22 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31900

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“z) Bütünleşik yüksek lisans: Üniversitenin lisans programlarının ilk beş yarıyılını başarı ile tamamlayanların öğrenimlerinin, yüksek lisans programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren; ders, tez ve stajı içeren programı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Öğrenci, bütünleşik programın onuncu, yüksek lisans programının ise ikinci yarıyılında tez çalışmasına kaydolur ve eş zamanlı olarak 100 iş günü boyunca staj görür.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.