16 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31894

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI EĞİTİM

FAALİYETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2020 tarihli ve 31097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.