16 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31894

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE FİKRÎ MÜLKİYET HUKUKU

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/5/2016 tarihli ve 29715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 16 ncı maddelerinde yer alan “Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak ve ikinci fıkrasında yer alan “öğretim üyelerinden” ibaresi “öğretim elemanlarından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.