14 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31893

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/1/2021 tarihli ve 31364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “3” ibaresi “3,50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere ağırlıklı genel not ortalaması 2,50 ve üzerinde ise bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “75” ibaresi “60” olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere ağırlıklı genel not ortalaması 2,75 ve üzerinde ise bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.