14 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31893

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/7/2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, kayıt sırasında alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu dersleri öncelikli olarak almak kaydıyla haftada 45 AKTS üst sınırını aşmadan kayıt yenilediği döneme ait dersleri danışmanının olumlu görüşü ile alabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Muafiyet işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici  madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1)  Bu maddenin yayımı tarihinde bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup daha sonra yatay geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile Üniversiteye yeni kayıt olup üst sınıfa intibak eden öğrenciler, kayıt sırasında alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu dersleri öncelikli olarak almak kaydıyla haftada kırk saatlik üst sınırı aşmadan kayıt yenilediği döneme ait dersleri danışmanının olumlu görüşü ile alabilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.