21 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31899

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI,

İHTİYAÇ DIŞI VE FAYDALI ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ MALZEME, 

HURDA MALZEME, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi merkez ve taşra birimleri ambarlarında kayıtlı olarak bulunan ihtiyaç fazlası, ihtiyaç dışı ve hurda malzeme; ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesi, ekonomik ömrünü doldurmuş ve/veya hurda taşıt ve iş makinesinin saptanması, sınıflandırılması ve birimler arası iç transferi tamamlandıktan sonra;

a) Teşekkül ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında imzalanmış olan Malzeme Araç Gereç ile Hizmet Transferi Protokolü kapsamında satışı,

b) 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapsamında satışı,

c) Teşekkül ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) arasında imzalanan protokol kapsamında satışı,

ç) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi kapsamında talep edilmesi halinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine bedelsiz veya rayiç bedelin altında devri suretiyle, devir işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları,

düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ambar: Teşekkül merkez ve taşra teşkilatlarının yatırım ve işletme faaliyetleri için gerekli olan malzeme ile taşıt, iş makinesi ve teçhizatla bunlara ait yedeklerin ve işletme faaliyetleri için gerekli olan diğer malzemelerin toplu halde korunduğu açık ve kapalı alanları,

b) Arızalı malzeme: Bulunduğu haliyle, üretim amacına uygun olarak kullanılamayacak ancak onarımla kullanılabilecek durumda olan malzemeleri,

c) Birim: Teşekküle bağlı merkez ve taşra teşkilatında yer alan müstakil üniteleri,

ç) Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği,

d) Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinesi: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla yenilendikleri takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makinelerini,

e) Faydalı ömrünü doldurmuş malzeme: Ömür (yıl) sürelerini tamamlamış malzemeyi,

f) Hibe malzeme: Bir kimsenin, kuruluşun veya ülkenin karşılıksız olarak Teşekküle devrettiği veya Teşekkülün kamu hizmeti veren resmi kurum ve kuruluşlar ile ülkelere karşılıksız olarak devrettiği malzemeleri,

g) Hurda malzeme: Atık trafo yağları hariç olmak üzere, normal hizmet süresini doldurarak servis dışı bırakılan veya herhangi bir nedenle hizmete konulması mümkün olmayan, bakım ve onarımla dahi kullanılmasına imkan bulunmayan bozulmuş, hasarlanmış, yıpranmış veya eskimiş her türlü malzemeyi,

ğ) Hurda taşıt ve iş makinesi: Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda hurda olarak tefrik edilen ve hurda işlemine tabi tutulan onarımla yenilenseler bile tekrar tescili yapılamayan taşıt ve iş makinelerini,

h) İhtiyaç dışı malzeme: Kullanılabilecek durumda olduğu halde, bulunduğu birimde kullanım alanı kalmayan malzemeleri,

ı) İhtiyaç fazlası malzeme, taşıt ve iş makinesi: Bulunduğu birimde, ihtiyacın üzerinde olan malzeme, taşıt ve iş makinelerini,

i) Kullanılmış malzeme: Üretim amacına uygun olarak kullanılmış ve herhangi bir sebeple servis harici edilmiş ve bulunduğu haliyle kullanılabilecek nitelikte olduğu belirlenen sağlam malzemeleri,

j) Merkez teşkilatı: Teşekkül merkezinde yer alan birimleri,

k) MKE A.Ş.: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketini,

l) Onay mercii/satış yetkilisi: Teşekkül adına satış yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları,

m) Sabit kıymet: İşletme faaliyetlerini temin ve devam ettirmek amacıyla edinilen ve sarf, üretim ve satış konusu olmayıp esas amaca ulaşılmasında vasıta olan, bir yıldan fazla kullanımı öngörülen, kullanılması nedeniyle aşınmaya, kıymet kaybına uğrayan, amortismana tabi tutulan maddi ve maddi olmayan kıymetleri,

n) Taşra teşkilatı: Teşekkül merkezi dışında kalan birimleri,

o) Teşekkül: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünü,

ö) Yeni malzeme: Hiçbir şekilde kullanılmamış ve amacına yönelik kullanıma hazır malzemeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sayım, Tespit ve Değer Takdir Komisyonları

Sayım, tespit ve değer takdir komisyonları kuruluşu

MADDE 4- (1) Komisyonların kuruluşunda ve komisyon çalışmalarında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ambar sayımı ihtiyaç fazlası, ihtiyaç dışı ve hurda durumdaki malzemelerin; ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin, ekonomik ömrünü doldurmuş ve/veya hurda taşıt ve iş makinelerinin tespiti ile değer takdiri biri başkan olmak üzere malzemeyi tanıyan, konusunda ihtisas sahibi olan üç kişi ve muhasebe birimi ile ticaret biriminden birer kişi olmak üzere toplam beş asıl ve aynı unvanlarda beş yedek üyeden oluşmak üzere bir sonraki yıl boyunca çalışmalarına devam edecek şekilde her yıl Aralık ayı içerisinde oluşturulacak komisyon tarafından yapılır. Gerektiğinde komisyon üye sayısı tek sayı olmak kaydı ile 9 kişiye kadar artırılabilir. Ambar sayımı ile ilgili hususlar Teşekkül ambar mevzuatında düzenlenir.

