14 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31893

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.