6 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31888

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN

ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine, enerji yönetimi uygulamalarına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine, etüt ve projelere, projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşma uygulamalarına, talep tarafı yönetimine, enerjinin üretiminde, iletiminde, dağıtımında, depolanmasında ve tüketiminde verimliliğin artırılmasına, atık ısılardan yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarında verimliliğin artırılmasına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v), (aa), (ii), (uu) ve (ccc) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (iii) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“v) Enerji yönetim birimi: Enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere enerji yöneticisinin sorumluluğunda; kamu kurumlarının, endüstriyel işletmenin veya organize sanayi bölgesinin yönetimine doğrudan bağlı faaliyet gösteren birimi,”

“aa) Etüt-proje sertifikası: Bina ve/veya sanayi sektörlerinde eğitim, etüt, danışmanlık ve verimlilik artırıcı proje hizmetlerini yürütebilmeleri için Bakanlık tarafından verilen belgeyi,”

“ii) Proje: Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması, kojenerasyon sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklı ısı projeleri gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama usul ve esaslarına uygun olarak, bileşenler bazında hazırlanan verimlilik artırıcı projeyi,”

“uu) Sistem: Enerji dağıtımı veya kontrolü uygulamalarını,”

“ccc) Uygulamalı ders: Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak deney, ölçüm ve benzeri pratik çalışmaları içerecek şekilde uygulama usul ve esaslarında tanımlanan niteliklere sahip laboratuvar ortamında verilen enerji yöneticisi ve etüt-proje derslerini,”

“nnn) Başvuru sahibi: Enerji verimliliği uygulama proje desteklerine başvuran sanayi, bina, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,

ooo) EVDES: Enerji verimliliği destek başvurularının alındığı bilgi yönetim sistemini,

ööö) Proje sahibi: Verimlilik artırıcı projeleri desteklenme kararı verilen sanayi, bina, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,

ppp) Teorik ders: Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde uygulama usul ve esaslarında tanımlanan niteliklere sahip derslik ortamında verilen enerji yöneticisi, etüt-proje ve ölçme-doğrulama derslerini,

rrr) Ölçme ve Doğrulama Sertifikası: Bakanlık tarafından düzenlenen ölçme ve doğrulama sınavında başarılı olanlara verilen belgeyi,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “uygulamalı eğitim yapabilmeleri” ibaresi “Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında eğitim hizmeti verebilmeleri” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve kadrolu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “dört” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “azami” ve üçüncü cümlesinde yer alan “ikinci ihtarda” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin ikinci cümlesinde yer alan “süreli ikinci ihtar bildirimi yapılır” ibaresi “ek süre verilir” olarak değiştirilmiştir.

“ç) Teorik ve/veya uygulamalı derslerin yetki verilmesine esas teşkil eden mekânlara ilave başka yerde de yapılmak istenmesi halinde yetkilendirilmiş kurum veya şirket önceden ve yazılı olarak Bakanlığın uygun görüşünü alır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “bina ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere” ibaresi  “bina, tarım ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere” olarak değiştirilmiş, (2) numaralı alt bendinde yer alan “uzmanı” ibaresi “yetkili” olarak değiştirilmiş, aynı alt bentte yer alan “ve alt sektörleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve yerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “azami” ve üçüncü cümlesinde yer alan “ikinci ihtarda” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve ikinci cümlesinde yer alan “süreli ikinci ihtar bildirimi yapılır” ibaresi “ek süre verilir” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi almak için başvuranlarda ve yetki belgesi alan şirketlerde asgari olarak;

a) Personel altyapısında sanayi sektörü yetki belgesi için sanayi etüt-proje sertifikasına sahip üç mühendis ve/veya bina ve hizmetler sektörü yetki belgesi için bina etüt-proje sertifikasına sahip iki mühendis,

b) Ölçüm cihazları ve ekipman altyapısı için detayları uygulama usul ve esaslarında belirtilen cihaz ve ekipman altyapısını edinme,

c) Şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya müdürü olan kişilerde; beşinci fıkranın (c) bendi kapsamında yetki belgesi iptal edilmiş bir şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya müdürü olarak bulunmamış olma,

şartı aranır.”