b) Ekonomik ömrünü doldurmuş ve/veya hurda durumdaki taşıtlar için tespit ve değer takdir komisyonu;  5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi gereği Teşekkülün yetkili bir personeli ile Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerince görevlendirilecek bir makine uzmanı ve taşıtın tescil edildiği il sınırları içerisindeki Trafik Şube Müdürlüğünün görevlendireceği trafik komiseri veya memurunun katılımıyla oluşan üç kişiden teşekkül eder.

c) (a) bendine göre oluşturulan komisyon tarafından ambar sayımı, ihtiyaç fazlası, ihtiyaç dışı ve hurda malzeme ile ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesi, ekonomik ömrünü doldurmuş ve/veya hurda taşıt ve iş makinesinin tespiti için Ocak ayında çalışmalara başlanır ve bu çalışmalar ihtiyaç duyulması halinde derhal, ambar sayımı dışında kalan çalışmalar için diğer zamanlarda yıl boyunca 4 ayda bir tekrarlanır. Anılan komisyon tarafından Ocak ayında öncelikle malzeme, taşıt ve iş makinelerinin sayım ve tespit işlemleri yapılarak Ek-1’de yer alan Ambar Sayım, Tespit ve Değer Takdir Tutanağı düzenlendikten sonra devamında aynı komisyon tarafından aynı tutanak üzerinde sayımı ve tespit işlemleri yapılan malzeme, taşıt ve iş makinelerinin fiili durumlarına göre ihtiyaç fazlası ihtiyaç dışı ve hurda malzeme, ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesi, ekonomik ömrünü doldurmuş ve/veya hurda taşıt ve iş makinelerinin tespit ve değer takdir çalışmalarına başlanır ve bu çalışmalar Ocak ayı içerisinde bitirilir. 

ç) Hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar için (b) bendine göre oluşturulan komisyon tarafından, hurda ve/veya ekonomik ömrünü doldurmuş iş makineleri için de (a) bendine göre oluşturulan komisyon tarafından Ambar Sayım, Tespit ve Değer Takdir Tutanağı üzerinde belirtilen fiili durumlarına göre, Ek-2’ de yer alan  Makina-Taşıt İhraç Tutanağı düzenlenerek tespit ve değer takdir çalışmaları yapılır.

d) Görevlendirilecek komisyon üyelerinden birinin konusunda ihtisas sahibi mühendis olması zorunludur. Mühendis bulunmayan ünitelerde tekniker veya teknisyen görevlendirilebilir.

e) Komisyonlarda görevlendirilecek üyelerin; malzeme, taşıt ve iş makinelerini tanımaları ve nerelerde kullanılabileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Tespit şekli

MADDE 5- (1) Teşekkül envanterinde kayıtlı malzeme, taşıt ve iş makinelerinin sayım, tespit ve değer takdiri aşağıda sayılan tutanaklardan ilgili olanlar tanzim edilmek suretiyle sayım, tespit ve değer takdir komisyonları tarafından yapılır:

a) İhtiyaç fazlası, ihtiyaç dışı, hurda ve faydalı ömrünü doldurmuş malzeme ile ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesi, tespit ve değer takdiri için Ambar Sayım, Tespit ve Değer Takdir Tutanağı.

b) Ekonomik ömrünü doldurmuş ve/veya hurda taşıt ve iş makinesi tespit ve değer takdiri için Makina-Taşıt İhraç Tutanağı.

(2) İhtiyaç fazlası malzemelerin belirlenmesinde miktarı, bakımı, kullanım ömrü, raf ömrü, teknoloji ve benzeri kriterler dikkate alınır.

Değer takdir şekli

MADDE 6- (1) Malzeme, taşıt ve iş makinelerinin değer takdiri; iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 261 inci maddesinde belirtilen değerleme ölçülerinden biri ile yapılır.

(2) Malzemelerin değer takdiri; malzemelerin cinsi, hazır durumu, piyasa rayici ve stok düzeyi incelenerek yapılır. Ambar birim fiyatı tutanaklara yazılırken, birim fiyatının hangi yıla ait olduğu belirtilir.

