6 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31888

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile personelin göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, özlük işlerine ve insan kaynaklarıyla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun ek 5 inci maddesi ile 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanını,

b) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

c) Danışman: Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten Başkanlık Danışmanlarını,

ç) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

d) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

e) Kurum Personeli: Kurumda görev yapan tüm personeli,

f) Merkezi sınav: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Meslek personeli: Kurumda görevli sigortacılık uzmanları ve sigortacılık uzman yardımcılarını,

ğ) Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki becerilerin değerlendirilmesini,

h) Yönetici: Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten başkan yardımcıları, daire başkanları, grup başkanları ile 15/10/2020 tarihli ve 3093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe koyulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde yer alan diğer hizmet birimlerinin amirlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnsan Kaynakları Politikası, Planlama ve Kadrolar

İnsan kaynakları politikası

MADDE 5- (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için konusunda uzmanlaşmış, nitelikli personelin istihdamını ve yetiştirilmesini sağlamaktır.

(2) İnsan kaynakları politikasının belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Mesleğini yürütebilecek nitelikte personelin seçimini sağlayan sınav sisteminin geliştirilmesi.

b) Personelin, Kurumun amaçları doğrultusunda davranması ve çalışmasını sağlayacak ve Kurumun hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programlarının hazırlanması.

c) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı çalışma ve eğitim olanaklarının sağlanması.

ç) Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasının sağlanması.

d) Personelin çalışmasının sonucunu görebileceği, çalışma verimini yükseltici düzenlemeler geliştirilmesi.

e) Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemlerin geliştirilmesi, başarılı olanların olanaklar ölçüsünde ödüllendirilmesi.

f) İnsan kaynakları politikasının oluşumunda personelin görüş ve önerilerinin dikkate alınması.

g) Aynı Kurum mensubu olma bilincinin oluşturulabilmesi için Kurum çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı uygulamaların yürütülmesi.

İnsan kaynakları planlaması

MADDE 6- (1) Kurum insan kaynakları planlaması; Kurumun görevleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla yıllık olarak yapılır. İnsan kaynakları planı, Kurum görevlerindeki değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanır.

(2) Bir sonraki yıla ilişkin olarak hazırlanan insan kaynakları planı, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Kurulun onayını müteakip uygulamaya koyulur.

(3) Kurum insan kaynakları planlaması aşağıdaki hususları kapsar:

a) İş analizleri.

b) Personelin Kurumdaki temel faaliyetlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları yetkileri belirleyen iş analizine dayalı görev tanımları.

c) Kurumun birimler itibarıyla norm kadroları.

ç) Birimler ve kadrolar itibarıyla personel ihtiyacı.

d) Personele verilecek Kurum içi, dışı ve yurt dışı eğitim programları.

e) Kurum çalışmalarına yönelik toplantı, seminer ve eğitim programları.

Kadroların tespiti

MADDE 7- (1) Kurumda istihdam edilecek personele ilişkin kadro sınıf, unvan, derece ve sayıları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (1) sayılı eki Cetvelinde gösterilmiştir. Söz konusu Cetvelde yer alan toplam kadro sayısı geçilmemek ve mevcut kadro unvanları veya 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadro sınıf, unvan ve derecelerinde değişiklik yapmaya, bu kadroların kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve boş kadroları iptal etmeye Kurul yetkilidir.

(2) Kurumda; yönetici, danışman ve meslek personeli unvanlarını haiz olmayan personelin sayısı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez. Yöneticiler, ilgili mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkilerin yerine getirilmesi ve kullanılmasında meslek personeli sıfat, hak ve yetkilerine sahiptir.

Kadroların dağılımı

MADDE 8- (1) Kurum hizmet birimlerinin personel ihtiyaçları dikkate alınarak, kadroların birimler bazında dağılımını ve personelin görev yerlerini Başkan belirler.

İstihdam şekli

MADDE 9- (1) Kurum işlevlerinin yerine getirilebilmesi için, kadrolar dikkate alınarak yeterli sayıda personel istihdam edilir.

(2) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli hizmetler, ilgili mevzuatta düzenlenen hususlar dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür.

(3) Kurumda, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir.

(4) Kurumda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi hükümlerine göre personel görevlendirebilir.

(5) Kurumda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi uyarınca özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde yerli ve yabancı personel istihdam edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Seçimi, Atama ve Tebligat

Personelde aranacak genel şartlar

MADDE 10- (1) Kurumda istihdam edilecek personelde, 657 sayılı Kanunda belirtilen genel şartlar aranır.

Personelde aranacak özel şartlar

MADDE 11- (1) Kurum kadrolarında istihdam edilecek personelde, 10 uncu maddede belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Başkan yardımcısı, daire başkanı ve grup başkanı kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

b) Meslek personeli için; 3/7/2021 tarihli ve 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde öngörülen şartları taşımak.

c) Danışman olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan şartları taşımak.

ç) Müdür, müdür yardımcısı, şef ve basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrolarına atanabilmek için; 22/3/2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olmak.

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, bilgisayar programlamada ve sistem çözümlemede deneyimli olmak.

e) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için; en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığından, yetkili özel eğitim kurumlarından veya yükseköğretim kurumlarından birinin vermiş olduğu işletmenlik sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak.

f) Memur ve sekreter kadrolarına atanabilmek için, en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gerektiğinde uygulama sınavında başarılı olmak.

ğ) Avukat kadrosuna atanmak için, avukatlık ruhsatına sahip olmak.

h) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinden mezun olmak.

ı) Programcı kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da yükseköğretim kurumlarının iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak ve en az iki bilgisayar dilini bildiğini belgelemek.

i) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

j) Hizmetli ve dağıtıcı kadrolarına atanabilmek için; en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

(2) Kurumda, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, avukat, hemşire, programcı, teknisyen, şoför ve hizmetli kadrolarına ilk defa açıktan yapılacak atamalar için giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan, sınav ilanında belirtilen puan türlerinden, yine sınav ilanında belirtilen taban ve üzerinde puan almış olmak şartı aranır.

Giriş sınavları

MADDE 12- (1) Kurum, hizmet ihtiyaçlarına göre giriş sınavı açabilir. Meslek personeli, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sekreter, avukat, hemşire, programcı, teknisyen, şoför ve hizmetli kadrolarına ilk defa açıktan yapılacak atamalar giriş sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Meslek personeli için yapılacak giriş sınavlarına ilişkin hususlar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde düzenlenir.

(3) Meslek personeli dışında kalan ve birinci fıkra kapsamında olan personel için yapılacak giriş sınavları, aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Giriş sınavları; yazılı ve/veya sözlü sınav, gerektiğinde uygulama sınavı ve/veya sözlü sınav şeklinde yapılır.

b) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, merkezi sınavdan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere; atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz. Giriş sınavının yazılı ve sözlü ya da uygulamalı ve sözlü şeklinde yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı yazılı sınav/uygulamalı sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına veya sözlü sınava çağrılır.

c) Şoför kadroları için yapılacak uygulama sınavına çağrılacak aday sayısı; merkezi sınavdan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, ilân edilen kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. Uygulama sınavı; kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılır. Yapılacak uygulama sınavında en az 70 puan alınması şarttır.

ç) Atama yapılacak boş kadroların unvanı ve sayısı, alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar, müracaat yeri ve son müracaat tarihi, merkezi sınav (B) grubu kadrolar için Kurumca belirlenen asgari puan, sınavların yapılacağı yer ve zaman ile sınava ilişkin diğer hususlar, belirlenen başvuru süresinin başlangıcından en az on beş gün önce Resmî Gazete ve Kurumun internet sitesinden duyurulur.

d) Giriş sınavları, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek en az beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır.

e) Giriş yazılı sınavları gerekli görülen hallerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile belirlenir. Ayrıca, uygulama sınavı için konusunda uzmanlaşmış kişi veya kuruluşlardan gerekli destek sağlanabilir.

f) Sadece yazılı veya sadece sözlü veya sadece uygulamalı sınav yapılması halinde; sınav başarı puanı, adayın merkezi sınav puanının %50’si ve yazılı /sözlü /uygulamalı sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde ise; sınav başarı puanı, adayın yazılı puanının %40’ı, merkezi sınav puanının %10’u ve sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Uygulama sınavı yapılan kadrolar için başarı puanı; merkezi sınav puanının %10’u, uygulama sınav puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle belirlenir.

g) Kurum tarafından sınav duyurusu ile ilan edilen asgari sınav başarı puanı üzerinde puan alan adaylar, sınav başarı puanı sıralamasına göre, sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısı itibarıyla asıl liste ve sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste olarak ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

ğ) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların sınav başarı puanlarının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı ve merkezi sınav puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

h) Sınav sonuçlarının ilanına ve başarılı olanlara yapılacak bildirimlere ilişkin hususlar sınav ilanında belirtilir.

ı) Giriş sınavlarına ilişkin işlemler, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Naklen veya yeniden atanacakların seçimi

MADDE 13- (1) Sigortacılık uzmanı unvanını kazandıktan sonra, Kurumdaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Kurumun hizmet ihtiyacı ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler dikkate alınarak, Başkan tarafından yeniden sigortacılık uzmanlığına atanabilirler.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar ile daha önce personel kanunlarına tabi görev yapmış olanların Kurum kadrolarına atanmalarında birinci fıkrada yer alan usul ve esaslar uygulanır.

Görev talep dilekçesi

MADDE 14- (1) Kuruma naklen veya yeniden atanacaklar, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığından sağlayacakları görev talep dilekçesini kendi el yazılarıyla doldurur ve imzalarlar.

(2) İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, görev talep dilekçesinde gerçek dışı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, naklen atanmış olanlar ise kurumlarına iade edilir. Ayrıca haklarında gerekli işlemler başlatılır.

İstenecek belgeler

MADDE 15- (1) Kamu hizmetine ilk defa atanma ya da yeniden başlama suretiyle Kurumda görev alacaklardan, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.

c) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf.

ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.

d) Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı belgesi.

e) Tebliğe esas ikametgah beyanı.

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

g) Mal bildirimi beyannamesi.

ğ) Atama yapılacak kadronun özelliğine göre istenilebilecek diğer belgeler.

(2) Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge verdiği ya da belgelerde kasten tahrifat, silinti ve kazıntı yaptığı sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz. Bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edilir ve haklarında gerekli işlemler başlatılır. Anılan kişiler kamu görevlisi ise bu durum, ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

(3) Naklen atanacakların, görev talep dilekçesini Kuruma vermiş olmalarının yanı sıra, görev yapmakta oldukları kurumdan istenen muvafakat ile gerekli görülen diğer bilgi ve belgelerin gönderilmiş olması da gerekir.

Atamaya yetkili merci

MADDE 16- (1) Kurum kadrolarına Başkan tarafından atama yapılır.

Atamaların tebliği ve göreve başlama

MADDE 17- (1) Kurum kadrolarına;

a) Aynı yerden (mücavir alanlar dahil, belediye ve köy hudutları içerisinden) atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerden atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliği gününden itibaren 15 gün içerisinde hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

(2) Bu süreler, kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında atanan personel için, izin veya geçici görevin bitiminde başlar.

(3) Kurum kadrolarına naklen atamalarda, atamanın yapıldığı ve ilgiliye tebliği ile ayrılışının bildirilmesi konusunda, ilgili kurum veya kuruluş ile gerekli yazışma işlemleri Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorlayıcı nedenler dışında, belirlenen süreler içinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları, kadro derecesi ve unvan itibarıyla atamadaki usule göre iptal edilir.

(5) Kurumda görevli personelin görev değişiklikleri ile atama ve nakil emirleri, imzaları alınmak suretiyle kendilerine tebliğ edilir. Görev yerinde emri tebellüğ etmekten kaçınan personel ile ilgili olarak, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından iki imzalı bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer. Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan personele, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Adaylık, Yetiştirme ve Eğitim

Adaylık

MADDE 18- (1) Kamu hizmetine ilk kez Kurumda başlayanlar, aday personel olarak atanırlar. Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.

(2) Adaylığa alınma, adayların yetiştirilmesi ve adaylığa ilişkin diğer hususlarda 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim politikası

MADDE 19- (1) Personelin görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından eğitim politikası belirlenir.

(2) Eğitim politikasının belirlenmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır:

a) Eğitim faaliyetlerinin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun ve düzenli olarak gerçekleştirilmesi.

b) Kurumun görevleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanacak plan çerçevesinde eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.

c) Kurum içi ve Kurum dışında düzenlenen eğitim programlarından yararlanmada her personele eşit ve adil şekilde imkan sağlanması.

ç) Eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapmak suretiyle beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi.

d) Eğitim yerlerinin eğitim şartlarına uygun olmasının sağlanması.

Hizmet içi eğitim

MADDE 20- (1) Adaylık süresi içerisinde, personelin temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim alması; asli memurluk süresi içinde, personelin görevleri ile ilgili olarak bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması ve üst görevlere hazırlanmasının sağlanması ile Kurum hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülür.

(2) Her düzeydeki personelin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Eğitim ve ihtiyaç türüne göre, Kurumda veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda, personelin bu programlara katılımına da olanak sağlanır.

Hizmet içi eğitim planı

MADDE 21- (1) Personelin, eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla düzenlenecek hizmet içi eğitim programları, Kurum görevlerindeki değişmeler, yasal düzenlemeler, insan kaynağındaki niteliksel gelişimler ile bütçe imkanları dikkate alınmak suretiyle, yıllık olarak hazırlanan ve yıl içinde güncellenen eğitim planı dahilinde gerçekleştirilir.

(2) Bir sonraki yıla ilişkin olarak hazırlanan hizmet içi eğitim planı;

a) Personelin meslekî bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı çalışma ve eğitim olanaklarına ilişkin araştırma sonuçlarını,

b) Eğitim ihtiyaçlarının tespiti hususunda daire başkanlıklarından alınacak görüşler ile Kurum içinde düzenlenecek anket sonuçlarını,

c) İlgili diğer hususları,

kapsayacak şekilde, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanır ve Başkanın onayını müteakip onayda belirlenen takvime göre uygulanır.

Yurt içi eğitim

MADDE 22- (1) Personele mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisans üstü eğitim de dâhil olmak üzere yurt içi eğitim ve staj imkânları sağlanır. Eğitim, Kurumun görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara göre belirlenir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 23-  (1) Meslek personeline, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim ve işbaşı eğitim de dâhil olmak üzere yurt dışı teorik ve uygulamalı eğitim imkânı sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlerleme ve Yükselme

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

MADDE 24- (1) Kurum personelinin kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine ilişkin işlemler, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kurum içi yükselme ve unvan değişikliği

MADDE 25- (1) Kurum içi yükselme, personelin hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha üst göreve unvanlar itibarıyla geçmesidir.

(2) Kurum içi yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin hususlarda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri esas alınır.   

(3) Yükselme suretiyle atanacak personelin, atama yapılacak kadro unvanı için öngörülen niteliklere sahip olması şarttır.

(4) Meslek personeli olmaya ilişkin haklar görevde yükselme suretiyle kazanılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Özlük ve Görevden Uzaklaştırma

Özlük dosyası ve kimlik belgesi

MADDE 26- (1) Kurumda göreve başlayan her personelin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak personel bilgi sistemine kaydı yapılır ve her personel için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

(2) Kurum personeline asgari olarak unvan, sicil, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgilerini içerir fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilir. Görev ve unvan değişikliklerinde kimlik belgesi yenilenir. Kimlik belgesi üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Kimlik belgelerini kaybedenler bu hususu derhal Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Kurumdan ayrılanların kimlik belgeleri iptal edilir.

Personelin kurumla ilişiğinin kesilmesi

MADDE 27- (1) Personelin; görevden çekilmesi ya da çekilmiş sayılması, emekliliği, adaylık döneminde başarısızlığı, görevini yapmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporunun bulunması, başka bir kuruma nakli, memuriyete engel olabilecek mahkumiyeti, işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da görevi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi ve ölümü durumlarında Kurumla ilişiği kesilir.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 28- (1) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülen veya haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Kurum personelini görevden uzaklaştırmaya Başkan yetkilidir. İhtiyati bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Kurum personelinin hakları, tedbirin kaldırılması, tekrar göreve başlatılması ve süreleri hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun, 5684 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.