25 Temmuz 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31903

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞAL AFETLER ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/8/2008 tarihli ve 26964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “deprem” ibaresi “doğal afetler”,  (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Deprem” ibareleri “Doğal afetler” ve (ç) bendinde yer alan “Depremle” ibaresi “Doğal afetlerle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan “deprem” ibareleri “doğal afetler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.