iş günü içinde ilgili birime bildirilir ve varsa gerekli düzeltmeler yapılır. İtiraz sonucu ilgili öğrenciye de bildirilir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 26- (1) Bir dersin başarı notu, dönem/yıl içi değerlendirmesinin %40’ı ile dönem sonu değerlendirmesinin %60’ı toplanarak hesaplanır. Dönem içi değerlendirmesi en az bir ara sınav, dönem sonu değerlendirmesi ise bir dönem/yılsonu/bütünleme sınavından oluşabileceği gibi çoklu yöntem de kullanılabilir. Çoklu değerlendirme yönteminin kullanılması durumunda; dönem içi değerlendirmesi en az biri ara sınav ve dönem sonu değerlendirmesi de en az biri dönem/yılsonu/bütünleme sınavı olmak üzere sınav, ödev, uygulama, proje, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerin dönem içi ve/veya dönem/yılsonu/bütünleme değerlendirmesine hangi oranda etki edeceği ilgili öğretim elemanının/elemanlarının önerisi ve bölüm akademik kurulunun, anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun onayı ile belirlenir ve dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Aynı ders için farklı uygulama yapılamaz. Dersin özelliğine göre, bölüm akademik kurulunun, anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili kurullarının onayı ile sınav yapılmamasına karar verilebilir.

Ders başarı notu

MADDE 27- (1) Notlar 100 üzerinden verilir. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun en az 50 olması gerekir. Ancak yarıyıl sonu/yılsonu sınavından veya bütünleme sınavından alınan notun en az 50 olması gerekir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve üzeri bir üste, daha küçükleri ise alt tam sayıya tamamlanır.

(2) 100 üzerinden verilen başarı notları ile bu notların harf ve katsayı karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Başarı

Harf Karşılığı

Katsayısı

85 - 100

AA

4,00

75 - 84

BA

3,50

65 - 74

BB

3,00

55 - 64

CB

2,50

50 - 54

CC

2,00

40 - 49

DC

1,50

35 - 39

DD

1,00

30 - 34

FD

0,50

00 - 29

FF

0,00

DZ

DZ

0,00

GR

GR

0,00

YT

YT

--

YZ

YZ

--

M

M

--

(3) İkinci fıkradaki tabloya göre;

a) Yıl/dönem içinde bu Yönetmeliğe göre devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yıl/dönem sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenci yıl sonu, dönem sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

b) Yıl/dönem sonu ve ara sınava girmeyen öğrencilere, o dönem/yıl içindeki çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

c) YT notu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında alınan derslerden başarılı olan öğrencilere verilen nottur. Zorunlu olan/olmayan kredisiz derslerden ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılmaz. Öğrencinin o derslerdeki etkinliklerine göre başarı durumu değerlendirilir.

ç) YZ notu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilen nottur.

Ağırlıklı başarı ortalaması

MADDE 28- (1) Ağırlıklı başarı ortalaması, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile tanımlanır. Dönem not ortalaması, o yarıyıla ait bütün derslerin notları ile kredilerinin çarpımları toplamının derslerin toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Genel not ortalaması, öğrencinin öğrenimi süresince aldığı kredili tüm derslerin başarı notları ile kredilerinin çarpımından elde edilen rakamın toplam krediye bölünmesi ile bulunur. Ağırlıklı başarı ortalaması hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Dikey geçiş ile Fakülteye yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

(3) Öğrencilerin başarı notu sıralamaları, her yıl için bütünleme sınavları bitimi tarihi itibarıyla hesaplanır.

Kayıt dondurma

MADDE 29- (1) 30 uncu maddede belirtilen mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan öğrenciler, ilgili dönemin en geç ikinci haftası sonuna kadar başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki döneme kadar kayıt dondurabilir.

(2) Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma istekleri için başvuru süresinde sınırlama yoktur.

(3) Kayıt donduran öğrenci, mazeretinin ortadan kalkması durumunda, Dekanlığa başvurarak kayıt dondurma işleminin iptali isteminde bulunabilir.

(4) Kayıt dondurmayı gerektiren mazeretleri devam eden öğrencilerin başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulunca kayıt dondurma süreleri uzatılabilir. Ancak bu işlem üst üste iki defadan fazla yapılamaz ve toplam süre iki yılı veya dört dönemi geçemez.

(5) Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez.

Mazeretler

MADDE 30- (1) Kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu durumun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle ilgili yönetim kurulunca izinli olarak öğrencinin eğitim-öğretimine ara vermiş olması.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

g) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

İzinler

MADDE 31- (1) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ile yarışmalar gibi etkinliklerde ilgili yönetim kurulları veya Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, görevli oldukları süre içinde giremedikleri sınavlar için izinli sayılırlar ve giremedikleri tüm sınavlar için ilgili birim yönetim kurulunca sınav hakkı tanınır.

Ek sınavlar

MADDE 32- (1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, devamsızlıktan kaldıkları dersler dâhil, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse kadar indirenlere üç yarıyıl ilave süre verilir. Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ilave süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(2) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları hâlde mezuniyet için öngörülen genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltebilmeleri için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(3) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler ders kredi esasına göre tespit edilen öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 33- (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Fakülte ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak,

b) İsteği ile kaydını sildirmek,

c) Sağlık nedeniyle ilişik kesmek (öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmesi),

ç) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,

d) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer haller.

(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak öğrenciler Dekanlığa başvururlar. Kaydı silinen öğrenci, istediği takdirde, Fakülteye verdiği lise veya dengi okul diplomasını geri alabilir. Bu öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(3) Kendi isteğiyle kayıt sildiren, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan veya mezun olmak suretiyle Fakülteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

Tebligat

MADDE 34- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede/Fakültenin resmi internet sayfasında ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu öğrenci işleri ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 35- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.