31 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31909

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/2/2018 tarihli ve 30330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İşletmede Mesleki Eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt için istenen belgelerin e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kendisi, kanuni temsilcisi ya da noterden vekâlet verdiği vekilinden kabul edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, üniversite seçmeli dersler, ön koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön lisans programlarının 3. ve 4. yarıyıllarında ise en fazla 50 AKTS'dir

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders planı hazırlanarak eğitim kataloğuna işlenir ve ilgili bölüm başkanı tarafından onaylanması ile resmiyet kazanır. Kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler sınavlara alınmazlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin yedinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle ara sınav ve/veya final ve bütünleme sınavı yapılmayacak dersler, ilgili bölüm kurulu teklifi üzerine, birimin yönetim kurulunca ilgili dönemin başlamasından itibaren en geç iki hafta içerisinde kararlaştırılır. Ders başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.”

“(11) Sınav esnasında ya da sınav kâğıdının incelenmesi sırasında, kopya çektiği, kopya çektirdiği, kopya çekilmesine yardım ettiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenci hakkında tutanak düzenlenir ve sınav notu 0 (sıfır) olarak sisteme girilir. Hakkında tutanak düzenlenen öğrenciye Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Yapılan soruşturma sonucunda ceza almayan öğrencinin sınav notu işlenir.”

“(12) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan derslerle ilgili sınav programında değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda öğrencilerin giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin ilgili birime en geç beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

(13) Proje/tasarım ve benzeri derslerin devam koşulları, sınav uygulamaları, ders geçme koşulları ve yaz okulu şartları ilgili birim kurullarınca düzenlenecek usul ve esaslarla belirlenebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu programdaki almakla yükümlü olduğu bütün ders ve çalışmalardan başarılı olan ve lisans düzeyinde en az 240 AKTS, ön lisans düzeyinde en az 120 AKTS kredisini tamamlayan ve GANO'su en az 2,00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.”

“(3) Normal öğrenim süresi içindeki öğrenciler, bulundukları yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış, geçmiş dönemlere ait başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almayan ve yılsonu akademik başarı not ortalaması 3,00-3,50 olan öğrenciler yılsonu onur öğrencisi; başarı not ortalaması 3,51 ve üstünde olan öğrenciler ise yılsonu yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilere ilgili akademik birim tarafından yılsonu onur/yüksek onur belgesi verilir.

(4) Diploma düzenleninceye kadar öğrenciler e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesini temin edebilirler. Ancak talep edilmesi halinde geçici mezuniyet belgesi düzenlenir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, ilgili birim yönetim kurulunun toplanma tarihidir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37- (1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile silinerek birimiyle ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alması.

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek için başvurması.

c) Öğrencinin, ilgili birim yönetim kurulunca karar verilmesi ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle.

ç) Öğrencinin yükseköğretim kurumlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya lisans programında kayıtlı olduğunun tespit edilmesi.

d) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması.

e) Öğrencinin, Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olmadığının tespit edilmesi durumunda.

(2) Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmak istediğini beyan etmesi durumunda kaydı silinir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Kişisel verilerin korunması ve tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilişik kesme/kayıt silme/disiplin cezası ve benzeri durumlar hariç, Üniversite veya ilgili birim web sayfaları ile ilan panolarından yapılan tüm duyuru ve ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(3) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, öğrenci bilgi sistemi, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerine ve/veya Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(4) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değişen öğrenciler bunu ilgili birimlere bir hafta içinde bildirmek zorundadırlar. Yapılan adres değişikliğini bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.