18 Temmuz 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31896

YÖNETMELİK

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde bahar ve güz yarıyıllarını ve sınav dönemlerini, ders ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AKTS kredisi: AKTS’ye göre her bir ders için öğrenci iş yükünü esas alan krediyi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim/anasanat dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı başkan ve yardımcıları ile bilim dalı başkanlarından oluşan; anabilim/anasanat dalının yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda, anabilim/anasanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden ve doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Danışman: Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında, öğrenciye ders seçimi, seminer ve tez yürütülmesinde danışmanlık yapan; tezsiz yüksek lisans programlarında ders seçimi ve dönem projesi yürütülmesinde danışmanlık yapan doktora derecesine sahip, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini,

ğ) DNO: Dönem not ortalamasını,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programında yürütülen bilimsel bir çalışmanın yazılı araştırma raporunu,

ı) Enstitü: Üniversiteye bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

i) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) GNO: Genel not ortalamasını,

l) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının nitelik bakımından birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanarak atanan öğretim üyesini,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Kredi: Bir dersin haftada bir saatlik teorik veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Öğrenci: Enstitüye kayıtlı olan bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora programı öğrencisini,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Seminer: Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin ders aşamasında hazırladıkları, bilimsel bir araştırma konusunun sözlü ve yazılı olarak sunulduğu çalışmayı,

r) Senato: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak belirli kurallara uygun bir şekilde hazırlanan ve savunulan yazılı tez çalışmasını,

ş) Uzaktan eğitim-öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü programını,

t) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilerine aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

u) Üniversite: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

ü) Yabancı Dil Sınavı: ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını (YDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarını,

v) Yarıyıl (Dönem): Başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen ve yarıyıl sonu sınavları hariç en az 14 haftalık eğitim-öğretim süresini,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Genel Esasları

Birden fazla programa kayıt

MADDE 5- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması

MADDE 6- (1) Lisansüstü programların kontenjanları, YÖK tarafından belirlenmiş olan ve öğretim üyesi başına düşen en fazla öğrenci sayıları ile ilgili koşullar da dikkate alınarak, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenir. Belirlenen kontenjanlar Enstitü tarafından akademik takvime uygun olarak ilan edilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri Enstitü tarafından kurumsal internet sayfası aracılığıyla duyurulur.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt

MADDE 7- (1) Lisansüstü programlara, hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Kurulu teklifi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara ilişkin başvurular Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Adaylar, başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak, yayımlanan ilan metninde belirtilen yöntemle Enstitüye teslim etmek zorundadırlar.

(3) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların değerlendirme ve kayıt işlemleri; tezli/tezsiz yüksek lisans programları için 23 üncü maddede ve doktora programı için 34 üncü maddede yer alan hükümlere göre yapılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların değerlendirme sonuçları, yayımlanan ilan metninde belirtilen yöntemle açıklanır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar Enstitü tarafından istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen sürelerde ve eksiksiz olarak, yayımlanan ilan metninde belirtilen yöntemle Enstitüye teslim ederek kayıtlarını yaptırabilirler.

(5) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanın tamamlanmaması durumunda, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından Enstitüye bildirilen sayıda, yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar, puan sırasına göre yedek kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilirler.

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 8- (1) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylar için başvuru, kayıt ve kabul koşulları, Senato tarafından belirlenen ve Enstitü tarafından yayımlanan usul ve esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9- (1) Yurt içi veya yurt dışı bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde; ilgili anabilim/anasanat dalında kayıtlı lisansüstü öğrencilere uygulanan başarı koşulları esas alınır. Özel öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları dersler, herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olduklarında, uzmanlık alan dersleri ve seminer dersi hariç olmak üzere, almaları gereken asgari ders sayısının veya ders kredisinin en fazla %50’sini geçmemek kaydıyla anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders yüküne sayılabilir. Öğrencinin, seminer dâhil olmak üzere ders aşaması için zorunlu asgari ders sayısı ve kredisinden kalan kısmını bir dönemde tamamlaması durumunda, danışmanının uygun görüşü ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile dönem eksiltmesi yapılabilir. Dönem eksiltmesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora için ayrı ayrı olmak üzere ikişer yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler ders kredisi başına belirlenen öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10- (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, ders aşamasında olan ve aldığı derslerden başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara, anabilim/anasanat dalı kurulu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

(2) Anabilim/anasanat dallarının yatay geçiş kontenjanları ve başvuru şartları anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenir. Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak üzere başvuru yapan öğrencinin, ilgili anabilim/anasanat dalının başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Kabul edildiği lisansüstü programdan farklı bir alanda lisans veya lisansüstü mezuniyete sahip olan öğrencilere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık, lisansüstü öğrencilere akademik eksikliklerini tamamlamak ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Yaz öğretimi bilimsel hazırlık süresine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması önerilen dersler, ilgili lisansüstü programının ders yüküne sayılmaz.

