6 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31888

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ

YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Basın kartı: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tâbi işgörme neticesinde 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca düzenlenen kartı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanunla” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gazetelerde yayınlanan resmî ilânlar, gazetelerin imtiyaz sahibine ait internet haber sitelerinde, ana sayfada ve görünür bir alanda yer verilen Kurumun dijital panosu aracılığıyla yönlendirilerek Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr’de eş zamanlı olarak yayınlanır. Birden fazla gazetenin imtiyaz sahibinin aynı olması durumunda her bir gazetenin ayrı internet haber sitesi olması gerekir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “4,50” ibaresi “3,75” şeklinde, (ğ) bendi ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Kurumun ilân portalında yayınlanan ilânlardan her gün en az üç farklı ilânı;

1) Kendisine ait internet haber sitesinde, kaynak göstererek Kurumun belirleyeceği şekilde duyuran gazetelere 1/6,

2) Kurumca tespit edilecek sosyal ağlardan, kendisine ait hesaplarda Kurumun belirleyeceği şekilde paylaşım yapan gazetelere 1/8 oranında,

ek gösterge uygulanır.”

“(2) Gazetelerin imtiyaz beyannamelerinde belirtilen gazete ismiyle internet haber sitesi veya sosyal ağ hesabının isminin (adresinin) farklı olması halinde, internet haber sitesi veya sosyal ağ hesabının bağlı olduğu gazete isminin ziyaretçilerin kolaylıkla görebileceği bir alanda belirtilmesi zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentlerine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin kendilerine ait internet haber siteleri veya sosyal ağ hesaplarının içeriğinde Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk Esasları Hakkında Genel Kurul Kararını ihlal ettiğinin resen ya da şikâyet üzerine tespiti halinde, ilgili gazeteler Yönetim Kurulu kararıyla iki ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentleri hükümlerinden yararlandırılmaz.”

“(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinin uygulanmasında on iki ay süreyle kesintisiz resmi ilan yayınlama şartı aranmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Gazetelerin imtiyaz beyannamelerinde belirtilen gazete ismiyle internet haber sitesi veya sosyal ağ hesabının isminin (adresinin) farklı olması halinde, internet haber sitesi veya sosyal ağ hesabının bağlı olduğu gazete isminin ziyaretçilerin kolaylıkla görebileceği bir alanda belirtilmesi zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin kendilerine ait internet haber siteleri veya sosyal ağ hesaplarının içeriğinde Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk Esasları Hakkında Genel Kurul Kararını ihlal ettiğinin resen ya da şikâyet üzerine tespiti halinde, ilgili gazeteler Yönetim Kurulu kararıyla iki ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkranın (ç) bendi hükmünden yararlandırılmaz.”

“(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin uygulanmasında on iki ay süreyle kesintisiz resmi ilan yayınlama şartı aranmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinde yer alan “1,60” ibaresi “1,50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca bu fıkra kapsamında bulunan vasıflı gazeteler, 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, alt vasıflı gazeteler ise 73 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan şartlarda ve oranda ek gösterge hakkından yararlanır.”

MADDE 10- Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 6 ncı ve 9 uncu maddeleri 1/9/2022 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.