21 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31899

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/9/2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) İki yükseköğretim programında veya bir programda eğitim gören öğrencilerin ara sınavlarının çakışması durumu (Sınav programı ibraz edilmelidir).”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.