(4) Bilimsel hazırlık kapsamında, yüksek lisans için iki, doktora için dörtten az olmamak koşuluyla anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenen sayıda ders ilgili anabilim/anasanat dalının lisans programından alınır.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı kapsamında almış olduğu lisans/lisansüstü derslerini ilgili mevzuat hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12- (1) Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.

(2) Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile bir eğitim-öğretim yılı; güz, bahar ve yaz olmak üzere üç yarıyıldan oluşabilir.

(3) Lisansüstü eğitim-öğretim akademik takvimi, Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Dersler ve ders kayıt işlemleri

MADDE 13- (1) Lisansüstü eğitim-öğretim planları, lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, AKTS kredileri, okutulacak yarıyıllar, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile  uygulanır. Bir yarıyılda Senato tarafından onaylanmış lisansüstü derslerden hangilerinin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 (2) Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde, öğretim üyeliğine atanma kriterinin yanısıra YÖK ve Senato tarafından belirlenen lisansüstü programlarda ders verme yeterliliğine sahip olan doktoralı öğretim elemanları da anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü dersler verebilirler.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim-öğretimde alınması zorunludur ve bu ders tezli yüksek lisans ile doktora programlarında mezuniyet için gerekli zorunlu kredi yüküne dâhil edilmez. Daha önce bir lisansüstü program kapsamında bu konuları içeren bir dersi başarıyla tamamlamış öğrenciler muafiyet için anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvuruda bulunmaları durumunda anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile halen kayıtlı oldukları programda bu dersten muaf tutulur.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanları ile birlikte ders kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler, ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayını alarak o yarıyıl programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirmeleri ve mazeretlerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde ders kayıtlarını yaptırabilirler. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.

(5) Lisansüstü bir programa kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ve özel öğrenci statüsünde olan öğrenciler kayıt yenilemek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

(6) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin, teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilerin durumu anabilim/anasanat dalında yarıyıl sonu sınavı öncesi ilan edilir. Ulusal ve/veya küresel bir doğal afet, salgın gibi özel durumlarda Senato kararına uygun olarak düzenleme yapılabilir.

Sınavlar, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14- (1) Dersten sorumlu öğretim elemanı, öğrenciye verilecek başarı notunu belirlerken, en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı uygular. Bunlara ek olarak proje çalışması ve diğer faaliyetleri de değerlendirmeye dâhil edebilir.

(2) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları dersteki başarıyı ölçebilecek nitelikte yazılı sınav, sunum, proje veya ödev teslimi şeklinde yapılabilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabilir. Ayrıca alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin  olarak YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

(4) Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirmelidir. Bu itiraz anabilim/anasanat dalı başkanlığınca dersi veren öğretim üyesine/elemanına iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak anabilim/anasanat dalı kurul kararıyla Enstitüye bildirilir. Düzeltme işlemi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Başarı notları

MADDE 15- (1) Ara sınav ile yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve varsa mazeret sınavı sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu ders başarı notu belirlenir. Bu değerlendirmede, dersle ilgili tüm faaliyetlerin yarıyıl sonu ders başarı notu üzerine etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Öğretim elemanı tarafından öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki not dönüşüm tablosundaki harf notlarından biri yarıyıl sonu harfli başarı notu olarak verilir:

Harfli Başarı Notu             Başarı Katsayısı              Başarı Notu Aralığı

AA                                           4,00                                  90 – 100

BA                                            3,50                                  80 – 89

BB                                            3,00                                  75 – 79

CB                                            2,50                                  70 – 74

CC                                            2,00                                  60 – 69

DC                                            1,50                                  55 – 59

DD                                           1,00                                  50 – 54

FD                                            0,50                                  40 – 49

FF                                             0,00                                    0 – 39

NA (Devamsız)                        0,00                                       –

S (Başarılı)                                  –                                         –

U (Başarısız)                               –                                         –

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu harfli başarı notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az CB, doktora öğrencisinin ise en az BB notu almış olması gerekir.

