7 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31889

YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Komisyon, Kurul ve Heyet Görevlendirilmeleri

Madde 45/A- Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanununa göre baro tüzel kişiliği dışında kurulmuş komisyon, kurul ve heyetlere mevzuat gereği üye veya temsilci görevlendirmeleri, eşit ve dönüşümlü temsil esası uyarınca her bir görev süresi için bir nolu barodan başlamak üzere sıra ile yapılır. Görevlendirme yapılacak komisyon, kurul veya heyet, mevcut üyenin görev süresi tamamlanmadan önce, sıradaki baroya görevlendirme için başvurur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.