30 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31908

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ

KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğine 52 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği piyasalarda işlem yapması

MADDE 52/A- (1) Takasbank, ilgili piyasa yönergelerinde belirlenen şartlarla merkezi karşı taraf olarak faaliyet gösterdiği piyasalarda işlem yapmaya yetkilidir. Bu durumda, Takasbank 7 nci maddede belirtilen şartlardan muaftır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Takasbank Yönetim Kurulu yürütür.