25 Temmuz 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31903

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibareleri “Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak  değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları” olarak; 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü siber güvenlik ve bilişim teknolojileri temelli proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde  sürdürülmesine katkı sağlamak.

b) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek; en yeni bilgi teknolojilerinin aranması, bulunması ve uygulamaya konulması amacıyla (disiplinlerarası) araştırmalar yapmak.

c) Üniversitenin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-üniversite projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak bu konularda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak.

ç) Bilişim teknolojileri, kriptoloji ve siber güvenlik konularında akademik çalışmalar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerine ve nitelikli insan gücü yetiştirmeye katkıda bulunmak.

d) Bilişim teknolojileri, kriptoloji ve siber güvenlik konularıyla ilgili strateji ve eylem planlarında belirtilen hususlarda faaliyetler yürütmek.

e)  Siber güvenlik, kriptoloji ve bilişim teknolojileri ile ilgili konularda disiplinlerarası araştırma ve uygulama projeleri yapmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimine, standartlara, ürün ve patent gelişimine katkıda bulunmak, Türkiye’de ve uluslararası çevrede siber savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlara çözüm üretmek.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek için gerekli her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan yazılımları öncelikler dâhilinde geliştirmek ve güncel kalmasını sağlamak.

b) Bilgi teknolojileri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların karşılaştıkları siber güvenlik ve bilişim teknolojileri sorunlarının çözümüne yönelik proje çalışmalarını yapmak, uzman görüşü oluşturmak, eğitim ve uygulama hizmeti vermek, seminerler, kurslar, konferanslar düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

c) Siber güvenlik ve bilişim teknolojileri ile ilgili alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirme, araştırma ve uygulamalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri açıklayan yayımlar yapmak.

d) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

e) Siber güvenlik ve bilişim teknolojileri ile ilgili konularda Rektörlüğün belirlediği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

f) Faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört Üniversite öğretim elemanı dâhil olmak üzere  en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, süreleri dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu,  Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların  eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.