21 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31899

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/11/2008 tarihli ve 27070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.