30 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31908

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından fazla olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı olarak yer almaması şartlarının sağlanması halinde kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilir.”

“c) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı olarak yer almaması şartlarının sağlanması ön koşulu ile Yönetmeliğin 12 nci maddesinin diğer fıkraları ve aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıralamasının sonuna yerleştirilerek, eksiklerini tamamlaması için kuruluşlara 6 ncı maddede belirtilen şartlarda 30 (otuz) gün süre verilerek tebligat yapılır.”

“Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c) bentlerinde sayılan şartları sağlamayan başvurular ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda ortak ve/veya denetim elemanı olduğu tespit edilen kuruluşlar sıralamaya alınmazlar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Sıralamada iken tebligat sürecinde, amaç maddesinin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olmadığı ve/veya kuruluş ortağının mimar veya mühendis olmadığı tespit edilen kuruluşlar,

e) Sıralamada iken kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda ortak ve/veya denetim elemanı olduğu tespit edilen kuruluşlar,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut sıralamadaki kuruluşların durumu

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce sıralamaya girmiş ve halen sıralamada olan kuruluşlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan kuruluşlara, bir kereye mahsus durumunu düzeltmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükümleri kapsamında tebligat yapılır ve 30 (otuz) gün süre verilir. Bu süre içerisinde uygun hale getirilen kuruluşların sıralamadaki yeri korunur, getirilmeyenler ise sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.