22 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31900

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 635 sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 389 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayni katkı: İş planının uygulanması amacıyla, kümelenme teşebbüsü tarafından yapılan harcamalar dışında, kümelenme teşebbüsü veya kümelenme birlikteliği üyeleri tarafından sağlanan katkıları,

b) Bağımsız değerlendirici: Program kapsamındaki başvurulara ilişkin ön değerlendirmeyi yapmak üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen kişiyi,

c) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Başvuru Rehberi: Programa yapılacak başvurular ile ilgili usul ve esasları içeren Kümelenme Destek Programı Başvuru Rehberini,

e) Çağrı: Programa ilişkin başvuru şartlarını, süreçleri ve benzeri bilgileri içeren duyuruyu,

f) Değerlendirme Kurulu: Kümelenme Destek Programı Değerlendirme Kurulunu,

g) Değerlendirme Rehberi: Programa yapılacak başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları içeren Kümelenme Destek Programı Değerlendirme Rehberini,

ğ) Faaliyet Raporu: İş planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin teknik, idari ve mali konuların yer aldığı raporu,

h) Genel Müdürlük: Programın yürütüldüğü Bakanlık birimini,

ı) İdari değerlendirme: Yapılan başvuruların bilgi, belge ve şekil yönünden değerlendirilmesini,

i) İş planı: Kümelenme birlikteliği tarafından Bakanlığa sunulan ve kümelenme birlikteliğinin stratejisi, performans ölçütleri, kümelenmeye yönelik faaliyetleri, bu faaliyetlerin tahmini maliyetleri ve zaman planı, bütçesi, katkı türü ve oranları ile benzeri unsurları içeren ve destek aşamasında kümelenme teşebbüsü tarafından uygulanan iş planını,

j) Koordinatör: Kümelenme birlikteliği koordinatörünü,

k) Kümelenme birlikteliği: Küme ekonomik coğrafyasında yer alan birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin oluşturduğu birlikteliği,

l) Kümelenme birlikteliği yürütme kurulu: Kümelenme birlikteliğinde yer alan kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsil edildiği yürütme kurulunu,

m) Kümelenme teşebbüsü: Kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel kişiliği,

n) Ön değerlendirme: Programa yapılan başvuruların bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

o) Program: Kümelenme Destek Programını,

ö) Taahhütname: Programdan yararlanma şartlarına ilişkin idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı “Program Yönetimi, Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Program yönetimi

MADDE 4- (1) Program, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Genel Müdürlüğün program kapsamındaki görev ve yetkileri şunlardır:

a) Çağrı duyurusu ile başvuru ve değerlendirme rehberlerini hazırlamak ve ilan etmek.

b) Başvuruların idari değerlendirmesini yapmak.

c) Başvuruların ön değerlendirmesi için bağımsız değerlendiricilerin seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, idari değerlendirmeyi geçen başvuruların ön değerlendirmesini bağımsız değerlendiricilere yaptırmak.

ç) Ön değerlendirmeden geçen başvuruları Değerlendirme Kuruluna sunmak.

d) Değerlendirme Kurulunun desteklenmesi için önerdiği kümelenme birliktelikleri tarafından sunulan iş planlarının Değerlendirme Kurulu kararlarına uygunluğunu kontrol etmek ve uygun bulunanları Değerlendirme Kuruluna sunmak.

e) Desteklenecek başvuruları ilan etmek.

f) Kümelenme teşebbüslerine destek ödemelerini yapmak.

g) Kümelenme teşebbüsü faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

ğ) Programın veya kümelenme teşebbüslerinin etki analizini yapmak veya yaptırmak.

h) Programın işleyişi ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

(3) Değerlendirme Kurulunun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Bağımsız değerlendiriciler alanında tecrübe ve uzmanlığa sahip yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilerden Bakanlıkça uygun bulunan ve kurumlarınca görevlendirilen kişilerdir. İhtiyaç duyulması halinde söz konusu hizmet, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçek veya tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla karşılanabilir.

(2) Bağımsız değerlendiricilerden Bakanlık tarafından belirlenen tarafsızlık ve gizlilik taahhütnamesi alınır.

(3) İdari değerlendirme aşamasını geçen başvuruların ön değerlendirmesi, bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirme rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, mali ve sosyal açıdan yapılır. Ön değerlendirme her bir başvuru için en az iki bağımsız değerlendirici tarafından gerçekleştirilir.

(4) Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda hazırlanan değerlendirme raporları Genel Müdürlüğe sunulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değerlendirme Kurulu

MADDE 6- (1) Değerlendirme Kurulu; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu bakan yardımcısı başkanlığında, Bakanlık tarafından seçilen akademisyenler ile kamuda çalışanlar hariç olmak üzere özel sektörde çalışmış/çalışmakta olan tecrübeli kişiler arasından Bakanlıkça seçilen yedi asil ve altı yedek üyeden oluşur.

