24 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31902

YÖNETMELİK

Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ EKMELEDDİN İHSANOĞLU TARİH VE

KÜLTÜR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları  ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Edebiyat, tarih, kültür ve sanat alanlarının yanı sıra Osmanlı dönemi bilim tarihi, Osmanlı dönemi eğitim ve bilim kurumları ile Osmanlı sanatının değişik dallarında çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını sağlamak, bu yönde araştırmacıları teşvik etmek.

b) Merkez bünyesinde araştırma yapmaya elverişli nitelikte bilgi, belge, fotoğraf ve benzeri dokümanların yer aldığı arşiv merkezi veya kütüphane ile sergi salonu oluşturmak.

c) Merkez bünyesinde geleneksel Türk sanatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve uygulamalar yapmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alan kütüphane ve arşivin Yozgat ilinin tanıtım ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda kullanılmasını sağlamak.

d) Üniversitelerde yapılacak olan tezler (lisans ve lisansüstü) ve diğer ilmî araştırmalardan, Merkezin amacına uygun olanların kitap, dergi, katalog veya ansiklopedi ile dijital formatlarda yayımlanmasını ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasını sağlamak.

e) Merkezin araştırma ve uygulama alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı çerçevesinde iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak oluşturmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum, kongre, çalıştay gibi akademik organizasyonlara temsilci/tebliğci/konuşmacı göndermek.

f) Merkezin araştırma ve uygulama alanına giren konularda faaliyet icra eden her düzeyde araştırmacı, sanatçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim programları, projeler, konferanslar, kurslar, söyleşiler, seminerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, sergiler, yaz ve kış okulları, proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek; bu tür etkinliklerde çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluşturmak ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

g) Araştırmacılara ve sanatçılara atölye, galeri, sahne ve diğer çalışma ve sunum imkânlarını sağlamak, bu imkânların oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak.

ğ) Merkezin araştırma ve uygulama alanına giren konularda hakemli dergi çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hâllerde süresi dolmadan Müdürü değiştirebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda, Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu  toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) İdarî işleri yürütmek.

e) Her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektöre rapor sunmak.

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit edip, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Görevlendirme, rapor ve benzeri nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevden ayrılma veya mazeretsiz olarak kesintisiz 3 toplantıya katılmama hallerinde üyelik kendiliğinden sona erer. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır. İhtiyaç halinde Müdür tarafından veya Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının çağrısıyla olağanüstü toplanabilir.

(4) Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.

b) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.

c) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim üyeleri ile istekleri halinde Üniversite dışından Merkezin uygulama ve araştırma alanına giren konularda faaliyet icra eden kişiler arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı en fazla beş kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapılmasını önermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan ve/veya temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.