30 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31908

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ BASAMAKLANDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/2/2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hastanelerdir” ibaresi “sağlık hizmet sunucularıdır” şeklinde ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri” ibaresi “Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları

MADDE 8/A- (1) Belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait hastanelerden aşağıdaki koşul ve standartları sağlayanlar üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılır:

a) Bakanlığın planlama kurallarına tabi olup ön izin, kadro, ruhsat ve faaliyet izni konuları mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülür.

b) Hastanenin yapı kullanım izin belgesinde veya yapı kayıt belgesinde kayıtlı toplam kapalı alanı en az 8.000 m2 olur.

c) Hastanenin en az 75 yatak veya üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunur. Yatak kapasitesi 75’ten az olan hastaneler aynı il içerisinde planlamadan istisna, farklı iller arasında planlama kriterleri çerçevesinde 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmak şartıyla başka bir özel hastaneden yatak devralabilir.

ç) Hastanenin uzman hekim sayısı hizmet verdiği ana branşta en az 30 olur.

d) Hastanede hizmet verdiği ana branşta 24 saat kesintisiz hekim bulundurulması zorunludur.

e) Hastane, tıpta uzmanlık ana dallarından veya yan dallarından birinde temel hizmet dalı kapsamında hizmet verir. Bu branşta hizmet alan hastaların tedavilerinin gerektiği sağlık hizmetleri için diğer branşlarda ihtiyaç olan kadroları temel hizmet alanı hastalarına hizmet vermek üzere bulundurulabilir.

f) Hastanede uzman hekim sayısının en az 2 katı hemşire; kadın hastalıkları ve doğum alanında hizmet verecek sağlık tesislerinde uzman sayısının en az 3 katı ebe bulunur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Belli bir uzmanlık dalında sağlık hizmeti üreten hastanelerde gerçekleştirilen yıllık toplam ameliyat sayısı en az 4.000 ve A-B-C grubu ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranı en az % 15 olmalıdır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, bu protokollerde belirlenen sürelerin sona ermesi ve yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ilişkin işbirliği ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu Yönetmelik hükümlerine göre basamaklandırılır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.