25 Temmuz 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31903

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/6/2017 tarihli ve 30086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci ve yedinci fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Adayların başvurduğu programın puan türünde tezsiz/tezli yüksek lisans için ALES’ten en az 55, lisans programları derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ALES’ten en az 80 puan,  yüksek lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programları için ise ALES’ten en az 60 puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES puanı istenip istenmeyeceği istenmesi durumunda en az kaç puan isteneceği ve etki oranı, ilgili anabilim dalının önerisi/enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla kesinleşir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak bu anabilim/anasanat dallarına tezsiz/tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulünde sanatta yetenek sınavından en az 60/100 puan lisans derecesi ile doktora programlarına başvurularda ise sanatta yetenek sınavından en az 80/100 puan istenir. Ayrıca güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yerine sanatta yetenek sınavından en az 60/100 puan lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda ise sanatta yetenek sınavından en az 80/100 puan istenir. Bir tezli yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programından mezun olup, ikinci eşdeğer program için başvuracak adaylardan ALES puanı istenmez. Bu gibi adaylar için ALES yerine, ilgili program için istenen ALES baraj puanı değerlendirmeye alınabileceği gibi yeni bir taban puan da Senato tarafından belirlenebilir.”

“(7) Tezli yüksek lisans başvurularında adaylardan yabancı dil puanı istenmez ancak, geçerli yabancı dil puanını ibraz eden adayların puanı değerlendirmeye alınır. Geçerli yabancı dil puanı olmayan adayların ise yabancı dil puanı sıfır olarak kabul edilir. Doktora/sanatta yeterlik için anadili hariç olmak üzere en az 55 puan ve lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programları için anadili hariç olmak üzere en az 65 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.  Eğitim-öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara genel kontenjanlardan kabul edilen öğrencilerin programın dilinde yeterlikleri, zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları hakkında Üniversite tarafından düzenlenen yönerge hükümlerine göre değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise yabancı dil puanı aranmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezsiz yüksek lisans programı değerlendirmesi için ALES puanı istenmesi durumunda başarı notu %50 ALES, %50 AGNO/lisans puanlarının toplamından oluşur. ALES puanı istenmemesi durumunda ise sadece lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayın başarılı sayılması için başarı notunun en az 50/100 olması gerekir. Adayların puanlarında eşitlik olması halinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre karar verilir.

b) Tezli yüksek lisans programı için başarı notu %50 ALES, %30 AGNO/lisans ve varsa %20 yabancı dil puanlarının toplamından, resim-iş eğitiminde ise %50 ALES, %30 portfolyo, %10 AGNO/lisans ve varsa %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı yerine sanatta yetenek sınavı veya portfolyo puanı kullanılır. Adayın başarılı sayılması için başarı notunun en az 50/100 olması gerekir. Tezli yüksek lisans programı için başarı notu hesaplama işlemine, varsa lisans birinciliği kontenjanından başlanır. Lisans birinciliği kontenjanından yerleşemeyen adaylar diğer başvurularla birlikte genel sıralamaya dâhil edilir. 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ayrılmış olan kontenjanlara yerleşen aday olmaması halinde, bu kontenjanlar genel kontenjanlara müracaat eden diğer adaylar için kullanılır.

c) Doktora programı için başarı notu %50 ALES, %20 AGNO/lisans, %10 AGNO/yüksek lisans ve %20 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Lisans mezuniyetleri yüksek lisans olarak sayılanlar için başarı notu %50 ALES/TUS/DUS, %30 AGNO/lisans ve %20 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Temel tıp bilimlerinin doktora programları için başvurularda başarı notu %50 ALES/TUS/DUS/VUS, %30 AGNO/lisans ve %20 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Adayların başarılı sayılabilmesi için en az 60/100 puan almış olmaları gerekir.”

“d) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programı için başarı notu %50 ALES, %30 AGNO/lisans ve %20 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Aynı bilim/sanat dalında, bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalında olmak üzere tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin tezli yüksek lisans programının asgari koşullarını sağlaması, aldığı dersleri başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 90/100 olması koşuluyla, öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili  enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile ilgili dönemin eğitim-öğretime başlama haftası içerisinde başvurmaları koşuluyla Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren bir dersin lisansüstü eğitimde en az bir defa alınması zorunludur. Daha evvel herhangi bir lisansüstü programda bu dersi başaran öğrenci, Yönetmelikle belirlenen asgari kredili ders ve kredi yükünü programdaki alan dersleri ile tamamlamak koşuluyla söz konusu dersi almayabilir. Ancak bu ders için muafiyet talep edilemez.

(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan ulusal kredinin %50’sini geçmeyecek şekilde diğer programlardaki seçmeli veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci asgari kredi yükünü tamamlamak üzere bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Kredi yükünü tamamladığı halde başarmadığı seçmeli dersleri bulunması halinde anabilim dalı başkanının önerisi üzerine ders çıkarılır. Ders seçiminde, atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve doktorası veya doçentliği ilgili alandan olan ve en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından atanır.

(4) Doktora programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve doktorası veya doçentliği ilgili alandan olan, en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır. Ayrıca diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sanatta yeterlik programında tez danışmanı bu koşulları sağlayan ve Üniversite kadrosunda görev yapan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından da atanabilir.

(5) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve doktorası veya doçentliği ilgili alandan olan, en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim programında ders vermiş ve başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri arasından atanabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora yeterlik sınavları Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği yarıyılın ders kaydı sırasında öğrenci bilgi sisteminde anabilim dalı tarafından açılmış olan doktora yeterlik ile ilgili dersi seçer.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.