21 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31899

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.