22 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31900

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte ve bölümlerindeki öğretim, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, ilgili kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır. Bunlardan;

a) Öğretim planından en az 30 kredilik dersi tamamlayanlar ikinci sınıf,

b) Öğretim planından en az 60 krediyi tamamlayanlar üçüncü sınıf,

c) Öğretim planından en az 95 krediyi tamamlayanlar dördüncü sınıf,

öğrencisi olarak tanımlanırlar.”

“(3) Birinci yıl sonunda en az 30, ikinci yıl sonunda en az 60 krediyi tamamlayan, sınıfındaki genel not ortalaması sıralamasında ilk % 20'lik dilimde yer alan ve genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler çift anadal programına (ÇAP) başvurabilirler. Ayrıca bu öğrenciler 17 nci maddede belirtilen en fazla kredi sınırını aşarak sekiz yarıyıldan daha kısa sürede mezun olabilirler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde söz konusu edilen kayıtlı olduğu programın birinci sınıfının birinci yarıyıl öğrencileri ve ÇAP öğrencileri ile 21 inci maddenin (c) bendinde söz konusu edilen öğrenciler dışındaki son sınıf öğrencileri hariç olmak üzere, gözetim listesinde bulunmayan öğrencilerin, herhangi bir yarıyılda kredi yükü en az 13 kredi, en çok 22 kredi olmak zorundadır.”

“b) Gerekli hallerde bir yarıyılda alınması gereken en az 13 kredilik ders yükünün azaltılması yönünde ilgili yönetim kurulu kararı alınabilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.