16 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31894

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/7/2013 tarihli ve 28722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,  yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dekan:  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (Hastane): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

“d) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

e) Tıp Fakültesi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesini,

f) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “öğretim üyeleri” ibareleri “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.