16 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31894

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS-LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/8/2019 tarihli ve 30871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Uzaktan öğretim: Öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı ve/veya eş zamansız biçimde verildiği öğretimi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her bir dönem için öğrenci katkı payı, uzaktan öğretimde öğrenim ücreti ve materyal ücreti ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş,  dördüncü fıkrasında yer alan “Ders kredileri” ve “ders kredileri”  ibareleri “AKTS değeri” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “yıl için” ibaresi “dönem için otuz, yıllık” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “AKTS kredisinden” ibaresi “AKTS değerinden” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “uzaktan eğitim” ibaresi “uzaktan öğretim” şeklinde değiştirilmiştir.

“Seçmeli bir dersin açılabilmesi için en az on öğrencinin o derse kayıt olması esastır. Ancak zorunlu hallerde on öğrenciden az sayıda öğrenci ile seçmeli dersin açılmasına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uzaktan eğitim” ibaresi “uzaktan öğretim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı 45 AKTS’yi, yıllık program uygulayan birimlerde alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise 90 AKTS’yi geçemez.

(5) Ağırlıklı genel not ortalaması 3,00 veya üstünde olan öğrenci üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sağlık raporu süresi ve diğer mazeretli olarak geçen süreler devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “FD, FF” ibaresinden sonra gelmek üzere “, GR” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavları, ek sınav, mezuniyet için ek sınav ve üç ders sınavından oluşur.”

“a) Ara sınav: İlgili eğitim-öğretim programında öngörülüp kayıt olunan derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınavın; kapsamı, biçimi ve değerlendirme yöntemi ders bilgi paketinde belirlenir. Ders içerisinde/kapsamında yapılan proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar, dijital ortam uygulamaları ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ara sınav kapsamında değerlendirilebilir. Her ders için en az bir ara sınav ve/veya ara sınav kapsamında değerlendirilen faaliyetlerden biri yapılır. Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz. Ara sınav notları dönem sonu sınavlarından en az iki hafta önce ilan edilir.”

“e) Muafiyet sınavları: Öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık programlarından ve/veya zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için girdiği sınavlardır. Bu sınavlara ilişkin düzenlemeler ilgili birim yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten başarılı olunup olunmadığı ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl/yıl içinde girdiği ara sınavlar ve/veya ara sınav kapsamında değerlendirilen  ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri ölçme yöntemlerinde gösterdiği başarı ile yarıyıl/yıl sonu sınavından aldığı notlar esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak belirlenir.”

“(3) Bir dersin ham başarı notu öğrencinin yarıyıl/yıl içindeki ara sınav notunun ve/veya ara sınav kapsamındaki faaliyetlerin %40’ı ile dönem sonu sınavının veya bütünleme sınavının %60’ının toplanmasıyla belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrenimini tamamlayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, hiç disiplin cezası almamış” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.