(3) Taşıt ve iş makinelerinin değer takdiri; taşıtın veya iş makinesinin halihazır durumu ve piyasa rayici göz önüne alınarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derleme ve Değerlendirme

Tutanakların Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığına ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi

MADDE 7- (1) Merkez ve taşra birimlerince, bu Yönetmeliğin ikinci bölümü çerçevesinde oluşturulan komisyonlarca düzenlenen Ambar Sayım, Tespit ve Değer Takdir Tutanağı, yapılan tespitler Teşekkül tarafından kullanılmakta olan güncel stok programına işlendikten sonra ihtiyaç fazlası, ihtiyaç dışı ve hurda malzeme (taşıt ve iş makineleri hariç) ile ilgili işlemleri yapmak üzere Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığına; ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri, ekonomik ömrünü doldurmuş ve/veya hurda taşıt ve iş makineleri ile ilgili işlemleri yapmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına her yılın Ocak ayı sonuna kadar gönderilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra Merkezde yapılması gereken işlemler, Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

Tutanakların birleştirilerek duyurulması

MADDE 8- (1) Merkez ve taşra birimlerince, bu Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan komisyonlarca düzenlenen Sayım, Tespit ve Değer Takdir Tutanaklarından;

a) Malzeme ile ilgili olanlar, Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından içeriğine göre derlenip düzenlenerek ihtiyaç fazlası malzemelere ait tüm bilgilerin Teşekkülün internet sitesinde her yılın Mart ayı sonuna kadar yayımlanması, 

b) Taşıt ve iş makineleri ile ilgili olanlar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından içeriğine göre derlenip düzenlenerek ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerine ait tüm bilgiler liste haline getirilerek her yılın Mart ayı sonuna kadar Teşekkülün internet sitesinde yayımlanması,

c) Teşekkül birimleri arasında tahsis işlemleri tamamlandıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da istifadesine sunulması amacıyla kalan ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç dışı malzemelere ait tüm bilgilerin Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından; ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerine ait tüm bilgilerin ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Teşekkülün internet sitesinde yayımlanması,

sağlanır.

İnternet sitesinde yayımlanan malzeme, taşıt ve iş makinelerinin incelenmesi ve talep şekli

MADDE 9- (1) Teşekkül merkez ve taşra birimleri, Teşekkülün internet sitesinde yayımlanan listelerdeki malzemeler ile taşıt ve iş makinelerini yerinde görüp tetkikini yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili tahsis taleplerini Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığına, taşıt veya iş makineleriyle ilgili tahsis taleplerini ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına her yılın Nisan ayının sonuna kadar bildirir.

Birimler arası tahsis işleminin kesinleşmesi

MADDE 10- (1) Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı malzemelerin, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise taşıt ve iş makinelerinin birimler arası tahsis taleplerini değerlendirdikten sonra, taşıt ve iş makineleri için Genel Müdürlük Olur’u alınmasını müteakip tahsis talimatını malzeme, taşıt veya iş makinesinin bulunduğu birim ile talepte bulunan birime yazılı olarak her yılın Mayıs ayının sonuna kadar bildirerek tahsis işlemini kesinleştirir. Tahsisi kesinleşen malzeme, taşıt veya iş makinesinin devir işlemleri kayıtlı bedelleri üzerinden yapılır. Malzeme, taşıt veya iş makinesi tahsisi yapılan birimin, Haziran ayının sonuna kadar tahsisi yapılan malzeme, taşıt veya iş makinesini teslim alması gerekir. Ancak zorunlu nedenlerle olabilecek gecikmeler ilgili birim tarafından malzemeler için Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığına, taşıt veya iş makineleri için ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirildiği takdirde teslim alma süresi talep doğrultusunda uzatılabilir. İlgili birimler tahsise konu malzemeler, taşıt veya iş makinelerine ait ikmal işlemleri tamamlandıktan sonra teslim-tesellüm evraklarının birer suretini malzemeler için Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığına, taşıt veya iş makineleri için ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderir.

İhtiyaç fazlası ve ihtiyaç dışı malzeme, ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin birimler arası transferi sonrasında değerlendirilmesi işlemleri

MADDE 11- (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasına göre Teşekkül birimleri arası tahsis işlemleri tamamlandıktan sonra geriye kalan ihtiyaç fazlası, ihtiyaç dışı ve faydalı ömrünü doldurmuş malzemeler Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından,  ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sabit kıymet kayıtlarında bulunanlar için, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sabit Kıymetler Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükmü gereği ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  Sabit Kıymet İhraç Teklif  Tutanağı düzenlenerek Yönetim Kurulu Onayı alınmak suretiyle;

 a) Teşekkül ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında imzalanmış olan Malzeme Araç Gereç ile Hizmet Transferi Protokolü kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşa ihtiyaçlarının olup olmadığı yazıyla sorulduktan sonra, talep edilmesi halinde,

b) 4916 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince belediyeler, il özel idareleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, sulama kooperatifleri, sulama birlikleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde,

takdir edilen bedel üzerinden satışı suretiyle devri için teslim ve tesellüm işlemlerine başlanır.

c) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi kapsamında talep edilmesi halinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine bedelsiz veya rayiç bedelin altında devir işlemleri yapılabilir. 