(2) Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine belirlenen tarihte ve yerde eksiksiz toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Ön değerlendirmeyi geçen destek başvurularına ilişkin Değerlendirme Kurulu tarafından verilen kabul, iş planının değiştirilmesi şartıyla kabul veya red kararları değerlendirme rehberinde belirtilen ölçütlere göre alınır.

(4) Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ön değerlendirmeyi geçen başvuruları değerlendirmek ve desteklenmeye değer görülen başvuruları belirlemek.

b) Kümelenme teşebbüsünün iş planını uygulamaya başlamasından sonra geçen 2 yıllık dönemler için hazırlanan gelişme raporunu dikkate alarak desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar vermek.

c) İş planı değişikliği, destek süresinin uzatılması ve iş planı toplam bütçesinin artırılmasına ilişkin talepler hakkında karar vermek.

(5) Değerlendirme Kurulunun, desteğin verilmesine, iş planı toplam bütçesinin artırılmasına ve desteğin sonlandırılmasına ilişkin kararları Bakan onayına sunulur.

(6) Gerekli görülmesi halinde, Değerlendirme Kurulu toplantılarına mali veya teknik konularda bilgilerine başvurulmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında teknik uzmanlığı bulunan üniversite veya meslek kuruluşu temsilcileri davet edilebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları,” ibaresi “odalar ile” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında bir kümelenme birlikteliğinin desteklenebilmesi için birbirleri ile ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren en az yirmi firmanın birliktelik içinde bulunması zorunludur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Koordinatör, kümelenme birlikteliği tarafından kendi aralarından seçilen ve kümelenme birlikteliğini başvuru ve destek aşamasında Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili kılınan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişisidir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı “Başvuru ve Değerlendirme Süreci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çağrı ilanı

MADDE 9- (1) Çağrı, Bakanlık tarafından hazırlanarak ilan edilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru

MADDE 10- (1) Başvuru, koordinatör tarafından başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, çağrıda belirtilen tarihe kadar, Bakanlığa yapılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değerlendirme

MADDE 11- (1) Değerlendirme; Genel Müdürlük, bağımsız değerlendiriciler ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirme rehberinde belirtilen şekilde yapılır.

(2) Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmeye değer görülen kümelenme birliktelikleri tarafından Bakanlığa sunulan iş planlarının Değerlendirme Kurulu kararlarına uygunluğu Genel Müdürlük tarafından kontrol edilir.

(3) Değerlendirme Kurulu kararı ile desteklenmesi önerilen başvurular uygun bulunan iş planlarıyla birlikte Bakan onayına sunulur.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “ve Bakanlık ilan panosunda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı “Destek Süreci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kümelenme teşebbüsü ve kümelenme birlikteliği yürütme kurulu

MADDE 13- (1) Sonuçların ilan edilmesini takiben, desteklenmesi uygun görülen kümelenme birliktelikleri, Bakanlık tarafından belirlenen sürede kümelenme birlikteliğini temsil etmek üzere kurduğu veya belirlediği kümelenme teşebbüsünü Bakanlığa bildirir.

(2) Kümelenme teşebbüsleri, bünyesinde koordinatörün yer aldığı bir kümelenme birlikteliği yürütme kurulu oluşturur. Kümelenme birlikteliği yürütme kurulu, iş planında desteklenmesine karar verilen faaliyetlerin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kümelenme destek programı taahhütnamesi

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun bulunan kümelenme teşebbüsünden taahhütname alınır.

(2) Desteklenmesi onaylanan iş planı taahhütnameye eklenir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) İş planı toplam bütçesi, kümelenme teşebbüsünün nakdi katkı tutarı ile kümelenme teşebbüsü veya kümelenme birlikteliği üyelerinin ayni katkı tutarı toplamından oluşur.

(2) Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla iş planı toplam bütçesinin %70’ini geçemez. Destek oranı, %70’i aşmamak koşuluyla Bakanlık tarafından belirlenen öncelikli alanlara göre farklılaştırılabilir.

(3) Kümelenme teşebbüsü tarafından, iş planının uygulanması kapsamında 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne göre yerli malı belgesi ile tefrik edilen makine ve teçhizatın satın alınması durumunda bu harcamaya ilişkin destek oranına ayrıca %15 ilave edilir.

(4) Destek oranı, tutarı ve dönemleri, ilgili bütçe kanunlarında bu amaçla ayrılan ödenek miktarına ve yıl içinde yapılan ayrıntılı harcama programına uygun olarak belirlenir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Bakanlık ve kümelenme birlikteliği tarafından taahhüt edilen destek tutarı sadece iş planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilir. Ana destek alanları şunlardır:

a) Küme koordinasyonu, farkındalığı veya etkinliğini geliştirme.

b) Faktör koşullarını veya piyasalarını geliştirme.

c) Verimlilik.

ç) Yenilik.

(2) Destek alanlarının altında yer alabilecek faaliyetler başvuru rehberinde yer alır.