“(12) Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilmesine ilişkin başvuru şartları ve başvuruda sunulacak bilgi ve belgeler uygulama usul ve esaslarında belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ticari ve hizmet binaları” ibaresi “ticari binalar, hizmet binaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası, beşinci fıkrasının (c) bendi, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. Bir bina grubu veya yerleşke içerisinde, birden fazla bağımsız binanın bulunması halinde, bağımsız binaların ayrı ayrı inşaat alanlarının toplamı, inşaat toplam alanı olarak kabul edilir. Kamuda enerji yönetimi hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi ve enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanması için valilikler bünyesinde yer alan enerji yönetim birimleri  Bakanlıkla koordinasyonlu olarak çalışmalarını yürütür.”

“c) Enerji yöneticisi değişikliklerinde, görevde bulunanın ayrıldığı tarih, ayrılış tarihini takip eden on beş iş günü içerisinde enerji yöneticisinin görev yaptığı bina, endüstriyel işletme, elektrik üretim tesisi veya OSB yönetimleri tarafından Bakanlığa bildirilir. Ayrılış tarihini takip eden altmış takvim günü içinde yeni enerji yöneticisi görevlendirilerek bildirilir.”

“(6) Her yıl, enerji tüketimine göre enerji yönetimi uygulanacak, enerji yöneticisi görevlendirilecek veya enerji yönetim birimi kurulacak endüstriyel işletmeler veya binalar belirlenirken son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması dikkate alınır. Yeni kurulan bina ve endüstriyel işletmelerde ilk yıla ait toplam enerji tüketiminin yükümlülük sınır değerlerinin iki mislini aşması halinde, üç yıllık ortalamaya bakılmaksızın ilgili yükümlülükler yerine getirilir. Yükümlülük kapsamına girilip girilmediğinin takibi yönetimlerin kendi sorumluluğundadır. Yükümlülük durumunun tespitine esas enerji tüketimi hesaplama metodolojisi Bakanlık internet sitesinde yayınlanır.

(7) Endüstriyel işletmede görevlendirilen enerji yöneticisi, fiilen çalıştığı endüstriyel işletme haricinde enerji yöneticiliği hizmeti veremez. Endüstriyel işletme kapsamı dışında kalan kesimler için kendi çalışanları arasından görevlendirilen, bağımsız olarak veya yetkilendirildiği sektöre bakılmaksızın bir şirket bünyesinde çalışan enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek enerji yöneticiliği hizmeti sayısı üç ile sınırlıdır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Enerji tüketim bildirimi

MADDE 9/A- (1) Enerji yöneticisi görevlendirme ve/veya enerji yönetim birimi kurma yükümlülüğü bulunanlar, formatı Bakanlık tarafından belirlenen enerji tüketim bilgilerini her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletir. Enerji tüketim bildirimlerine ilişkin hususlar Bakanlık internet sitesinde yayınlanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde yer alan “ve istenen veriler ENVER portalına girilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “etüt yaptırır veya” ibaresinden sonra sonra gelmek üzere “geçmişe dönük en az üç ay tam zamanlı ve sigortalı” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan “bina sahibi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri” ibaresi eklenmiş, (ç) bendine aşağıdaki cümle ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Yeni binalar ilk etüdünü yapı kullanım izni alındıktan sonraki yedinci yılında, yeni kurulan endüstriyel işletmeler ise ilk etüdünü sanayi ve/veya ticaret oda kaydı yapıldıktan sonraki dördüncü yılında yaptırır.”

“f) Zorunlu etüt raporları, uygulama usul ve esaslarında yer alan zorunlu etüt formatına uygun olarak hazırlanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik ve mimarlık alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.”

“(3) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, uygulama usul ve esaslarında Modül 1 ve Modül 2 için tanımlanan müfredat konularını kapsayacak şekilde seksen ders saatinden az olmamak üzere teorik ve uygulamalı dersleri içeren eğitimler düzenlenir.”

