31 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31909

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/9/2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Dönem Koordinatörü: Her bir dönemin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,”

“p) Başkoordinatör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretimden Sorumlu Başkoordinatör öğretim üyesini,

r) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK): Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mezuniyet öncesi eğitim komisyonunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Eğitim Komisyonunca” ibaresi “Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK) tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim Komisyonunca” ibaresi “Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK) tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında alacağı ders ve uygulama kredilerinin toplamı yıllık 60 (altmış) AKTS’dir. 6 (altı) yıl sonunda öğrencinin 360 AKTS’yi tamamlama zorunluluğu vardır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ortak zorunlu derslerden herhangi birinden DC ve DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için derslerin ait olduğu dönemin ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortak zorunlu derslerde ders geçme esası uygulanır. İlk üç sınıfını farklı yükseköğretim kurumlarında tamamlayarak kayıt yaptıran öğrenciler dışındaki öğrenciler ilk üç sınıfta yer alan ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin tamamını başarmadan dördüncü sınıfa (klinik stajlara) başlayamazlar. Üçüncü sınıfın sonunda başarısız olunan ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilebilir. Ek sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı “Sınavlar” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerde dönemlik olanlar için bir ara sınav, yıllık olanlar için iki ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı yapılır. Başarı notu vize sınavlarının %40’ı ile final ve/veya bütünleme notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tüm ders kurullarında devam şartını sağlamak koşuluyla, ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalaması seksen ve üstü olan Dönem I, II ve III öğrencileri dönem sonu sınavlarına girmeyebilirler. Bu öğrencilerin yıl içi ders kurulu sınav puanlarının aritmetik ortalaması, harf notuna çevrilerek dönem başarı notu olarak alınır. Dönem başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, dönem koordinatörlüğüne yazılı başvuruları halinde dönem sonu sınavına girebilirler. Bu takdirde sınava giren öğrencinin sınavdan aldığı not dönem başarı notu olarak hesaplanmasında esas alınır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sorusu, cevap anahtarı ve sınav sonucuna itiraz

MADDE 24- (1) Öğrenciler sınav sorusu ve cevap anahtarına; cevap anahtarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilirler.

(2) Öğrenciler sınav sonucuna, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilirler.

(3) İtirazlar, dönem koordinatörüne tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenci bilgi sistemine işlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İntibaklar dönem koordinatörünün belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eğitim Komisyonunca” ibaresi “Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK) tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin yedinci bölüm başlığı “Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, Başkoordinatör, Dönem Koordinatörleri ve Görevleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK)

MADDE 33- (1) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK); Dekan veya bulunmadığı durumlarda eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı başkanlığında, eğitim-öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Başkoordinatör, Dönem Koordinatörleri, TEBAD Başkanı, Öğrenci İşleri Birimi sorumlusu ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK) çalışmalarının sekretarya görevini Fakülte Sekreteri yürütür.

(2) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK)’nun amaçları şunlardır:

a) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programını geliştirmek ve iyileştirmek.

b) Fakültede eğitimle ilgili tüm kurul/komisyon ve benzeri tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmek.

c) Eğitimle ilgili öncelikleri belirlemek, değerlendirme sonuçlarını izleyerek programa ve programın uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapmak.

(3) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu (MÖ-EK)’nun görevleri Senato tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkoordinatör, Dönem Koordinatörleri ve görevleri

MADDE 34- (1) Başkoordinatör; Dekan tarafından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından üç yıl için görevlendirilen mezuniyet öncesi eğitim ve öğretimden sorumlu öğretim üyesidir. Başkoordinatörün önerdiği en fazla dört öğretim üyesi Dekan tarafından üç yıl için yardımcı olarak görevlendirilir. Başkoordinatörün görevinden ayrılması durumunda yardımcılarının da görev süresi sona erer. Başkoordinatörün görevleri Senato tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir.

(2) Dönem Koordinatörleri; her dönem için o dönemde dersi bulunan öğretim üyeleri arasından Başkoordinatörün önerileri dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından üç yıl için görevlendirilir. Dönem Koordinatörleri o dönemde dersi bulunan en fazla dört öğretim üyesini yardımcı olarak teklif edebilir ve yardımcılar Dekan tarafından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Dönem Koordinatörlerinin görevlerinden ayrılmaları durumunda yardımcılarının da görev süresi sona erer. Dönem Koordinatörlerinin görevleri Senato tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.