14 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31893

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/9/2008 tarihli ve 27008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.