“(7) Modül 1 kapsamındaki dersler sınıf ortamında dersliklerde veya internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. Modül 2 kapsamındaki dersler ise uygulama usul ve esaslarında tarif edilen laboratuvar ortamında verilir. Ancak Modül 2 kapsamındaki dersler gerek görülmesi halinde Bakanlık tarafından internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde de verilebilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “en az” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık ve yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, uygulama usul ve esaslarındaki Modül 1, Modül 2 ve Modül 3 için tanımlanan müfredat konularını kapsayacak şekilde yüz yirmi ders saatinden az olmamak üzere teorik ve uygulamalı dersleri içeren eğitimler düzenlenir.”

“(3) Modül 1 kapsamındaki dersler sınıf ortamında dersliklerde veya internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. Modül 2 kapsamındaki dersler uygulama usul ve esaslarında tarif edilen laboratuvar ortamında veya internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. Modül 3 kapsamındaki dersler sadece usul ve esaslarında tarif edilen laboratuvar ortamında verilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “uygulamalı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “sınav komisyonu” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bakanlık, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından yıllık olarak planlanan eğitim programları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Eğitim programlarının uygulanması, izlenmesi ve denetimi ile ilgili faaliyetler uygulama usul ve esaslara göre yapılır.”

“Enerji yöneticisi sertifikası, etüt-proje sertifikası ve/veya ölçme ve doğrulama sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde düzenlenen merkezi sınavlara katılmak ve başarılı olmak şarttır:”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi” şeklinde değiştirilmiş, 15 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak isteyen başvuru sahibi; başvuru, değerlendirme ve desteklerin uygulanmasına dair detayları kapsayan uygulama usul ve esaslara uygun olarak şirkete hazırlattığı proje başvurularını Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlık başvuru almayabileceği gibi yılda bir veya birden fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru kabul edebilir ve başvuru kriterlerini değiştirebilir. Yeni başvuru kriterleri ve/veya başvuru tarihleri Bakanlık internet sayfası üzerinden ilan edilir.

(3) Başvurularda, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin karşılanmadığının tespit edilmesi halinde, verimlilik artırıcı proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla EVDES’e kayıtlı olunması.

b) Enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin 32 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olunması.

c) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belgenin sunulması.

ç) Kojenerasyon sistemlerine yönelik proje başvurularında, başvuru tarihi itibarıyla 18/9/2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3) ile belirlenen asgari verimlilik gereksinimlerini sağlayan verimlilik belgesinin alınmış olması.”

“(5) Başvurular azami beş proje ile sınırlıdır. Daha önce destekleme kararı alınmış ve uygulaması devam eden projeler bu sayıya dahildir. Ancak uygulamasının tamamlandığı Bakanlığa bildirilen projeler bu sayıya dahil değildir.”

“(6) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının başvuruları ile sanayi sektöründe endüstriyel işletmeler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(7) Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başvurularında üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “endüstriyel işletmeler” ibaresi “başvuru sahibi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakan onayına sunulan projelerin bedeli, proje hazırlama bedeli ile yerinde ön inceleme bedeli dahil hiçbir suretle KDV hariç beş milyon Türk Lirasını aşamaz.”

“(5) Bakan onayı ile desteklenmesine karar verilen projeler ve projelerin başlangıç tarihi başvuru sahibine bildirilir ve Bakanlığın internet sayfası üzerinden ilan edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “endüstriyel işletmelere” ibaresi “proje sahiplerine” olarak, (b) bendinde yer alan “endüstriyel işletmelerde” ibaresi “proje sahiplerinde” olarak, (c) bendinde yer alan “endüstriyel işletmeler” ibaresi “proje sahipleri” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “başlangıç” ibaresi “başvuru” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranınn son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “endüstriyel işletmelere” ibaresi “proje sahiplerine” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği günlerde (resmî tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş günündeki döviz satış kuru)” ibaresi eklenmiştir.

“Ödemede gecikme olması durumunda proje sahibi herhangi bir hak ve faiz talebinde bulunamaz.”

