31 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31909

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ALMANCA HAZIRLIK

PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca hazırlık programı kapsamında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca hazırlık programı kapsamında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Almanca hazırlık programı: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca hazırlık programını,

b) Köln programı: Çift diplomaya yönelik Köln Üniversitesi ile yürütülen uluslararası ortak eğitim-öğretim lisans programını,

c) Köln program direktörlüğü: Uluslararası ortak lisans programı direktörlüğünü,

ç) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

f) Yabancı Diller Yüksekokulu: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Yönetim Kurulu: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Almanca hazırlık programı

MADDE 5- (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen Almanca hazırlık programının amacı tamamen veya kısmen Almanca dilinde yürütülen lisans programına yeni kabul edilen öğrencilerin Almanca bilgilerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye (B2.2 seviyesine) getirmektir.

(2) Almanca hazırlık programına Üniversitede tamamen veya kısmen Almanca dilinde yürütülen lisans programı öğrencileri katılabilir. Almanca hazırlık programında eğitim yaz okulunda da uygulanır.

(3) Almanca hazırlık programının eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir.

Almanca yeterlik sınavı ve muafiyet

MADDE 6- (1) Tamamen veya kısmen Almanca dilinde yürütülen lisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin tamamı, Almanca hazırlık programına A1 seviyesindeki başlangıç kurundan başlarlar.

(2) Aşağıdaki öğrenciler akademik yıl başında Köln Üniversitesinin belirlemiş olduğu akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ibraz etmek koşulu ile Almanca hazırlık programından muaftır:

a) Köln Üniversitesi B.2.2 Almanca Dil Sertifikasına (Lehrbereich Deutsch als Fremdsprache  der Universität zu Köln) sahip olanlar.

b) DSH (Deutsche sprachprüfung für den Hochschulzugang) 2 veya 3 belgesine sahip olanlar.

c) TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) 4 veya 5 belgesine sahip olanlar.

ç) DSD II (Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe) belgesine sahip olanlar.

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan eşdeğeri olan sertifika (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına akredite edilmiş sertifika) sınavları belgelerine veya Köln Üniversitesi tarafından kabul edilen dil seviyesi sertifikalarına sahip olanlar.

(3) Almanca hazırlık programında A1’den B2’ye kadar olan kurların herhangi birinden muafiyet talep eden öğrenciler, bu taleplerini Goethe Enstitüsünden ve/veya uluslararası geçerliğe sahip ilgili kura ait bir dil seviyesi sertifikası getirerek akademik yıl başında Yabancı Diller Yüksekokuluna sunarlar.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamına giren sınavlarda ve kur sertifikası sınavlarında alınan puanın/derecenin değerlendirmeye alınabilmesinde sınavı yapan kurumlar tarafından belirlenen belge geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın/kur sertifikasının geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre belgenin alındığı tarihten itibaren azami 2 yıldır.

Eğitim süresi ve ders programı

MADDE 7- (1) Almanca hazırlık programında eğitimin süresi iki yarıyıldır. İki yarıyıl sonunda başarılı olamayan lisans öğrencileri iki yarıyıl daha hazırlık programına kaydolabilir.

(2) Grupların haftalık ders saatleri her ders yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seviyede başarısız olan öğrencilere seviye tekrarlama hakkı tanınmaz.

Devam durumu

MADDE 8- (1) Almanca hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

Değerlendirme, başarı ve devam zorunluluğu

MADDE 9- (1) Almanca hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmek için hazırlanan program çerçevesinde tüm yükümlülükleri yerine getirmek ve ayrıca her kurun sonunda yapılacak olan final sınavında başarılı olmak gerekir. Kur geçme şartları, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uygulama esaslarına göre belirlenir. 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar kur geçme sınavı yerine kullanılmaz.

(2) Tamamen veya kısmen Almanca dilinde yürütülen lisans programlarına yeni kabul edilen öğrenciler, birinci akademik yıl sonunda hazırlık programının ileri düzeyini (B2 seviyesi) başarıyla bitirmeleri ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen dil seviyesi sertifikalarından birini almaları durumunda Almanca hazırlık programını tamamlamış sayılırlar ve Köln programındaki derslerine devam edebilirler. Bu durumlarda Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uygulama esasları hükümleri saklıdır. Öğrenciler almış oldukları sertifikalarını Köln Üniversitesinin akademik takviminde belirtilen kayıt süreleri içerisinde Yabancı Diller Yüksekokuluna ibraz ederler. Almanca hazırlık programı, Köln Üniversitesinin dil muafiyeti kapsamındaki uygulama ve kararlarına tabidir. Bunlara yönelik yapılan değişiklikler ve alınan kararlar Köln program direktörlüğü tarafından takip edilir ve yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirilir. B2 ve öncesi seviyelerden kalan öğrencilerin hazırlık muafiyet durumları Köln program direktörlüğünden gelen bilgi ve öneriler dâhilinde Yönetim Kurulunda akademik yıl başında yapılacak ilk toplantı gündemine alınarak görüşülür. Başarısız olan öğrenciler tekrar Almanca hazırlık programına alınırlar. İki akademik yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Değerlendirme ve başarı kriterleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir.

İzinli ayrılma

MADDE 10- (1) Almanca hazırlık programı öğrencilerine; 3/8/2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca izin verilebilir.

(2) Bir yıl için izin alan öğrenciler, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinde başarılı olmaları halinde, Almanca hazırlık programından muaftır. Belirtilen sınavlardan birinde başarılı olamayan öğrencilerin izin süresinin sonunda Almanca hazırlık programına devam hakları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.