25 Temmuz 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31903

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/7/2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Sınavlara itiraz, ilgili öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında, öğretim elemanlarının notları sayısal olarak toplarken yaptığı maddi hataların ya da optik formda öğrencinin kimlik bilgilerinde eksik veya yanlış kodlamadan kaynaklanan hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, yapılacak incelemeden sonra ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve not değişikliği varsa, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.