14 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31893

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2021 tarihli ve 31472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin on birinci ve on dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise ilgili yönetim kurulunun kararıyla 1 defaya mahsus olmak üzere (bahar döneminde mezun olabilecek durumda ise güz döneminde, güz döneminde mezun olabilecek durumda ise bahar döneminde) AGNO’su 2.00-2.99 arasında olan öğrenci 36 AKTS ve 1 derse, AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci 40 AKTS ve 1 derse, (AKTS limitine bakılmaksızın) kayıt yaptırabilir.”

“(14) Çift ana dal ve yandal programında kayıtlı öğrencilerin alacakları AKTS/kredi miktarları, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“AKTS/Kredi ve not transferi

MADDE 10- (1) Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, af, akademik değişim programları veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilerin AKTS/kredi ve not transferleri Kastamonu Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “dekanlık” ibaresi “fakülte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredi” ibaresi “AKTS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “yedi iş günü” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Mazeret sınavları ile ilgili hükümler Senato tarafından kabul edilen yönerge/usul ve esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Terk” ibaresi “Tek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “AKTS kredisini” ibaresi “AKTS’yi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.