17 Temmuz 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31895

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/2/2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (ş), (u), (ee), (gg) ve (ğğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim üyesi olmadığı durumda yakın/ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden tamamlanarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,”

“ş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere; biri tez danışmanı, biri anabilim/anasanat dalı içinden diğeri anabilim/anasanat dalı dışından olmak üzere anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile önerilip Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,”

“u) Seminer dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az iki saat uygulama şeklinde yapılan ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen dersi,”

“ee) Yeterlik sınavı: Ders dönemini başarı ile tamamlamış ve gerekli kredi şartını sağlamış doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,”

“gg) Tez danışmanlığı dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kaydolan öğrencilerin kaydoldukları dönem başından başlamak üzere ders dönemi süresince aldıkları bir saatlik zorunlu pratik ve 2 AKTS’lik dersi,

ğğ) Tez çalışması dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin tez dönemi süresince aldıkları zorunlu dersi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yükseköğretim kurumlarının yurt içi kurumlar arası ortak lisansüstü program açmak için ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulunun kararları esas alınır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için tez önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi açılabilir. Ancak etik kurul kararı ve kurum izni gerektiren tez çalışmalarında tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri dönem başında ‘Etik Kurul Kararı Bekliyorum’ seçeneğini işaretleyerek kayıtlarını yaptırabilirler. Etik kurul kararı/kurum izinleri alındıktan sonra tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmasından sonra uzmanlık alan dersi ile tez çalışması derslerinin ataması yapılır. Bu derslerin hangi tarihe kadar atanacağına dönem başında Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Uzmanlık alan dersi ile tez çalışması dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri dönemlik 5 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. Her öğrenci, birinci tez danışmanı tarafından yüksek lisans programları için açılan uzmanlık alan dersi 1, 2 ve tez çalışması dersi 1, 2’yi, doktora programları için açılan uzmanlık alan dersi 1, 2, 3, 4 ve tez çalışması dersi 1, 2, 3, 4’ü almak ve geçmek zorundadır. Uzmanlık alan dersi bir öğrenci için en çok dört saat olmak üzere haftada azami 8 teorik ders saati, tez çalışması dersi, her bir tez öğrencisi için azami haftada bir pratik ders saati olmak üzere açılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrenci sayısının hesaplanmasında, disiplinler arası programlar ile farklı enstitülerdeki danışmanlığı yapılan öğrenci sayılarının toplamı da dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri, dördüncü fıkrasının (b) ve (e) bentleri ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, ALES şartı aranmaz. Ancak sözü edilen programların dışındaki programlardan yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

2) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde Senatonun belirlediği ALES puanı kullanılır.”

“b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.”

“e) Doktora/Sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların anadilleri dışında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bu puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.”

“(6) Lisansüstü dil programlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adayların YÖK doktora yabancı dil şartına ilaveten yabancı dil puanı ile ilgili diğer şartlar, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tavsiyesi üzerine Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, giriş sınavında mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyorsa; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve varsa yabancı dil puanının %20’si alınır. 50 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Mülakat sınavı ve/veya yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı yapılan anabilim dallarında ise ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır. Yapılan sıralama sonucuna göre mülakat ve/veya bilimsel değerlendirme yazılı sınavına çağrılacak aday sayısı/oranı ilan metninde belirtilir. Mülakata ve/veya yazılı sınava alınan adayların başarı durumları ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının %20’si alınarak belirlenir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilgili programlara yerleştirilir. İlan edilen kontenjanlara yerleştirilecek öğrenciler için istenen puan en az 50’dir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen aday başarısız sayılır.”

“ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyor ise ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak başarı puanı hesaplanır. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Mülakat sınavı ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılan anabilim dallarında ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır. Yapılan sıralama sonucuna göre mülakat ve/veya bilimsel değerlendirme yazılı sınavına çağrılacak aday sayısı/oranı ilan metninde belirtilir. Mülakat ve/veya yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavına alınan adayların başarı durumları ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının %20’si alınarak belirlenir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilgili programlara yerleştirilir. İlan edilen kontenjanlara yerleştirilecek öğrenciler için istenen puan en az 60’tır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında yüksek lisans not ortalaması yerine lisans not ortalaması kullanılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

d) Tezli yüksek lisans programlarında, YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.”

“g) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlardan lisans düzeyinde sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden anasanat/anabilim dallarının Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarında ALES puanı aranmadığından ALES puanı yerine, bilimsel değerlendirme sınavı kullanılır. Adayların başarı durumları bilimsel değerlendirme sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak belirlenir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilgili programlara yerleştirilir. İlan edilen kontenjanlara yerleştirilecek öğrenciler için istenen puan en az 60’tır. Puan eşitliği durumunda bilimsel değerlendirme sınav puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen aday başarısız sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen, yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda yapılır.