“Proje hazırlama bedeli ile yerinde ön inceleme bedeli dâhil gerçekleşen proje bedelinin KDV hariç beş milyon Türk Lirasını geçmesi durumunda ise verilecek destek miktarı hiçbir suretle bir buçuk milyon Türk Lirasını aşamaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 17/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “endüstriyel işletme” ibaresi “proje sahibi” olarak ve üçüncü fıkrasında yer alan “endüstriyel işletmelerin” ibaresi “proje sahiplerinin” olarak değiştirilmiş, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunmadıkça destek ödemesi yapılmaz. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan proje sahibi herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.”

“(8) Beyan edilen bilgi ve belgelerin varlığı ile muhteviyatı itibarıyla doğruluğundan başvuru/proje sahibi sorumludur. Kanun ve bu Yönetmelik ile uygulama usul ve esaslarında belirlenen hükümlere aykırı davranılması, sorumlulukların yerine getirilmemesi, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi veya verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ilişkin iş ve işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde ilgili proje destek kapsamından çıkarılır ve başvuru/proje sahibi iki yıl süre ile yeni proje başvurusu yapamaz. Proje sahibine ödeme yapılmışsa ödenen meblağ, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınır.”

“(9) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda proje sahibine bankalar ve/veya finansal kuruluşlarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için faiz desteği sağlanabilir. Bu desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, destek üst limiti, destek süresi ve oranları Bakanlığın bankalar ve/veya finansal kuruluşlar ile yapacağı protokollerle belirlenir ve uygulanır. Bakanlık ile bankalar ve/veya finansal kuruluşlar arasında yapılacak olan protokol kapsamında, proje sahibinin kullanacağı kredinin anapara riski tamamen banka ve/veya finansal kuruluşlara aittir. Bankalar ve/veya finansal kuruluşlar, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Bakanlık, gerekli gördüğünde 30 gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını durdurmaya yetkilidir. Bu şekilde desteklenecek projelerin bedeli KDV hariç beş milyon Türk Lirasını, verilecek destek oranı ise proje bedelinin yüzde otuzunu aşamaz.

(10) Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanan proje sahibi, aynı proje için gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanmak üzere başvuruda bulunulan projeler için, verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, yararlanılan destekler 6183 sayılı Kanun çerçevesinde geri alınır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “ENVER portalına” ibaresi “EVDES’e” olarak, (c) bendinde yer alan “9 uncu maddenin birinci fıkrası” ibaresi “Çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirilmesi” olarak değiştirilmiştir.

“a) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunmadıkça destek ödemesi yapılmaz. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “değerlerleri” ibaresi “değerleri” olarak ve dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve spotlar” ibaresi “ve benzeri görseller” olarak değiştirilmiş ve (d) bendinde yer alan “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans oyunlarında,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) Kurulu gücü yüz megavat ve üzeri olan elektrik üretim tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yönetim adına yürütmek üzere, çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisi enerji yöneticisi olarak görevlendirilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurulu gücü yirmi megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Söz konusu Tebliğ kapsamında verim belgesi düzenlenen işletmeler her yıl Mart ayı sonuna kadar kojenerasyon tesisi üretim ve tüketim verilerini Bakanlığa iletir.”

“(2) Yirmi megavat ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek olan endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılır veya şirketlere yaptırılır. Hazırlanan nihai fizibilite etüt raporları çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ticari binalar, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri, 9/A maddesi kapsamında bildirimlerini her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletir.

(2) Birinci fıkra kapsamında iletilen bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla enerji yöneticisi görevlendirilmesi, enerji yönetim birimi kurulması ve 8 inci madde kapsamında tanımlanan enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Bakanlığın yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken şartları sağlamak zorunludur.”

“(5) Yıllık toplam enerji tüketimi  beş yüz TEP ve üzeri olan, bir veya birden fazla merkezde ısı üretimi gerçekleştirerek birden fazla binaya ısı dağıtımını sağlayan ısıtma/soğutma şebeke yönetimleri, Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirimde bulunur.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu, geçici 12 nci ve geçici 13 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen termik santraller en geç üç yıl içerisinde ilk enerji etütlerini yapar ya da yaptırır.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.