(3) İş planı değişikliği, birinci fıkrada belirlenen alanlarla sınırlı olmak ve iş planının toplam bütçesi ile temel amacını etkilememek kaydıyla Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunması halinde yapılabilir. Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunması ve Bakan tarafından onaylanması halinde iş planı toplam bütçesi %20’ye kadar artırılabilir.

(4) İş planının uygulanması için öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması; etkinlik, verimlilik ve şeffaflık esaslarına uygun olarak öncelikle Türkiye’de üretilen ürünler tercih edilerek kümelenme teşebbüsü tarafından yapılır.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Destek ödemeleri

MADDE 18- (1) Kümelenme teşebbüsü tarafından iş planı kapsamında yapılan her türlü harcamanın, tevsik edici belgelerle; ayni katkının katkı türüne uygun kanıtlayıcı belgelerle belgelendirilmesi esastır. Bu belgeler, destek süresinin tamamlanmasını takip eden beşinci yılın sonuna kadar saklanır ve talep edilmesi halinde Bakanlığa gönderilir.

(2) İş planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin teknik ve idari konular ile mali konulara ilişkin yeminli mali müşavir onayının yer aldığı faaliyet raporu kümelenme teşebbüsünce Bakanlığa gönderilir.

(3) Bakanlık tarafından, desteklerin verilebilmesi için faaliyet raporunda yer alan iş veya işlemlerin idari ve teknik yönden iş planına uygunluğu kontrol edilir. Gerçekleştirilen iş veya işlemlerin uygun bulunması durumunda, yeminli mali müşavir tarafından onaylanan kümelenme teşebbüsü harcamaları ve ayni katkılar esas alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.

(4) Kümelenme destek ödemelerinin yapılması aşamasında kümelenme teşebbüsünün 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge aranır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı “İzleme ve Denetim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzleme ve değerlendirme

MADDE 20- (1) Kümelenme teşebbüsleri, destek süresi boyunca Genel Müdürlük tarafından izlenir ve değerlendirilir. Gerekli hallerde, yükseköğretim kurumu öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişiler izleyici olarak görevlendirilebilir.

(2) Kümelenme teşebbüslerine ait çalışmaların etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek amacıyla 2 yıllık dönemler için Genel Müdürlük tarafından gelişme raporları 4734 sayılı Kanuna göre hizmet alımı yoluyla hazırlatılır. Gelişme raporları Değerlendirme Kuruluna sunulur. Değerlendirme Kurulu Başkanı, Değerlendirme Kurulu gelişme raporları hakkında değerlendirme yaptıktan sonra desteğin devamına veya sonlandırılmasına ilişkin Değerlendirme Kurulu kararını Bakana sunar.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Bakanlık kümelenme teşebbüsünü denetleyebilir.

(2) Denetim sonuçları, Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilebilir ve gerekli tedbirler alınır.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Etki analizi

MADDE 23- (1) Bakanlık, çağrı bazında programın veya kümelenme teşebbüslerinin etki analizini yapar veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçek veya tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla yaptırır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sözleşmeye” ibaresi “taahhütnameye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaptırım

MADDE 25- (1) Kümelenme teşebbüsünün veya yeminli mali müşavirin, bu Yönetmeliğe, usul ve esaslara, taahhütnameye veya diğer mevzuata aykırı fiil veya davranışının Bakanlık tarafından tespit edilmesi veya diğer kamu denetim birimleri tarafından tespit edilerek Bakanlığa bildirilmesi durumunda gerekli idari veya hukuki süreç başlatılır.

(2) Usulsüzlük nedeniyle kümelenme teşebbüsü tarafından haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, ilgili vergi dairesince kümelenme teşebbüsünden geri tahsil edilir. Bu durumda destek ödemesinin yapıldığı tarih alacağın muaccel hale geldiği tarih olarak esas alınır.

(3) Kümelenme teşebbüsünün haksız destek almasında yeminli mali müşavirin sorumluluğunun tespit edilmesi durumunda, yeminli mali müşavir, destek ödemesinin geri tahsili sürecinde kümelenme teşebbüsü ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(4) Bakanlık, suç teşkil eden usulsüzlük hallerinde savcılığa suç duyurusunda bulunur.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşmesinin” ibaresi “süresinin” şeklinde, “beş” ibaresi “iki” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “sözleşmesinin” ibaresi “süresinin” şeklinde, “işbirliği” ibaresi “iş birliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bağımsız değerlendirici ve izleyicilere yapılacak ödemeler

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Yükseköğretim kurumu öğretim elemanları ve kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişiler arasından izleyici ve bağımsız değerlendiricilerin görevlendirilmesinde ve hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerde, 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi hükümleri esas alınır.

b) Diğer kamu görevlileri arasından memuriyet mahalli dışında görevlendirilen izleyici ve bağımsız değerlendiricilerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer hükümler

MADDE 28- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını belirlemeye, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama, ayni katkı ve destek ödeme tutarını kısıtlamaya, kümelenme teşebbüsü ile yeminli mali müşavirin idari ve mali yükümlülükleri ile usulsüzlüğe ilişkin yaptırımları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.