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir yarıyıl ders almış olması gerekir. Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine Enstitü Müdürlüğü karar verir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, enstitü tarafından onaylı, noter tasdikli örneği kabul edilebilir veya YÖKSİS sisteminden kontrollü belgelerle kabul edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencileri kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına rehberlik edecek tez danışmanı, öğrencinin tercihleri, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından atanır. Zorunlu hallerde tez danışmanı atanıncaya kadar görevi geçici olarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanının yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi kadrosunda olması veya yükseköğretim kurumu dışından ise en az doktora derecesine sahip kişilerden olması gerekir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”

“(3) Doktora/Sanatta yeterlik tez danışmanı, Üniversite Senatosunun belirlediği niteliklere sahip anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Anabilim dalında Üniversite Senatosu tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir anabilim dalından öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner fakültelerinde bulunan programlar hariç) olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite içinden, yurt içi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya yükseköğretim kurumu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlarda bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen şart aranmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezli yüksek lisans programına kayıt olunan tarih itibarı ile 4. yarıyıl sonunda bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı derslerini başarıyla tamamlayamayan, bilimsel hazırlık hariç 6 yarıyılda mezun olamayan, tez savunma sınavında başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında düzeltme kararı verilip 3 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavından başarısız olup tezi reddedilen, tez savunma sınavından başarılı olup ancak mezuniyet için gerekli belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora/Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olup, kayıt olduğu dönemden itibaren 4. yarıyılın sonunda bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla (daha önce lisansüstü programlarında almamışsa), 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı derslerini başarı ile tamamlayamayan, bilimsel hazırlık hariç 12 yarıyılda mezun olamayan öğrencinin, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında düzeltme kararı verilip 6 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışmasından başarılı olup ancak mezuniyet için gerekli belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan, doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan, tez çalışma raporu üst üste iki kez veya üç kez aralıklı olarak başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora/Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kayıt olup, kayıt olduğu dönemden itibaren 6. yarıyıl sonunda alınacak derslerden birinin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, 120 AKTS’den oluşan en az 16 ders ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı derslerini başarı ile tamamlayamayan, bilimsel hazırlık hariç 14 yarıyılda mezun olamayan öğrencinin, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında düzeltme kararı verilip 6 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarılı olup ancak mezuniyet için gerekli belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan, doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan, tez önerisi savunma sınavından ikinci kez başarısız olup tez önerisi reddedilen, tez çalışma raporu üst üste iki kez veya üç kez aralıklı olarak başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

“(8) Ders dönemini başarı ile tamamlayan ve en geç beşinci dönemin sonunda doktora yeterlik sınavına katılıp katılmayacağı beyanına bakılmaksızın, doktora yeterlik sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır, ikinci kez katılmayan öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci tezli yüksek lisans programında; mezuniyet için en az 120, en çok 180 AKTS olmak koşuluyla, ders döneminde bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı derslerini almak zorundadır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. Öğrenci dördüncü yarıyıl sonunda bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, en az 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı derslerini başarı ile tamamlayamadığı takdirde kaydı silinir. Ancak afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, ders dönemini izleyen yarıyılın ders kayıt tarihinden en az bir hafta önce tez danışmanı tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu anabilim/anasanat dalı kurulunda incelendikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Tez adı değişikliği ise danışman veya tez jürisi önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Gerekiyorsa etik kurul raporu ve/veya kurum izni olmadan tez önerisi yapılamaz. Sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik yöntemlerden birinin seçildiği durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu halinde hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, tez çalışmalarıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını enstitüye teslim eder.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna dair görüşü ile birlikte teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak enstitü ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Enstitü gerek gördüğü takdirde sunulan teze üst intihal raporu uygular.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla (daha önce lisansüstü programlarında almamış ise), 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı dersleri, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, en az 120 AKTS’den oluşan 16 ders ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı dersleri, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) almak zorundadır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Yüksek lisans dereceli doktora öğrencisi dördüncü yarıyıl sonunda bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi (daha önce lisansüstü programlarında almamışsa) şartıyla, 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders ile bir seminer ve tez danışmanlığı dersinden başarılı olamadığı takdirde, lisans dereceli doktora öğrencisi altıncı yarıyıl sonunda bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, en az 120 AKTS’den oluşan 16 dersten ve bir seminer ile tez danışmanlığı derslerinden başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir. Ancak afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran dönemini değerlendirmek üzere Haziran ayında ve Temmuz-Aralık dönemini değerlendirmek üzere Aralık ayında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci hazırladığı raporu sözlü olarak komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme raporunu (TİK) güz yarıyılı için Aralık ayında, bahar yarıyılı için Haziran ayında vermeyen ve komisyon önünde sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belirlenen doktora tez çıktı koşullarını sağlaması gerekmektedir. Tezini teslim edecek öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyıl dâhil en az dört yarıyıl kayıt yenilemiş ve en az dört adet başarılı tez izleme kurulu (TİK) raporunu da enstitüye sunmuş olması gerekir. Tez izleme raporu sayısı ilgili yönetim kurulu kararıyla artırılabilir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.”

“(5) Tezler, danışmanın sorumluluğunda jüri üyelerine gönderilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58- (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken bildirdikleri e-mail/kurumsal e-mail adresine yapılır.”

MADDE 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.