(3) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve seminer derslerinde başarılı olan öğrencilere başarılı (S), başarılı olamayan öğrencilere başarısız (U) notu verilir. Başarılı (S) veya başarısız (U) notu GNO hesaplamasına katılmaz. Derse devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilere NA notu verilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

(5) Azami süreler içerisinde tez çalışmasına ait yükümlülükleri de tamamlaması koşuluyla öğrencinin mezuniyete hak kazanması için GNO’sunun yüksek lisans için en az 2,50 ve doktora için en az 3,00 olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 16- (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda DNO’su hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin AKTS kredisi ile aldığı yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın DNO’sunu bulmak için o yarıyılda öğrencinin kredili bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanların toplamı, alınan kredili derslerin AKTS kredi toplamına bölünerek hesaplanır, bu hesaplamaya tez döneminde alınan dersler dahil edilmez. GNO ise öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren tez dönemindeki dersler hariç olmak üzere, tüm yarıyıllarda almış olduğu derslerin tamamı dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Elde edilen DNO ve GNO virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. GNO hesaplamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Mazeretler

MADDE 17- (1) Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınavlara katılamayan öğrencinin hakları saklı tutulur. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin aldığı sağlık raporuyla mazeretini belgelemiş olması.

b) Birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü hâlinde mazeretini belgelemiş olması.

c) Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer mazeretlerin olması.

(2) Haklı ve geçerli gerekçelere dayalı mazereti nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrenci, mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, konuyla ilgili görüşünü de içeren bir yazı ile öğrencinin durumunu Enstitüye bildirir. Mazeretin Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda; sadece bir defaya mahsus olmak üzere öğrenciye mazeret sınav hakkı verilir ve mazeret sınavı, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenen tarihlerde ve yarıyıl sonu sınavlarından önce tamamlanır.

Ders saydırma

MADDE 18- (1) Öğrencilerin daha önce kayıtlı olduğu bir lisansüstü programdan alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için (uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması hariç) ders saydırma işlemi yapılabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise en fazla 5 ders için (dönem projesi hariç) ders saydırma işlemi yapılabilir. Ders saydırma işlemleri öğrencinin Enstitüde ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyıl içerisinde yapılır. YÖK tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası lisansüstü değişim programlarından faydalanan öğrenciler için ders saydırma işlemlerinde ders sayısı ile ilgili kısıt uygulanmaz. Ders saydırma ile ilgili işlemler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Ders tekrarı

MADDE 19- (1) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar alır.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersin yerine danışmanın uygun bulması durumunda başka bir seçmeli dersi alabilir.

(3) Öğrenci, GNO’sunu yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri danışmanın onayı ile ders aşamasında tekrar alabilir. Öğrencinin bir dersi tekrar alması durumunda o dersten daha önce aldığı not geçerliliğini kaybeder ve en son aldığı not kabul edilir.

Kayıt silme veya sildirme

MADDE 20- (1) Öğrencinin;

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Enstitü ile ilişiğinin kesilmesi için yazılı talepte bulunması,

c) Lisansüstü programlarda belirtilen başarı koşullarını azami süre içerisinde sağlayamaması,

hallerinde kaydı silinir.

İzinli sayılma

MADDE 21- (1) Öğrenci, zorunlu nedenlerini belgelendirmesi koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitimi süresince toplamda iki yarıyıla kadar izinli sayılabilir. Öğrencinin izinli sayıldığı süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Zorunlu hallerde bu süre, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-çıkarma süresi bitimine kadar başvurur. Bu başvuru Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Ücretli lisansüstü programlarda izinli sayılmış olan öğrencinin ilgili dönem için yatırdığı öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Ulusal ve/veya küresel bir doğal afet, salgın gibi özel durumlarda, YÖK’ün veya Senatonun kararı uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt

Yüksek lisans programları

MADDE 22- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları; programı öneren bölüm kurulu başvurusu, ilgili dekanlığın teklifi ve Enstitü Kurulu önerisi üzerine Senato kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt

MADDE 23- (1) Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmeleri için lisans diplomasına ve ALES sınavından başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 55 puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,  Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(3) Başvuru ve değerlendirmelerde yabancı dil puanı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda yabancı dil sınavından en az 60 puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,  Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile kabul edilen taban puanın alınmış olması gerekir.

b) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim/anasanat dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde yabancı dil sınavından en az 80 puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,  Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile kabul edilen taban puanın alınmış olması gerekir.

c) Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlara başvurularda yabancı dil zorunluluğu ve varsa taban puanı anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek Enstitüye bildirilir.

ç) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre yabancı dil şartını sağlayanlarda yabancı dil sınavı puanı aranmaz.

(4) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans GNO’su YÖK dönüşüm tablosuna göre, yabancı dil puanı istenen programlarda yabancı dil puanı ise ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilir.

(5) Yabancı dil eğitimi yapılan tezli yüksek lisans programları ile yabancı dille eğitim öğretim yapılan tezli yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

(6) Türkçe yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için;

a) Yabancı dil şartı istenmeyen tezli yüksek lisans programlarında; ALES veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav puanının %50’si, lisans GNO’sunun %25’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya sözlü olarak yapılacak mülakat puanının %25’i alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

b) Yabancı dil şartı istenen tezli yüksek lisans programlarında; ALES veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında; lisans GNO’sunun %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

(7) Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için, yazılı sınav ve/veya mülakat sınavına girmesi ve 100 üzerinden en az 50 puan alması gereklidir. Giriş puanı 65 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Giriş puanı 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 24- (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci uzmanlık alan dersini, Enstitüye kayıt olduğu ilk yarıyıldan itibaren seçer. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı toplam en az 120 AKTS’den oluşur. Öğrenci, tez aşamasında en az iki dönem uzmanlık alan dersi ve yüksek lisans tez çalışması dersinden oluşan en az 60 AKTS’lik dersten başarılı olmak zorundadır.

(3) Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer dersi dışında toplam 15 krediden fazlasını alamaz. Seminer dersi, ders aşamasında alınır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı; lisansüstü ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 25- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 26- (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosundan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ataması ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Ders dönemini başarıyla tamamlayan ve tez önerisi Enstitü tarafından kabul edilen öğrenciler tez aşamasına geçer ve tez aşamasına geçen öğrenci her yarıyıl uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin, danışmanıyla beraber hazırladığı tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile birlikte Enstitüye iletilir. Ders dönemini başarıyla tamamlamayan ve tez önerisi Enstitü tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin tez çalışması dersine kaydı yapılmaz.

(2) Danışman, öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından olmak üzere Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite kadrosunda bulunan veya farklı bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

(3) Tez konusu değişikliği, öğrenci ve danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurusu ve anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Tez konusu değişen öğrenci değişiklikten sonra en az bir yarıyıldan önce tezini teslim edemez ve bu süre azami öğrencilik süresine dâhil kabul edilir.

(4) Herhangi bir sebeple danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk defa danışman atama süreci takip edilerek en geç bir ay içerisinde yeni bir danışman atanır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 27- (1) Yüksek lisans tezi; tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarından oluşur.

(2) Tez çalışmasının tamamlandığı danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazar ve tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder.

(3) Danışman teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği kriterlere göre alır, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal raporunu, tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye iletir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, anabilim/anasanat dalı kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin tez danışmanı ile birlikte en az biri Üniversite dışından olmak üzere toplamda üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri Üniversiteden, biri de Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de ayrıca belirlenir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen jüri üyeleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tezin, görevlendirilen jüri üyelerine teslim edilmesi, tez savunma jürisinin toplanması ve tez savunma sınavının yapılması işlemlerinden ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının denetiminde olmak koşuluyla tez danışmanı sorumludur. Tez savunma sınavının yeri ve zamanı anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir.  Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanlarının, öğretim üyelerinin, lisansüstü öğrencilerin ve ilgili alanda çalışan uzman kişilerin dinleyici olarak katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar aşaması dinleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez savunma sınavında başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur ve tekrar başarısız olması durumunda Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin tezinin son haline ait intihal raporu Enstitü tarafından alınır. Tezdeki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu toplanır. Gerekli görülmesi halinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(10) Azami süre içerisinde tez çalışması veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki veya aralıklı olarak üç defa başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi ve Enstitüde aynı isimde tezsiz yüksek lisans programı bulunması ve ilgili tezsiz programın asgari koşullarını sağlaması durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Asgari koşulları sağlayamayan öğrenciye ilgili programın asgari koşullarını tamamlaması için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 28- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak, Senato tarafından belirlenmiş yayın koşulu ile diğer koşulları da sağlamış olmak kaydıyla Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmiş ve etik kurallara dikkat edilerek yazılmış yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyasından birer tane jüri üyelerine ve bir tane de Enstitüye, savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde teslim eden öğrenci, tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talep etmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde yüksek lisans tezinin bir kopyası, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e iletilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 29- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak önerir. Danışman ataması Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Diploma

MADDE 32- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, Enstitüde ilgili alanda ve tezsiz program ile aynı adı taşıyan tezli yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezli programın en son dönem yayımlanan öğrenci alım ilanındaki başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş talebinde bulunabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 33- (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri ve problemlerden elde edilen verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşabilme becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 kredilik en az yedi adet kredili ders ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci uzmanlık alan dersini, Enstitüye kayıt olduğu ilk yarıyıldan itibaren seçer. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programı en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora programı, 42 kredilik en az 14 adet kredili ders ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora programı en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi daha önce alıp muaf tutulan öğrencilerin muafiyeti, bu maddedeki zorunlu ders yükü ve AKTS kredisi yerine sayılmaz, bu öğrencilerin de belirtilen ders yükü ve AKTS kredisi yükümlülüklerini sağlaması zorunludur.

(3) Doktora programlarında, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için toplam en fazla dört ders seçilebilir. Mezuniyet için gerekli minimum ders koşullarını sağlamış ve fazladan ders alma talebinde bulunan öğrencilerde bu koşul aranmaz. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Seminer dersi, ders döneminde alınır ve krediye sayılmaz. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran öğrenciler derslerin en çok dördünü daha önce almamış olmak kaydı ile yüksek lisans derslerinden seçebilir. Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını alamaz.

(4) Lisans dersleri doktora ders yükü ve kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt

MADDE 34- (1) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES sınavından başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 55 puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,  Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans GNO’larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanı veya eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi verilen fakültelerden mezun olanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde, Senato tarafından daha yüksek bir puan belirlenmediği durumlarda, anadilleri dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan alınması gerekir.

(5) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda yabancı dil sınavından en az 60 puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,  Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile kabul edilen taban puanın alınmış olması gerekir. Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim/anasanat dallarında ise eğitimin yapıldığı yabancı dilde yabancı dil sınavından en az 80 puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile kabul edilen taban puanın alınmış olması gerekir.

(6) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans ve yüksek lisans GNO’su YÖK Dönüşüm Tablosuna göre, yabancı dil puanı ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilir. Ayrıca yazılı olarak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılır.

(7) Lisans derecesiyle doktora programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü olarak yapılacak mülakat sınavı sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

(8) Yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %5’i, yüksek lisans GNO’sunun %10’u ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü olarak yapılacak mülakat sınavı sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

(9) Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için yazılı sınav ve/veya mülakat sınavına girmesi ve 100 üzerinden en az 60 puan alması gereklidir. Doktora programına giriş puanı 65 ve üzeri olan adaylar puan sırasına göre kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından yapılır.

Süre

MADDE 35- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya GNO’su 3,00’ın altında olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez dönemi, yeterlik sınavında başarılı olunarak tez çalışması dersine kayıt yaptırılan yarıyıldan itibaren başlar. Tez dönemi dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36- (1) Tez danışmanı; Üniversite kadrosunda bulunan ve ilgili programın gerektirdiği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin Enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl başında atanır. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

(2) Birinci danışmanın gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman, Üniversite içerisinden veya başka bir yükseköğretim kurumunda kadrolu öğretim üyeleri arasından atanabilir. İkinci danışmanın da doktora tez danışmanı atama kriterlerini sağlaması zorunludur.

 (3) Herhangi bir sebeple danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk defa danışman atama süreci takip edilerek en geç bir ay içinde yeni bir danışman atanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 37- (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel kavramlar hakkındaki bilgi düzeyinin ve doktora çalışmasıyla ilgili konular hakkında bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyılları öncesinde Enstitü tarafından belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına bu süreler içerisinde girmeyen öğrenciler başarısız kabul edilir. 