(2) 5 inci maddeye göre tespit edilen ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç dışı malzemeler faydalı ömürlerini dolduruncaya kadar, ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinden ekonomik ömrünü doldurmamış olan taşıt ve iş makineleri ise ekonomik ömürlerini dolduruncaya kadar muhafaza edilecektir. Faydalı ömrünü doldurmamış malzeme için faydalı ömür, malzemenin teşekkül stok kayıtlarına alındığı tarihten başlamak üzere, 213 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen Amortisman Oranları Tablosundaki Faydalı Ömür (yıl) süreleri dikkate alınarak belirlenecektir.

(3) Birinci fıkranın (a), (b), (c) bentleri ile ikinci fıkraya  göre yapılan değerlendirilmeler sonrası, Teşekkül Genel Müdürlük/Yönetim Kurulu Olur’u alınmak suretiyle, geriye kalan ihtiyaç fazlası, ihtiyaç dışı ve faydalı ömrünü doldurmuş malzemeler ile ihtiyaç fazlası taşıt, iş makineleri ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri, hurda malzeme, hurda taşıt ve iş makineleri ile birlikte, Teşekkül ile MKE A.Ş. arasında imzalanan Protokol kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her altı ayda bir güncellenen Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları Listesine göre MKE A.Ş. Hurda İşletmesi Müdürlüğüne satış suretiyle devir için teslim ve tesellüm işlemlerine başlanır.

Malzeme, taşıt ve iş makinelerinin birimler arası transfer işlemleri haricinde teslim ve tesellümden önce yapılacak işlemler

MADDE 12- (1)  11 inci maddeye göre tahsisi yapılacak;

a) İhtiyaç fazlası ihtiyaç dışı ve hurda malzeme teslimatı için; Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından, 5 inci maddeye göre tanzim edilen Ambar Sayım, Tespit ve Değer Takdir Tutanağı ile birlikte ilgili birimin talebi üzerine ihtisas dairesi başkanlığınca alınan Genel Müdürlük/Yönetim Kurulu Olur’u doğrultusunda satış suretiyle devir işlemleri gerçekleştirilir.

b) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesinin teslimatı için; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 5 inci maddeye göre tanzim edilen Ambar Sayım, Tespit ve Değer Takdir Tutanağı ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sabit Kıymetler Yönetmeliğinin ekinde yer alan eki olan Sabit Kıymet İhraç Teklif Tutanağı ile birlikte ilgili kuruluşlar adına Teşekkül Yönetim Kurulundan satış ve ihraç kararı alınır. Bu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 31/8/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre satış suretiyle devir işlemleri gerçekleştirilir. 

(2) Ekonomik ömrünü doldurmuş ve/veya hurda taşıt ve iş makinaları için; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 5 inci maddeye göre tanzim edilen Makina-Taşıt İhraç Tutanağı ile Teşekkül Sabit Kıymetler Yönetmeliğinin eki olan Sabit Kıymet İhraç Teklif Tutanağı ve buna binaen düzenlenen araç listesinin Teşekkül onaylı nüshası ile Yönetim Kurulu Kararını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndererek alınan Olur, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir. İlgili birimler tarafından, kendilerine gönderilen bu belgelerle Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince satış ve devir işlemleri gerçekleştirilir.

(3) Satış ve devir işlemlerini gerçekleştiren birimlerce, satış ve devir işlemi yapıldıktan sonra satışa ilişkin teslim ve tesellüm senedi, tutanak, kantar kartelası ve diğer belgelerle birlikte taşıt ve iş makinelerinin de motor, şasi numaraları ve eski plakaları belirtilerek fatura düzenlenmek üzere ticaret ve muhasebe servislerine; düzenlenen fatura ile diğer belgeler de bilgi ve gereği için Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Ticaret Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimlerin sorumluluğu

MADDE 13- (1) Sabit kıymetler kapsamındaki malzemelerin devri için yürürlükteki mevzuat gereği alınacak olurlar ile ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç dışı malzeme, ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesi ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinesinin elden çıkarılıncaya kadar bakımlı bulundurulmasından, bu malzeme, taşıt ve iş makinelerini zimmetinde bulunduran birimler sorumludur.

Kâr ve zarar

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki malzeme, taşıt ve iş makinelerinin satış suretiyle devri sonucu kayıtlı değeri ile satış fiyatı arasındaki fark arızi satış kârları ve zararları hesabına aktarılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 9/5/2013 tarihli ve 28642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız