16 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31894

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/3/2014 tarihli ve 28938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 14 üncü maddelerinde yer alan “Yıldırım Beyazıt” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” ve üçüncü cümlesinde yer alan “öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.