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle bu görevi yürüten beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinde eksilme olması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Biri Üniversiteden, biri de Üniversite dışından olmak üzere en az iki en fazla dört öğretim üyesi de yedek üye olarak belirlenir.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarı notu 100 üzerinden 70’tir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Yeterlik sınav puanı, yazılı ve sözlü sınavın ağırlıkları eşit oranda hesaplanarak belirlenir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla ilave ders/dersler almasını isteyebilir. Alınması istenen ilave dersler tutanakla Enstitüye bildirilir. Öğrencinin alacağı ilave dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir. Bu dersler, program için zorunlu asgari ders sayısına dâhil edilmez. Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde yeterlik sınav jürisinin önerisi ile ilave ders alan öğrenciler, bu dersleri başardıktan sonra tez önerisi verebilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçme talebinde bulunabilir. Yüksek lisans programına geçiş işlemleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan usul ve esaslara göre yapılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 38- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeterlik sınav tarihinden sonraki bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Doktora öğrencilerine ikinci danışman da atanabilir. İkinci danışmanın atanması durumunda, ikinci danışman tez izleme komitesi üyesi olamaz fakat dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla alır. Düzeltme verilmesi durumunda öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca üç iş günü içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunmasına girerek başarılı olan öğrencinin tez önerisi, en geç bir ay içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içerisinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda ilgili döneme ait çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin raporladığı çalışmalar, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez önerisinin, süresi içerisinde iki defa üst üste verilmemesi, komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Aynı şekilde ikinci kez başarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez konusu değişikliği, öğrenci ve danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurusu ve anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Tez konusu değişikliğinde tez izleme komitesinin uygun görüşü bir tutanak ile anabilim/anasanat dalı kurulu kararına eklenerek Enstitüye iletilir.  Tez konusu değişen öğrenci değişiklikten sonra en az iki yarıyıldan önce tezini teslim edemez ve bu süre azami öğrencilik süresine dâhil kabul edilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40- (1) Doktora tezi; tez önerisi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması süreçlerinden oluşur.

(2) Savunma kararı alınan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazar ve tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder.

(3) Danışman teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği kriterlere göre alır, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal raporunu, tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ve tez savunma jürisi atama formunu anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla Enstitüye iletir.

(4) Doktora tez savunma jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman atanmış olan tezlerde ikinci danışman jüri üyesi olamaz fakat oy hakkı olmaksızın jüriye katılabilir. Biri Üniversiteden, biri de Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(5) Danışman, teze ilişkin intihal raporunu ve ciltlenmemiş tez kopyalarını Enstitü tarafından atanan tez savunma jürisine 10 gün içerisinde iletir.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla savunma sınavını yapmak üzere görevlendirilen jüri üyeleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tezin, görevlendirilen jüri üyelerine teslim edilmesi, tez savunma jürisinin toplanması ve tez savunma sınavının yapılması işlemlerinden ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının denetiminde olmak koşuluyla tez danışmanı sorumludur. Tez savunma sınavının yeri ve zamanı anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanlarının, öğretim üyelerinin, lisansüstü öğrencilerin ve ilgili alanda çalışan uzman kişilerin dinleyici olarak katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin tezinin son haline ait intihal raporu Enstitü tarafından alınır. Tezdeki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(11) Azami süre içerisinde tez çalışması veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki veya aralıklı olarak üç defa başarısız olan veya bu derslere devam etmeyerek NA notu alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesiyle doktora programına devam eden ve tezi başarısız bulunan öğrenciye, talep etmesi halinde ve Enstitüde aynı isimde tezsiz yüksek lisans programı bulunması ve ilgili tezsiz programın asgari koşullarını sağlaması durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Asgari koşulları sağlayamayan öğrenciye ilgili programın asgari koşullarını tamamlaması için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 41- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak, Senato tarafından belirlenmiş ve Enstitü tarafından ilan edilmiş yayın koşulu ile diğer koşulları da sağlamış olmak kaydıyla Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmiş ve etik kurallara dikkat edilerek yazılmış doktora tezinin ciltlenmiş kopyasından birer tane jüri üyelerine ve bir tane de Enstitüye, savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde teslim eden öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde doktora tezinin bir kopyası, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Enstitü tarafından elektronik ortamda YÖK’e iletilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 42- (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese posta yoluyla ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan kurumsal e-posta adresine ileti yoluyla ve/veya Enstitünün internet sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adreslerini değiştirdikleri hâlde bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine tebligat yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Disiplin işleri

MADDE 43- (1) Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Engelli öğrenciler

MADDE 44- (1) Üniversite, engelli öğrencilerin eğitim-öğretimi ve bilgiye erişimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46- (1) 10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.