21 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31899

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İNSAN

KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.