14 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31893

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TERATOJENİTE ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2015 tarihli ve 29387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.