26 Temmuz 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31904

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BATI MISIR KÖK KURDU İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Mısır Kök Kurdu ile Mücadele Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.